Produktsäkerhet och säkerhet för din telefon

Document created by Cisco Localization Team on Dec 15, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Säkerhets- och prestandainformation

Strömavbrott

För att komma åt akutsamtalstjänster genom telefonen måste telefonen få ström. Vid ett strömavbrott fungerar inte service- eller akutsamtalstjänster förrän strömmen är återupprättad. Vid avbrott eller störningar i strömförsörjningen kan du behöva återställa eller konfigurera om utrustningen innan du kan använda service- och akutsamtalstjänsterna.  

Externa enheter

Vi rekommenderar att du använder externa enheter av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF). Externa enheter kan vara headset, kablar och kontakter.  

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, till exempel mobiltelefoner eller radiosändare/-mottagare, kan vissa störningar förekomma. I dessa fall rekommenderar vