ปุ่มลัดคีย์บอร์ดของ Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

การโทรที่ใช้งานอยู่

        
                         

วิธีการ

ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

วางสาย

COMMAND + K

เปิด/ปิดเสียง

OPTION + COMMAND + DOWN ARROW

เพิ่มระดับเสียง

UP ARROW

ลดระดับเสียง

DOWN ARROW

พักสาย

เข้าใช้งานได้ผ่านเมนูขณะกำลังใช้งานหน้าต่างการสนทนา หรือกด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลื่อนผ่านปุ่มและอ็อบเจ็กต์ต่างๆ ในหน้าต่าง

โอนสาย

OPTION + COMMAND + T

เปิด/ปิดการซ่อนแถบควบคุมการโทรอัตโนมัติ

ใช้ได้เฉพาะขณะเปิดใช้งาน VoiceOver

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

    

สายโทรเข้า

        
             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCOMMAND + L
"ตัดสาย, รับสาย"ขณะที่เลือกหน้าต่างการสนทนาอยู่ ให้กด TAB หรือ SHIFT + TAB เพื่อเลื่อนไปที่ปุ่มตัดสายหรือรับสาย
รับสายและดู ID ผู้โทร
 1. CONTROL + COMMAND + J เพื่อเปิดเมนูสถานะ Cisco Jabber

   

 2. DOWN ARROW เพื่อเลื่อนผ่านเมนูตัวเลือก และเลือก รับสายจาก xxx-xxx-xxxx

   

 3. กด ENTER

   

        

ข้อความ

    
                                           

วิธีการ

ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

       

เริ่มต้นการแชทกับผู้ติดต่อที่เลือก

COMMAND + N

เริ่มต้นการแชทกลุ่มกับผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เลือก

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

สลับระหว่างแท็บแชท

CONTROL + TAB

ปิดแชท

COMMAND + W

ออกจากช่องพิมพ์ข้อความที่จะส่ง

SHIFT + TAB

คืนค่าแบบอักษรเริ่มต้น

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

แสดงแบบอักษรทั้งหมด

COMMAND + T

ตัวหนา

COMMAND + B

ตัวเอียง

OPTION + COMMAND + I

ขีดเส้นใต้

COMMAND + U

ใหญ่ขึ้น

COMMAND + + (plus)

เล็กกว่า

COMMAND + - (minus)

แสดงสี

SHIFT + COMMAND + C

        

ปุ่มลัดหลัก

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดหลักขณะที่หน้าต่าง Cisco Jabber อยู่ในพื้นหลัง

     
             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCONTROL + COMMAND + L
โทรตามข้อความที่เลือกในแอพพลิเคชันSHIFT + COMMAND + 0 (ศูนย์) หรือ

COMMAND + )

รับสายและดู ID ผู้โทร
 1. CONTROL + COMMAND + J เพื่อเปิดเมนูสถานะ Cisco Jabber

   

 2. DOWN ARROW เพื่อเลื่อนผ่านเมนูตัวเลือก และเลือก รับสายจาก xxx-xxx-xxxx

   

 3. กด ENTER

   

    

ข้อความเสียง

    
                
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
ลบข้อความเสียงDELETE
ทิ้งข้อความเสียงเปล่าOPTION + COMMAND + DELETE
เล่นข้อความเสียง (สลับระหว่างเล่นและหยุดพัก)OPTION + COMMAND + P
ดูแท็บข้อความเสียงCOMMAND + 4
        

โทร

             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
โทรใหม่SHIFT + COMMAND + N
โทรซ้ำCOMMAND + R
โทรไปยังผู้ติดต่อที่เลือกในรายชื่อผู้ติดต่อOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes