Kända problem och begränsningar i WebEx produktivitetsverktyg (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Dec 13, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 21, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Kända problem och begränsningar med produktivitetsverktygen (WBS31)

Kända problem och begränsningar med Windows-versionen av produktivitetsverktygen.

 

De problem som beskrivs här påverkar alla WebEx-tjänster om inget annat anges.

Firefox 43 eller senare

Tillägget WebEx produktivitetsverktyg för Firefox stöds inte i Firefox version 43 eller senare. Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer i stället.

Microsoft Outlook 2016

Även om Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg stöder Microsoft Outlook 2016, kommer produktivitetsverktygen från och med version WBS30.3 och WBS29.13.70 endast att stödja en mall för e-postinbjudan för alla möten, inklusive CMR Hybrid-möten, WebEx-exklusiva möten, personliga konferenser och möten med endast ljud. Detta på grund av ändringar i Microsoft Outlook 2016. E-postmallen som stöds är deltagarens version som inte innehåller värdnyckeln och åtkomstkod för värdar. På samma sätt som i Mac-versionen kommer värdar att kunna se sin värdnyckel eller åtkomstkod för värdar genom att logga in på sin WebEx-webbplats när de deltar i mötet.

Windows-versionen av produktivitetsverktygen för Microsoft Outlook 2013 eller tidigare kommer fortfarande att stödja två mallar för e-postinbjudan (en för deltagare och en för värdar som innehåller värdnyckeln och åtkomstkod för värdar). Mac-versionen av produktivitetsverktygen har alltid enbart haft stöd för en e-postmall för alla versioner av Microsoft Outlook som stöds.

Viktigt!

Kunder som använder produktivitetsverktygen med Outlook 2016 bör installera den senaste versionen av produktivitetsverktygen, annars kommer ändringarna i Outlook 2016 att leda till att den äldre versionen av produktivitetsverktygen skickar värdens mall för e-postinbjudan till deltagarna.

Om en värd som använder Microsoft Outlook 2016 redigerar möten som skapades med andra Windows-versioner av Microsoft Outlook i WebEx produktivitetsverktyg version WBS29.13.10 eller senare, eftersom Microsoft Outlook 2016 är begränsat till enbart en e-postmall, kommer en ny e-postmall med nytt innehåll att genereras baserat på den gemensamma e-postmallen för både värd och deltagare.

Om en användare schemalägger ett möte i Microsoft Outlook 2016, och denna användare eller en användare som schemalägger möten på uppdrag av den första användaren, senare redigerar det mötet med Microsoft Outlook 2013, kommer e-postinbjudan till mötet att visa WebEx-information om både det ordinarie mötet och det redigerade.

Om en användare schemalägger ett möte i Microsoft Outlook 2016, och denna användare eller en användare som schemalägger möten på uppdrag av den första användaren, senare redigerar det mötet med Microsoft Outlook 2013 för att ändra mötesämne, datum eller tid, kommer användaren att se ett meddelande som indikerar att Microsofts integrering med Outlook inte kan hitta WebEx-mötesinformationen när mötet redigeras. När användaren väljer OK eller Avbryt uppdateras mötet med felaktig information.

Om en användare schemalägger ett möte i Microsoft Outlook 2016, och denna användare eller en användare som schemalägger möten på uppdrag av den första användaren, senare redigerar det mötet med Microsoft Outlook 2007 kommer användaren att se ett meddelande som indikerar att han eller hon inte har tillämpliga behörigheter för att redigera mötet och kommer inte att kunna spara ändringen.

Om en värd skapar en serie av WebEx-möten i Outlook 2016 för Mac, där värden först ändrar en förekomst av ett undantag och sedan avbryter WebEx inför undantaget, kan den avtalade tiden inte avbokas om värden senare redigerar serien i Outlook 2016 för Windows med en annan kalendertidszon än tidszonen i Outlook för Mac, även om brödtexten i e-postmeddelandet uppdateras.

Om en värd i Outlook 2016 för Mac tillåter schemaläggning på uppdrag av ett seriemöte i Outlook för Windows och värden senare ändrar en förekomst till ett undantag (t.ex. redigerar lösenordet, tiden, ämnet o.s.v.), kommer detta undantag att uppdateras även om Outlook för Windows endast uppdaterar seriemötet.

Windows 10

Om en Windows-användare har installerat en version av WebEx produktivitetsverktyg som är äldre än version WBS30.1 och därefter uppgraderar till operativsystemet Windows 10, kommer kommandot för WebEx produktivitetsverktyg i startmenyn fortfarande att visas i mappen ”WebEx” på startmenyn, i stället för i mappen ”WebEx produktivitetsverktyg”. För att visa kommandot korrekt i mappen ”WebEx produktivitetsverktyg” måste användaren avinstallera WebEx produktivitetsverktyg och därefter installera version WBS30.1 eller senare.

EMC SourceOne

EMC SourceOne stöds inte av WebEx produktivitetsverktyg. Användare av EMC SourceOne kan komma att uppleva prestandaproblem.

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen kommer detta alternativ att aktiveras som standard i mötesschemaläggaren på din WebEx-webbplats. Det kommer också att aktiveras i standardmötesmallen du använder i WebEx-produktivitetsverktyg för att schemalägga WebEx-möten med Microsoft Outlook. Gemensamma mötesmallar som har skapats av användare kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av standardmallar och vill att den deltagare som först ansluter till mötet automatiskt ska göras till presentatör, måste värden manuellt aktivera denna inställning i standardmallarna.

E-postinbjudningsmallar

   

1 – Endast deltagarversion (utan värdinformation)

  

2 – E-postversioner för värd och deltagare skickas ut

   
                            
 

PT-version

  
 

Webbplatsversion WBS29 till 30.4

  
 

Webbplatsversion WBS 30.5+

  
 

Webbplatsversion WBS 31

  
 

WBS 29 till WBS 30.1-4

  
 

2

  
 

2

  
 

1

  
 

WBS 30.5 till senaste WBS 30

  
 

2

  
 

1/2

  

Webbplatsadministrationsinställning

  
 

1

  
 

WBS 31.1 till senaste WBS 31

  
 

1 mall

  
 

Outlook för Mac med alla PT-versioner

  
 

1 mall

  
 

Outlook 2016 för Windows med alla PT-versioner

  
 

1 mall

  
 

CMR Hybrid med alla PT-versioner*

  
 

1 mall

  
  

* Om CMR Hybrid är aktiverat på webbplatsen finns det bara en e-postmall för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, WebEx-exklusiva, personliga konferenser och möten med endast ljud och det är deltagarversionen som inte innehåller värdnyckeln eller värdåtkomstkoden.

  

I Mac-versionen av WebEx-produktivitetsverktyg finns det fortfarande bara en e-postmall, så om en värd redigerar äldre möten med Mac-versionen av produktivitetsverktyget, som skapats från version WBS29.13 eller Windows-version av WebEx-produktivitetsverktyg på grund av att Mac-versionen endast har en e-postmall, kommer en ny e-postmall att genereras med nytt innehåll baserat på den enda enhetliga e-postmallen för både värd och deltagare.

  

Om en värd dessutom vidarebefordrar ett WebEx-möte via kommandot Vidarebefordra i Microsoft Outlook, kommer Windows produktivitetsverktyg inte att kunna upptäcka värdens vidarebefordran utan skickar ett e-postmeddelande som är avsett för deltagarvy i e-postinbjudan istället för värdens egen e-postinbjudan.

  

I vissa komplexa fall, när en värd ställer in ett enstaka möte som är ett undantag från en mötesserie och sedan redigerar mötesserien, kommer meddelandet som skickas till deltagarna att innehålla uppdaterad WebEx-information om mötesserien, trots att det inte ska innehålla sådan information eftersom mötet har ställts in.

  

Om en värd skapar en CMR Hybrid-seriemöte och därefter ändrar en förekomst till ett undantag och sedan uppdaterar seriemötet till ett endast-WebEx-möte, kommer brödtexten i e-postmeddelandet angående undantagsmötet att ändras från HTML till oformaterad text när detta undantagsmöte uppdateras till ett endast-WebEx-möte.

  

WebEx produktivitetsverktyg har inte stöd för parametern %Meeting Date% i brödtexten av e-postinbjudan. Mötesdatumet och -tiden ska hanteras av kalendersystemet.

  

Anpassade e-postmallar

Om en webbplatsadministratör specialanpassar e-postmallar för såväl värd som deltagare så att dessa får samma innehåll, kommer deltagarens version av e-postmallen att skickas till såväl värd som deltagare.

%MeetingDate% är inte en parameter som stöds vid schemaläggning av möten i personliga rum från produktivitetsverktygen.

E-postinbjudningar som kräver registrering

Om en mötesvärd uppdaterar ett möte som kräver registrering, erhåller samtliga deltagare en uppdaterad inbjudan som innehåller en registreringslänk till mötet, inklusive de deltagare som redan har registrerat sig.

Möten utan inbjudna

WebEx-möten som inte har några inbjudna stöds inte i WebEx produktivitetsverktyg för Windows.

Stöd för återkommande möten

Användare kan inte lägga till ett WebEx-möte till en enskild förekomst i en återkommande mötesserie om ett WebEx-möte inte redan ingår i den återkommande mötesserien. Dessutom finns det inte stöd för ändringar av enstaka förekomster i en återkommande CMR Hybrid-mötesserie (WebEx-aktiverad TelePresence). Se ”Integrationsproblem med CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence)” nedan för ytterligare information om begränsningar med återkommande CMR Hybrid-möten.

Om en värd ändrar temat eller byter mötestid för en enskild förekomst i en återkommande mötesserie genom att genomföra ändringarna direkt i Microsoft Outlook-kalendern, kommer WebEx-produktivitetsverktygen inte att ange ett korrekt, unikt mötesnummer för detta undantag från mötesserien, men värd och deltagare kan ändå delta i mötet genom att ange mötesnumret för mötesserien.

Problem med WebEx-videokonferenser

När användaren lägger till ett TelePresence-rum som en rumsresurs i en mötesserie som har ett eller flera undantag, och om användaren är aktiverad för WebEx-videokonferensmöten, kommer mötestiderna för undantagsmötet att vara samma som mötestiden för andra möten i serien.

Tyst installation eller massdistribution av produktivitetsverktyg

Om administratören utför en tyst installation eller massanvändning av produktivitetsverktygen för användare på din webbplats kommer de berörda användarna inte att kunna ändra några av inställningarna i verktygspanelen i dialogrutan WebEx-inställningar. Dessutom kan en tyst installation leda till att vissa inställningar på sidan för produktivitetsverktygen i verktygen för webbplatsadministration ignoreras.

För de kunder som har utfört en massinstallation av WebEx produktivitetsverktyg och vill uppgradera till en ny version, rekommenderar vi att först utföra en "tyst" installation och sedan massinstallera den nya versionen.

Under vissa tysta uppgraderingar kan det hända att fel version av produktivitetsverktygs visas i kontrollpanelen. Det här problemet påverkar inte funktionerna i produktivitetsverktygen och kommer att åtgärdas i framtida versioner.

För mer information om tyst installation eller massanvändning av produktivitetsverktyg, se IT-administratörsguiden för massinstallation av WebEx produktivitetsverktyg.

Massavinstallation

   

Massdistribution av nya produktivitetsverktyg kräver att man först massavinstallerar den tidigare installerade versionen. För användare som har flera installerade versioner av produktivitetsverktygen, se avsnittet ”Avinstallera flera versioner” i kapitel 2 av IT-administratörsguide för massdistribution av WebEx produktivitetsverktyg.

  

Privilegiefel vid installation

   

Om en användare på nytt installerar produktivitetsverktygen version WBS30.9 och senare eller WBS31.4 och senare, kommer försöken att installera produktivitetsverktygen WBS31.7 eller senare att resultera i fel 1303 – ”otillräckliga privilegier” – om inte den tidigare versionen avinstalleras först. Lösningen är att avinstallera den tidigare versionen först eller installera om igen.

  

Om en användare manuellt installerar produktivitetsverktygen med ett MSI-paket måste användaren ha administratörsprivilegier i Windows för att slutföra installationen.

  

Om en IT-användare massdistribuerar produktivitetsverktygen med MSI-paket, måste IT-användaren ha administratörsprivilegier i Windows för att slutföra installationen.

  

Administratörsprivilegier i Windows är nödvändiga för automatisk uppgradering av produktivitetsverktyg, oberoende om uppgraderingen är manuell eller via massdistribution.

  

Fastlåsning

   

Produktivitetsverktygen har inte stöd för låsning till en specifik version när automatisk uppgradering är aktiverat.

  

Vissa kunder kan bibehålla en specifik version av produktivitetsverktygen genom att inaktivera alternativet automatisk uppgradering. Dock kan Cisco be alla användare av produktivitetsverktygen att uppgradera till en minimiversion om det är nödvändigt för säkerhetsefterlevnad. Detta är ett alternativ som kan aktiveras av Cisco-administratörer.

  

Adressknappen på WebEx-produktivitetsverktygspanel

På WebEx produktivitetsverktygspanel stöds inte adressknappen i 64-bitarsversionen av Microsoft Outlook som gör att du kan välja e-postadresser från din Microsoft Outlook-adressbok.

Stöd för Lync 2013

 • Stödet för Lync 2013 är begränsat eftersom det inte tillåter att produktivitetsverktygen ändrar en användares status och inte längre har stöd för inbäddade WebEx-menyposter i högerklicksmenyn i Lync.

   

 • Schemaläggning av WebEx-videokonferensmöten via WebEx produktivitetsverktyg för Microsoft Outlook stöds inte i Lync. Direktmöten som du startar med Träffas nu-kommandot stöds fortfarande.

   

 • 64-bitarsversionen av Lync stöds inte.

   

Tyst uppgradering

Under vissa tysta uppgraderingar kan det hända att fel version av produktivitetsverktygs visas i kontrollpanelen. Det här problemet påverkar inte funktionerna i produktivitetsverktygen och kommer att åtgärdas i framtida versioner.

Länkar som genereras av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som den del av våra fortlöpande säkerhetsförbättrande uppdateringar inför Cisco ändringar som syftar till att förbättra hanteringen av kryptografiska nycklar som nyttjas till att generera URL:er som används i WebEx Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center och WebEx-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Saknade möteslänkar

   

Möteslänken visas inte när du öppnar en ICS-inbjudan med en textredigerare i Windows om mötet är schemalagt med WebEx produktivitetsverktygen för Mac. Detta är ett känt problem som har bekräftats av Microsoft.

  

Ändring av WebEx webbplats-URL

Om en användare loggar in på WebEx produktivitetsverktyg med en ny WebEx webbplats-URL efter att WebEx-webbplatsen har fått ett nytt namn, kan han eller hon inte ändra de möten som har schemalagts med en tidigare WebEx webbplats-URL.

Portinställning för videoinringning med CMR Hybrid-möte

Om webbplatsadministratören reducerar standardantalet videoinringningar från 10 till 5, kan alla schemalagda CMR Hybrid-möten uppdateras även om detta nummer fortfarande är 10.

Alternativet Tillåt personer att delta via WebEx är alltid avmarkerat för CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

I tidigare versioner än WBS31.6 är alternativet Tillåt personer att delta via WebEx inaktiverat som standard för alla WebEx-möten – det är inte fäst. Om du vill aktivera alternativet måste du markera det varje gång du schemalägger ett nytt möte. Från och med 31.6 aktiveras detta alternativ automatiskt när användaren försöker schemalägga CMR Hybrid-möten.

Firefox 43 eller senare

Tillägget WebEx produktivitetsverktyg för Firefox stöds inte i Firefox version 43 eller senare. Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer i stället.

Plattformsoberoende stöd

Produktivitetsverktygen fungerar bara på Microsoft Windows och Mac. Det går inte att använda dem på Linux-, Unix- eller Solaris-plattformar.

Integrering med Microsoft Outlook

 • WebEx-ikoner kan inte renderas korrekt i Outlook 2011 för Windows som körs i Citrix XenDesktop 7.6-miljön publicerad på Server 2008 R2.

   

 • WebEx produktivitetsverktyg har inte stöd för fler än en installerad version av Microsoft Outlook på en och samma dator.

   

 • Deltagarregistrering kan inte aktiveras för återkommande WebEx-möten som har schemalagts med Outlook-integrering.

   

 • Om mallen som används vid Microsoft Outlook-integrering har alternativet Stäng av ljud vid inträde aktiverat hör du ändå en signal när deltagare ansluter till mötet.

   

 • Om Microsoft Outlook har andra tidszonsinställningar än WebEx-webbplatsen visas inte ett möte som schemalagts via Microsoft Outlook-integrering korrekt på WebEx-webbplatsen. I värdens och deltagarnas Microsoft Outlook-kalendrar visas tidszonen för mötesschemaläggaren däremot korrekt.

   

 • Ett Training Center-möte som har schemalagts med Microsoft Outlook har följande begränsningar:

  • Man kan inte välja ”Endast listad för auktoriserade användare”.

    

  • Man kan inte reservera datorer för Praktisk labbsession.

    

  • Man kan inte ange ett slutdatum för registrering och ett maxantal registreringar.

    

  • Man kan inte bjuda in deltagare som presentatörer till utbildningsmöten.

    

  • Det är inte möjligt att tilldela deltagarprivilegier.

    

  • Man kan inte redigera vilken typ av e-postmeddelanden man skickar vid olika händelser.

    

  • Det är inte möjligt att lägga till tester och kursmaterial.

    

  • Alternativet att delta i ett möte innan värden är inte tillgängligt för återkommande Training Center-möten.

    

 • Ett Event Center-möte som har schemalagts med Microsoft Outlook har följande begränsningar:

  • Det är inte möjligt att tilldela ett program.

    

  • Det är inte möjligt att tilldela en händelse flera olika tidszoner.

    

  • Man kan inte lägga till händelsealternativ som t.ex. överföring av en värds eller en presentatörs bild, händelsematerial, UCF-autouppspelningsalternativ m.m.

    

  • Man kan inte lägga till presentatörer och diskussionsdeltagare.

    

  • Man kan inte redigera alternativen för e-postmallen för en händelse.

    

  • Alternativet att delta i ett möte innan värden är inte tillgängligt för återkommande Event Center-möten.

    

 • Om du schemalägger ett möte i Microsoft Outlook och sedan ändrar mötesinformationen på WebEx-servicewebbplatsen, visas inte ändringarna i Outlook.

   

 • Om du markerar flera möten i Microsoft Outlook och samtidigt tar bort eller flyttar dem, visas inte ändringarna på WebEx-servicewebbplatsen.

   

 • Om du schemalägger ett nytt möte i Microsoft Outlook genom att kopiera ett redan existerande möte skapas inte det nya mötet på WebEx-servicewebbplatsen. I stället visas länken till samma WebEx-möte för både originalmötet och det kopierade mötet.

   

 • Deltagarens åtkomstkod (lyssningsläge) visas inte för möten med enbart ljud som schemaläggs med Outlook-integration.

   

 • Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010 (64-bitars).

   

 • Det går inte att redigera ett möte som pågår.

   

 • Inställningarna under fliken Schemalagda möten i dialogrutan WebEx-inställningar tillämpas inte. Standardinställningarna från WebEx-webbplatsens mötesmall används istället. Användare kan ändå ta del av inställningarna som har konfigurerats vid schemaläggning av mötet i Outlook.

   

 • Ibland inkluderas inte schemalagd mötesinformation i e-postmeddelandets brödtext. Detta kan bero på Microsoft Word-inställningar som förhindrar webbsidor från att visas i Microsoft Outlook för Windows. En rekommenderad lösning är att ta bort blockeringen av webbsidor i Microsoft Word:

  1. I Microsoft Word, öppna menyn Arkiv.

    

  2. Välj Alternativ och sedan Trust Center.

    

  3. Välj knappen Trust Center-inställning.

    

  4. Välj Inställningar för filblockering.

    

  5. I kolumnen Öppna avmarkerar du Webbsidor.

    

Stöd för återkommande möten

 • Om en användare avbokar ett WebEx-möte i Microsoft Outlook för Windows som är ett seriemöte med ett eller flera undantag, och användaren använder Microsoft Exchange-server version 2013 eller senare, tas inte WebEx-informationen bort helt och hållet från e-postmeddelandet om det avbokade mötet.

   

 • I Microsoft Outlook 2013 för Windows (15.0.4823.1000) skrivs e-postmeddelandet angående undantagsmöten över när en mötesserie uppdateras.

   

 • Mötestider visas inte korrekt i e-postinbjudningar till en mötesserie. Detta beror på att det inte finns något stöd för parametern %MeetingDate%. Vi rekommenderar att du inte lägger till denna parameter för att visa mötesdatumet när du anpassar e-postmallar.

   

Integrering av Lotus Notes

 • Om en användare som har Lotus Notes som sitt standardprogram för e-post öppnar panelen för WebEx produktivitetsverktyg, anger en e-postadress till en inbjuden person, och därefter väljer Träffas nu, kommer den mötesinbjudan som skickas till denna inbjudna person att vara tom och inte innehålla någon WebEx-mötesinformation.

   

 • Tillägg av HTML-innehåll i WebEx kalenderinbjudan kommer att resultera i ett fel i Lotus Notes version 8.5.

   

 • WebEx-integrering till Lotus Notes har endast stöd för begränsade funktioner i oformaterad text, såsom hyperlänkar och bilder.

   

 • Man kan inte ange TSP-telefoni när man schemalägger ett WebEx-möte med Lotus Notes-integrering.

   

 • WebEx Lotus Notes-integrering kräver att ett skript läggs till i Domino-databasen för varje användare. Detta innebär att en användare med ”Editor”-privilegier inte kan installera Lotus Notes Integration genom att endast köra MSI via supportsidan. För en Lotus Notes-användare med ”Editor”-privilegier måste en Domino-administratör aktivera ett WebEx-skript i Notes-databasen via WebEx Lotus Notes-integrationens administrationsverktyg.

   

 • Genom att använda Lotus Notes-integrationens MSI-fil kan endast Lotus Notes-användare som har ”Manager”- och ”Designer”-privilegier installera WebEx Lotus Notes-integrationen.

   

 • Om en enskild förekomst i ett återkommande WebEx-möte tas bort eller flyttas uppdateras inte mötesinformationen på WebEx-servicewebbplatsen. I värdens och deltagarnas Lotus Notes-kalendrar visas däremot det återkommande mötet korrekt.

   

 • När ett återkommande WebEx-möte schemaläggs för växlande veckor (varannan vecka, var tredje vecka etc.) i en Lotus Notes-kalender visas det på WebEx-servicewebbplatsen som om det vore schemalagt för varje vecka. I värdens och deltagarnas Lotus Notes-kalendrar visas däremot det återkommande mötet korrekt.

   

 • Deltagarregistrering kan inte aktiveras för återkommande WebEx-möten som har schemalagts via Lotus Notes-integrering.

   

 • Om en mall som används under Lotus Notes-integrationen har alternativet ”Stäng av ljud vid inträde” aktiverat, kommer du ändå att höra en signal när deltagare ansluter till sessionen.

   

 • Om Lotus Notes-klienten har andra tidszonsinställningar än WebEx-servicewebbplatsen visas inte möten som schemalagts via Lotus Notes på WebEx-webbplatsen. I värdens och deltagarnas Lotus Notes-kalendrar visas tidszonen för mötesschemaläggaren däremot korrekt.

   

 • Eftersom Lotus Notes-integrering inte använder en e-postmall är det inte möjligt att konfigurera innehållet i värdens och deltagarens e-postinbjudningar för WebEx-möten som har schemalagts med integrering med Lotus Notes.

   

 • Ett Training Center-möte som schemalagts med Lotus Notes-integrering har följande begränsningar:

  • Det är inte möjligt att ange ”Listad endast för auktoriserade användare”.

    

  • Man kan inte reservera datorer för Praktisk labbsession.

    

  • Man kan inte ange ett slutdatum för registrering och ett maxantal registreringar.

    

  • Man kan inte bjuda in deltagare som presentatörer till utbildningsmöten.

    

  • Det är inte möjligt att tilldela deltagarprivilegier.

    

  • Man kan inte redigera vilken typ av e-postmeddelanden man skickar vid olika händelser.

    

  • Det är inte möjligt att lägga till tester och kursmaterial.

    

  • Alternativet att delta i ett möte innan starttiden är inte tillgängligt för återkommande Training Center-möten.

    

 • Ett Event Center-möte som har schemalagts med Lotus Notes har följande begränsningar:

  • Man kan inte tilldela program.

    

  • Man kan inte tilldela en händelse flera olika tidszoner.

    

  • Man kan inte lägga till händelsealternativ som t.ex. överföring av en värds eller en presentatörs bild, händelsematerial, UCF-autouppspelningsalternativ m.m.

    

  • Man kan inte lägga till presentatörer och diskussionsdeltagare.

    

  • Man kan inte redigera alternativen för e-postmallen för en händelse.

    

  • Alternativet att ansluta till ett möte innan starttiden är inte tillgängligt för återkommande Event Center-möten.

    

 • Om du schemalägger ett möte i Lotus Notes och sedan ändrar mötet på WebEx-servicewebbplatsen, visas inte ändringarna i Lotus Notes.

   

 • Om du markerar flera möten i Lotus Notes och samtidigt tar bort eller flyttar dem, visas inte ändringarna på WebEx-servicewebbplatsen.

   

 • Om du schemalägger ett nytt möte i Lotus Notes genom att kopiera ett redan existerande möte skapas inte det nya mötet på WebEx-servicewebbplatsen. Istället visas länken till samma WebEx-möte på originalmötet och det kopierade mötet.

   

 • Deltagarens åtkomstkod (lyssningsläge) visas inte för möten med enbart ljud som schemaläggs med Outlook-integration.

   

 • Om värden redigerar ett möte som redan schemalagts med Lotus Notes-integration och lägger till en deltagare kommer den deltagaren inte att visas på WebEx servicewebbplats. Därmed kommer detta möte inte att visas för sådana deltagare i listan över möten de är inbjudna till i Mina möten i Mitt WebEx.

   

Problem med personliga mötesrum

Om en värd schemalägger ett möte i Microsoft Outlook med hjälp av WebEx produktivitetsverktyg för Windows, anger ämnet och därefter väljer Lägg till personligt mötesrum medan muspekaren fortfarande befinner sig i ämnesfältet, kommer URL:en till det personliga rummet att skriva över ämnestexten. Om värden däremot flyttar muspekaren bort från ämnesraden innan hon/han väljer Lägg till personligt rum skrivs inte ämnet över av URL:en till det personliga rummet.

Integreringsproblem med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

Följande punkter gäller WebEx-integrering med TelePresence i CMR Hybrid-lösningen:

När det gäller CMR Hybrid-möten har e-postmallar enbart stöd för engelska på både Windows och Mac.

 • Schemaläggning av CMR Hybrid-möten

   

  Om din administratör har aktiverat TelePresence-integrering på din WebEx-webbplats kan du schemalägga WebEx-aktiverade CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence) via Microsoft Outlook för Windows. Det här alternativet är endast tillgängligt på webbplatser som har TelePresence-integrering aktiverat. När det här alternativet har aktiverats kan du behöva uppgradera dina produktivitetsverktyg, avsluta Outlook och sedan öppna Outlook igen för att se det nya gränssnittet. Från och med WBS29 är alternativet Tillåt att personer deltar via WebEx i dialogrutan Mötesalternativ för ett CMR Hybrid-möte inte längre ”fast” – det innebär att det inte förblir markerat om det var markerat inför ett tidigare möte. Om du vill tillåta att användare deltar via WebEx måste du markera denna ruta igen för alla CMR Hybrid-möten.

   

  Värdar som har aktiverats för CMR Hybrid men saknar WebEx-inställningen i sin Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) kan inte schemalägga TelePresence-exklusiva möten med hjälp av WebEx produktivitetsverktyg.

   

 • Lägga till resurser

   

  När du schemalägger ett WebEx-möte via Outlook och lägger till antingen TelePresence-rum eller extra mötesdeltagare med videoinringning, så schemaläggs ett WebEx-aktiverat TelePresence-möte automatiskt. Om du inte lägger till de här resurserna kommer mötet att vara ett WebEx-exklusivt möte. Statusindikatorer (grön kryssmarkering) kommer att ange att du har bokat ett TelePresence-möte (om du har lagt till dessa resurser).

   

 • E-postinbjudningsmallar för CMR Hybrid-möten

   

  CMR Hybrid-möten stöder ännu bara en e-postmall för inbjudningar, vilken är den deltagarversion som inte innehåller värdnyckeln eller värdens åtkomstkoder. För att se värdnyckeln och värdens åtkomstkod måste CMR Hybrid-mötesvärdar logga in på WebEx-webbplatsen för att se mötets informationssida, eller så kan de logga in på sina WebEx-webbplatser via WebEx produktivitetsverktyg för att visa informationen i dialogrutan Avancerade webbplatsinställningar. Se avsnittet E-postmallar för inbjudningar, tidigare i detta avsnitt, för mer information om stöd för e-postmallar i produktivitetsverktygen.

   

  Windows-versionen av produktivitetsverktygen för CMR Hybrid-möten har inte stöd för utskick av e-postinbjudningar i HTML-format. E-postinbjudningar är endast tillgängliga i oformaterat textformat.

   

  Produktivitetsverktygets e-postmallar för CMR Hybrid-möten innehåller inte variabeln ”%ConfCallParticipant%”, vilket gör det möjligt för en inringare med endast ljud att delta enbart i mötets ljuddel genom att välja detta alternativ på en mobilenhet. Istället kan användare på mobila enheter (förutsatt att de har både data- och röstanslutning) välja länken eller URL-adressen Delta i WebEx-möte i sin inbjudan för att på så sätt delta i CMR Hybrid-mötet via mobilappen Cisco WebEx Meetings. På detta sätt är det möjligt att ta del av både ljud och tvåvägsvideo samt data- och innehållsdelning. Det går även bra att ringa inringningsnumret manuellt samt ange mötets ID-nummer eller åtkomstkod som finns i inbjudan.

   

 • Tidszon och sommartid

   

  Tidszonen på WebEx-webbplatsen måste överensstämma med tidszonen i Cisco TelePresence Management Suite, annars kommer mötestiden inte att synkroniseras. När du gör ändringar för sommartid mellan din WebEx-webbplats och Cisco TelePresence Management Suite kan ditt möte eventuellt förskjutas med en timme. Om detta inträffar måste mötet schemaläggas igen. Uppstår det här problemet i en mötesserie där några händelser inträffar före övergången till sommartid och några efter, rekommenderar vi att du skapar två mötesserier: en mötesserie som avslutas före övergången till sommartid och en andra mötesserie som startas efter övergången till sommartid.

   

 • Undantag i en återkommande mötesserie

  • Undantag till återkommande CMR Hybrid-möten stöds dock nu i WebEx produktivitetsverktyg. Herrelösa möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och TelePresence-rum till en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill göra dessa funktioner tillgängliga för en enskild förekomst måste du göra om hela mötesserien till ett WebEx och TelePresence-möte.

    

  • Ändringar i en mötesserie med undantag som ändrades innan version WBS30 följer Microsoft Outlook-reglerna för behandling av undantagsegenskaper (där så är möjligt).

    

  • Om en värd ändrar temat för eller ändrar mötestiden för en enstaka förekomst inom en återkommande serie CMR Hybrid-möten genom att ändra direkt i Microsoft Outlook-kalendern och sedan tar bort WebEx från hela serien, kommer WebEx-mötesinformationen fortfarande att visas i undantagsmötet.

    

  • Om värden schemalägger en återkommande serie CMR Hybrid-möten och datumet för den första förekomsten passerar utan att mötet startas, kan värden inte uppdatera datumet för denna enskilda förekomst. Värden kan emellertid ändra datumet för hela mötesserien.

    

  • Om du tar bort ett WebEx-möte från en enskild förekomst i en CMR Hybrid-mötesserie ändras det till ett TelePresence-exklusivt möte. Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) kommer emellertid även fortsatt att ange WebEx-information för undantagsmötet.

    

  • Om du ändrar samtliga enskilda mötesförekomster i en och samma mötesserie till undantag och sedan försöker lägga till ett TelePresence-möte till hela serien utgår Cisco TelePresence Management Suite for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) från att serien redan har ägt rum och tillhandahåller därför inte schemaläggaren av eller värden för mötet med några varningsaviseringar. Användaren kan kringgå detta problem genom att ta bort den aktuella serien och sedan skapa en ny serie där TelePresence lagts till, för att sedan redigera de individuella undantagen inom denna serie som undantag, eller genom att ta bort samtliga undantag och skapa enskilda möten.

    

  • Undantag för TelePresence-exklusiva möten som är baserade på Cisco TMS, mobilapplikationer eller Microsoft Exchange stöds i version WBS30 och version 15 av Cisco TMS. Schemaläggning av WebEx-undantag eller WebEx- samt TelePresence-undantag via Cisco TMS förväntas stödjas i en framtida version.

    

   Cisco TMS behandlar sådana undantag, men endast en enskild återkommande mötesserie skickas till WebEx. Organisatörens WebEx-möteslista kommer att vara felaktig men ”värden” (Multipoint Control Unit eller TelePresence-servern) kan fortfarande starta mötet som värd.

    

  • Tillägg, ändring eller borttagning av TelePresence-rum för en serie som innehåller undantag stöds ej. För att kringgå detta problem kan du ta bort serien och sedan skapa en ny serie.

    

  • Om du tar bort samtliga TelePresence-attribut och -portar eller samtliga WebEx-attribut från en serie som innehåller undantag, kommer samtliga dessa attribut och TelePresence-rum även att tas bort från såväl serie som undantag i syfte att inte skapa fristående poster. För att kringgå detta problem kan du ta bort serien och sedan skapa en ny serie.

    

  • WebEx har inte stöd för det fullständigt återkommande mönstret som Cisco TMS stöder.

    

  • Genom att lägga till TelePresence-rum som inte finns i Cisco TMSXE i adressfältet ”Till” i ett Outlook-möte, skapas inte en enskild förekomst av ett TelePresence-möte, ett TelePresence-undantagsmöte, ett ”föräldralöst” möte i en WebEx-serie eller Outlook-exklusiva serier.

    

  • Om du lägger till eller ändrar WebEx-attributet, TelePresence-attributet eller -portarna tillhörande en mötesserie som innehåller undantag kommer dessa attribut inte att ändras i undantagsmöten.

    

 • Cisco Unified Meeting Place-ljud

   

  Versionen av WebEx produktivitetsverktyg som stöder WebEx-integrering med Cisco TelePresence har inte stöd för Cisco Unified MeetingPlace-ljud. Om din installerade version av produktivitetsverktyget är den som stöder Cisco Unified MeetingPlace och du ibland vill schemalägga ett kombinerat WebEx- och TelePresence-möte med WebEx- eller TSP-ljud, måste du använda Smart Scheduler i Cisco TelePresence Management Suite (TMS) för schemaläggning. En användare kan inte ha två olika versioner av WebEx-produktivitetsverktyg installerade samtidigt.

   

 • Ljud från telefonitjänsteleverantör (TSP)

   

  För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: Om en värd med ett TSP-konto schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller WebEx-videokonferensmöten där det andra är schemalagt att börja direkt efter att det första slutar och om TelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger det första mötet efter dess schemalagda sluttid, kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom samma TSP-ljudkonto och värdåtkomstkod inte kan användas för båda mötena samtidigt. För att komma runt det här problemet kan värdar konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika värdåtkomstkoder och använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det andra mötet. Alternativt kan administratören slå av alternativet som gör att TelePresence-systemet automatiskt förlänger mötet.

   

 • Stöd för Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010, Windows 8 och 8.1

   

  För WebEx-webbplatser som har CMR Hybrid-integrationen aktiverad kan den senaste versionen av Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) och Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) krävas för att stödja Microsoft Office 365, Microsoft Outlook 2010 eller Windows 8 och 8.1. Se Förutsättningar i kapitlet Funktioner och viktig information om Cisco WebEx av Konfigurationsguiden Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguide för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

   

 • Direktmöten och möten i personliga mötesrum

   

  Du kan inte starta ett direktmöte i CMR Hybrid. Du kan endast schemalägga CMR Hybrid-möten. När CMR Hybrid-användare startar direktmöten är dessa enbart WebEx-möten och innefattar inte TelePresence-integrering.

   

  Från och med WBS29.11 hålls direktmöten som du startar med kommandot Träffas nu (tidigare kallat Ett-klick-möte) i ditt personliga mötesrum som standard. Du kan ändra detta alternativ under Inställningar. CMR Hybrid-användare har också personliga mötesrum, men bara användare som deltar från ett WebEx-mötesprogram eller en WebEx-app kan delta i de personliga mötesrummen. För att hålla ett möte i ett personligt rum som användare kan delta i från ett videokonferenssystem eller -program, måste WebEx-webbplatsen och värdkontot ha aktiverats för det.

   

  En tillfällig lösning för ett direktmöte som använder både WebEx och TelePresence är att starta ett möte från ett TelePresence-system, varefter den utnämnda värden sedan väljer Direkt WebEx-möte på mötets informationssida för att generera en URL som låter externa deltagare delta i TelePresence-mötet från ett WebEx-program eller en WebEx-mobilapp.

   

 • Schemalägga WebEx-exklusiva möten eller TelePresence-exklusiva möten

   

  För WebEx-webbplatser som har CMR Hybrid-integrationen aktiverad, krävs den senaste versionen av Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) så att CMR Hybrid-användare kan schemalägga WebEx-exklusiva möten eller rena TelePresence-möten med produktivitetsverktyget.

   

 • Max två samtidiga möten per värd

   

  WebEx-webbplatser som har CMR Hybrid-integrering aktiverad låter inte en värd hålla i mer än två CMR Hybrid-möten som startas samtidigt.

   

 • Personliga konferenser och möten med endast ljud

   

  Även om en CMR Hybrid-användare kan schemalägga ett personligt konferensmöte för webbplatser som har ett WebEx-möte med endast ljud eller för webbplatser som har TSP-ljud (telefonitjänstleverantör) är det ett WebEx-exklusivt möte och innefattar inte CMR Hybrid-integrering.

   

 • Ingen märkning eller anpassning av CMR Hybrid-funktioner

   

  Webbplatsadministratörer kan inte ändra märkningen för mötespanelen CMR Hybrid, inte dölja information i panelen Mötesalternativ eller i dialogrutorna Avancerade inställningar för TelePresence och WebEx, samt kan inte begränsa antalet inringande deltagare till videosamtal som användaren kan ange.

   

WebEx Ett-Klick-/Instant Messenger-integreringar/Microsoft Office-integreringar

 • Om du använder anpassade anslutningslänkar för att fylla i deltagarnamn och e-postadresser automatiskt på sidan för att delta i ett möte kan länkarna trunkeras i vissa e-postgateways. Deltagarna kan fortfarande klicka på länkarna, men länkarna fungerar inte för automatisk anslutning till mötet. Deltagarna måste ange namn och e-postadress innan de ansluter till mötet. I nuläget finns ingen känd lösning på det här problemet.

   

 • Om Instant Messenger-integreringen installerades av ett tyst installationsprogram måste användaren logga ut från sitt Instant Messenger-program, och sedan logga in igen, för att se integreringsfunktionerna för WebEx produktivitetsverktyg.

   

Stöd för XenApp

 

WebEx produktivitetsverktyg har inte stöd för XenApp i äldre versioner än WBS31.8.

Kända problem och begränsningar med produktivitetsverktygen för Mac

 

Problemen som beskrivs här påverkar alla WebEx-tjänster om inget annat anges.

Inloggningsfönster till TelePresence Management Suite

   

Om inloggningsfönstret till TelePresence Management Suite (TMS) inte visas efter uppgradering till den senaste versionen av produktivitetsverktygen för Mac WBS31 ska du logga ut och sedan in igen i Mac OS-systemet för att rensa cacheminnet.

  

Firefox 43 eller senare

   

Tillägget med WebEx produktivitetsverktyg i Firefox stöds inte i Firefox-version 43 eller senare. Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer istället.

  

Microsoft Outlook 2016

   

Endast version WBS31.5.1 eller senare av produktivitetsverktygen för Mac har stöd för 64-bitarsversionen av Outlook 2016 för Mac.

  

Produktivitetsverktygen för Mac har endast stöd för officiella versionsutgåvor. Förhandsversioner med Microsoft Insider stöds inte.

  

Om en värd skapar en serie av WebEx-möten i Outlook 2016 för Mac, där värden först ändrar en förekomst av ett undantag och sedan avbryter WebEx inför undantaget, kan den avtalade tiden inte avbokas om värden senare redigerar serien i Outlook 2016 för Windows med en annan kalendertidszon än tidszonen i Outlook för Mac, även om brödtexten i e-postmeddelandet uppdateras.

  

Om en värd i Outlook 2016 för Mac tillåter schemaläggning på uppdrag av ett seriemöte i Outlook för Windows och värden senare ändrar en förekomst till ett undantag (t.ex. redigerar lösenordet, tiden, ämnet o.s.v.), kommer detta undantag att uppdateras även om Outlook för Windows endast uppdaterar seriemötet.

  

Version av produktivitetsverktyg

   

Din version av produktivitetsverktygen måste vara 2.40 eller senare för att de ska fungera med denna produktversion. 

  

Privilegiefel vid installation

   

Användare som manuellt installerar produktivitetsverktygen med ett DMG-paket måste ha administrationsprivilegier i iOS.

  

Administrationsprivilegier i iOS är obligatoriska för att automatiskt uppgradera produktivitetsverktygen.

  

Massdistribution av produktivitetsverktygen stöds inte på Mac.

  

Fastlåsning

   

Produktivitetsverktygen har inte stöd för låsning till en specifik version när automatisk uppgradering är aktiverat.

  

Vissa kunder kan bibehålla en specifik version av produktivitetsverktygen genom att inaktivera alternativet automatisk uppgradering. Dock kan Cisco be alla användare av produktivitetsverktygen att uppgradera till en minimiversion om det är nödvändigt för säkerhetsefterlevnad. Detta är ett alternativ som kan aktiveras av Cisco-administratörer.

  

Standardmötesmallar

Om alternativet Första deltagaren som ansluter blir presentatör är aktiverat i webbplatsadministrationen kommer detta alternativ att aktiveras som standard i mötesschemaläggaren på din WebEx-webbplats. Det kommer också att aktiveras i standardmötesmallen du använder i WebEx-produktivitetsverktyg för att schemalägga WebEx-möten med Microsoft Outlook. Gemensamma mötesmallar som har skapats av användare kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av standardmallar och vill att den deltagare som först ansluter till mötet automatiskt ska göras till presentatör, måste värden manuellt aktivera denna inställning i standardmallarna.

E-postinbjudningsmallar

 

1 – Endast deltagarversion (utan värdinformation)

  

2 – E-postversioner för värd och deltagare skickas ut

   
                            

PT-version

Webbplatsversion WBS29 till 30.4

Webbplatsversion WBS 30.5+

Webbplatsversion WBS 31

WBS 29 till WBS 30.1-4

2

2

1

WBS 30.5 till senaste WBS 30

2

1/2

Webbplatsadministrationsinställning

1

WBS 31.1 till senaste WBS 31

1 mall

Outlook för Mac med alla PT-versioner

1 mall

Outlook 2016 för Windows med alla PT-versioner

1 mall

CMR Hybrid med alla PT-versioner*

1 mall

  

* Om CMR Hybrid är aktiverat på webbplatsen finns det bara en e-postmall för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, endast-WebEx-möten, personliga konferenser och möten med endast ljud och det är deltagarversionen som inte innehåller värdnyckeln eller värdåtkomstkoden.

I Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg finns bara en e-postmall för inbjudningar till CMR Hybrid-möten, WebEx-exklusiva möten, personliga konferenser och möten med enbart ljud, och deltagarversionen innehåller inte värdnyckeln eller värdens åtkomstkod. Värden kan emellertid logga in på sitt värdkonto och därefter klicka på en länk i e-postinbjudan för att visa värdinformation på mötesinformationssidan. Värdar kan dessutom välja Inställningar i WebEx produktivitetsverktygsmenyn för att se sin ljudinformation, om så önskas. Denna information finns också på WebEx-webbplatsen, under avsnittet Ljud på sidan Inställningar.

I Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg i WBS29.13 finns återigen möjligheten att använda två separata e-postmallar, men i Mac-versionen finns det fortfarande bara en e-postmall. Om en värd redigerar äldre möten med Mac-versionen av produktivitetsverktygen som skapats i version WBS29.13 eller senare i Windows-versionen av produktivitetsverktygen, kommer en ny e-postmall med nytt innehåll baserat på den enda enhetliga e-postmallen för både värd och deltagare att skapas, på grund av Mac-versionens begränsning till en enda e-postmall. Om en värd dessutom vidarebefordrar ett WebEx-möte via kommandot Vidarebefordra i Microsoft Outlook kommer Windows produktivitetsverktyg inte att kunna upptäcka värdens vidarebefordran, utan skickar ett e-postmeddelande som är avsett för deltagarvy i e-postinbjudan istället för värdens egen e-postinbjudan.

  

WebEx produktivitetsverktyg har inte stöd för parametern %Meeting Date% i brödtexten av e-postinbjudan. Mötesdatumet och -tiden ska hanteras av kalendersystemet.

E-postinbjudningar som kräver registrering

   

Om en mötesvärd uppdaterar ett möte som kräver registrering erhåller samtliga deltagare en uppdaterad inbjudan som innehåller en registreringslänk till mötet, inklusive de deltagare som redan har registrerat sig.

  

Stöd för återkommande möten

     

Användare kan inte lägga till ett WebEx-möte i en enskild förekomst av en återkommande mötesserie om ett WebEx-möte inte redan ingår i den återkommande mötesserien. Dessutom finns det inte stöd för ändringar av enstaka förekomster i en återkommande CMR Hybrid-mötesserie (WebEx-aktiverad TelePresence). Se Integrationsproblem med CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) nedan och Kända problem/begränsningar i Windows för mer information om begränsningar med återkommande CMR Hybrid-möten.

  

Saknade möteslänkar

   

Möteslänken visas inte när du öppnar en ICS-inbjudan med en textredigerare i Windows om mötet är schemalagt med WebEx produktivitetsverktygen för Mac. Detta är ett känt problem som har bekräftats av Microsoft.

  

Ändring av WebEx webbplats-URL

Om en användare loggar in på WebEx produktivitetsverktyg med en ny WebEx webbplats-URL efter att WebEx-webbplatsen har fått ett nytt namn, kan han eller hon inte ändra de möten som har schemalagts med en tidigare WebEx webbplats-URL.

Mötesändring i CMR Hybrid

   

Om en värd med Mac-versionen av produktivitetsverktygen schemalägger både ett CMR Hybrid-möte och ett TelePresence-rum, och därefter drar mötet till en ny starttid i kalendern eller lägger till ett nytt TelePresence-rum, kan det uppstå problem om TelePresence-rummet redan är inbokat på tiden i fråga. Till följd av detta kan Cisco TelePresence Management Suite-servern (Cisco TMS) inte uppdatera mötet på grund av konflikten. Inte heller kan WebEx-mötet flyttas tillbaka till den ursprungliga starttiden.

  

Problem med WebEx-video

   

När en användare lägger till ett TelePresence-rum som en rumsresurs i en mötesserie som har ett eller flera undantag, där möten är aktiverade för WebEx-videokonferenser, kommer mötestiden för undantagsmöten att vara densamma som mötestiden för andra möten i serien.

  

Alternativ för webbplatsadministration för produktivitetsverktygen

På sidan Produktivitetsverktyg i webbplatsadministrationsverktyget gäller alternativen under ”Installationsalternativ” och ”Integrationer” endast för Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg. De påverkar inte Mac-versionen av produktivitetsverktygen. Dessutom är den enda tillgängliga integreringen av Mac-versionen den som gäller produktivitetsverktygen för Microsoft Outlook.

Stöd för Microsoft Outlook

Mac-versionen av WebEx-produktivitetsverktyg har följande kända problem och begränsningar gällande stöd för Microsoft Outlook:

  
 •  

  WebEx produktivitetsverktyg har inte stöd för fler än en installerad version av Microsoft Outlook på en och samma dator.

    

 •  

  Endast möten som schemaläggs med WBS29.8 eller senare stöds. Möten som schemalagts i tidigare versioner av WebEx-center stöds inte.

    

 •  

  Möten från Cisco WebEx Meeting server stöds inte.

    

 •  

  Vissa kända problem kan uppstå när WebEx produktivitetsverktyg med Microsoft Exchange Server 2007 och Microsoft Outlook för Mac används.

    

 •  

  Om en användare uppdaterar WebEx-mötet i kalendervyn i Outlook istället för i förekomstens redigeringsfönster, kommer vissa problem att inträffa eftersom Outlook-beteenden inte kan kontrolleras av WebEx produktivitetsverktyg i kalendervyn.

    

 •  

  Om en användare schemalägger ett möte i Microsoft Outlook 2016, och denna användare eller en användare som schemalägger möten på uppdrag av den första användaren, senare redigerar det mötet med Microsoft Outlook 2013, kommer e-postinbjudan till mötet att visa WebEx-information om både det ordinarie mötet och det redigerade.

    

 •  

  Om en användare schemalägger ett möte i Microsoft Outlook 2016, och denna användare eller en användare som schemalägger möten på uppdrag av den första användaren, senare redigerar det mötet med Microsoft Outlook 2013 för att ändra mötesämne, datum eller tid, kommer användaren att se ett meddelande som indikerar att Microsofts integrering med Outlook inte kan hitta WebEx-mötesinformationen när mötet redigeras. När användaren väljer OK eller Avbryt uppdateras mötet med felaktig information.

    

 •  

  Om en användare schemalägger ett möte i Microsoft Outlook 2016, och denna användare eller en användare som schemalägger möten på uppdrag av den första användaren, senare redigerar det mötet med Microsoft Outlook 2007 kommer användaren att se ett meddelande som indikerar att han eller hon inte har tillämpliga behörigheter för att redigera mötet och kommer inte att kunna spara ändringen.

    

 •  

  Mötestider visas inte korrekt i e-postinbjudningar till en mötesserie. Detta beror på att det inte finns något stöd för parametern %MeetingDate%. Vi rekommenderar att du inte lägger till denna parameter för att visa mötesdatumet när du anpassar e-postmallar.

    

 •  

  I Microsoft Outlook 2016 öppnas ett undantagsmöte när en användare högerklickar på ett undantag och väljer Öppna > Öppna serie.

    

Inloggning och utloggning

 
 •  

  I vissa fall kan produktivitetsverktygen för Mac omdirigera användaren till WebEx-webbplatsen för att logga in igen och ändra sitt lösenord.

    

 •  

  Produktivitetsverktygen för Mac har stöd för företagsanvändare som använder enkel inloggning (SSO), men eftersom det inte finns någon tjänst för enkel utloggning på företagswebbplatsen kan användaren endast växla sitt konto när koden för enkel inloggning har upphört.

    

 •  

  Innan användare med enkel inloggning för första gången loggar in på WebEx produktivitetsverktyg för Mac, måste de besöka WebEx-webbplatsen och manuellt godkänna webbplatscertifikatet i Safari.

    

Integreringsproblem med CMR Hybrid-möten (WebEx-aktiverad TelePresence)

När det gäller CMR Hybrid-möten har e-postmallar enbart stöd för engelska på både Windows och Mac.

Samma problem som finns för WebEx-aktiverad TelePresence-integrering (CMR Hybrid) för Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg gäller också Mac-versionen. Se Integreringsproblem med CMR Hybrid (WebEx-aktiverad TelePresence) och Kända problem/begränsningar i Windows för ytterligare information om dessa problem.

Värdar som har aktiverats för CMR Hybrid men som saknar WebEx-inställningen i Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) kommer inte att kunna schemalägga TelePresence-exklusiva möten med hjälp av WebEx produktivitetsverktyg.

Även om undantag för återkommande CMR Hybrid-möten nu stöds i WebEx produktivitetsverktyg. Herrelösa möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och TelePresence-rum i en enskild förekomst av en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill att dessa funktioner ska vara tillgängliga för en enskild förekomst måste du göra hela serien till ett WebEx- och TelePresence-möte.

  

Om en värd schemalägger ett CMR Hybrid-möte i Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg och har sparat det, skickat inbjudningar till alla deltagarna, och sedan redigerar mötet för att lägga till eller ta bort ett TelePresence-rum från e-postadressfältet, kommer alla ursprungliga deltagare att få en uppdatering automatiskt. Detta är ett oväntat beteende eftersom Microsoft Outlook vanligtvis frågar om du bara vill skicka uppdateringen till de påverkade deltagarna eller till alla deltagare.

Om värden tar bort en inbjuden person eller ett TelePresence-rum från en enskild förekomst av en återkommande mötesserie tas personerna bort från hela mötesserien. Detta problem uppstår på grund av standardbeteendet i Microsoft Outlook för Mac.

Stöd för Active Directory Federation Services (ADFS) med enkel inloggning 2.0 i Safari

   

På grund av ett känt problem med Apple kan användare av Mac-produktivitetsverktygen inte logga in med enkel inloggning baserat på Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 i Mac OS 10.10 till Mac OS 10.10.3, varken från webbläsaren Safari eller WebEx produktivitetsverktyg för Mac. Detta problem är dock åtgärdat i Mac OS 10.10.4 och senare.

  

Skrivbordsikoner

I den danska och den turkiska versionen av WebEx produktivitetsverktyg är såväl ikonen för skrivbordsgenvägen som verktygstipset för denna ikon på engelska.

Kända interoperabilitetsproblem mellan Windows och Mac

Följande interoperabilitetsproblem uppstår mellan Windows- och Mac-versionerna av WebEx produktivitetsverktyg.

  
 •  

  Om en mötesserie innehåller undantag som schemalagts med Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg, eller om en mötesserie och dess undantag uppdaterats i Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg, kommer mötesserien inte uppdateras för användare med Mac-produktivitetsverktyg.

    

 •  

  Ett möte som har schemalagts eller uppdaterats i Windows-versionen av produktivitetsverktygen kan inte ställas in med Mac-versionen av produktivitetsverktygen, oavsett om det gäller en mötesserie utan undantag, en mötesserie med undantag, ett enskilt undantag till ett möte, en enskild förekomst i en mötesserie eller ett enskilt möte.

    

Lotus Notes

Lotus Notes stöds inte i Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg.

Stöd för XenApp

   

WebEx produktivitetsverktyg har inte stöd för XenApp i äldre versioner än WBS31.8.

  
 

Attachments

  Outcomes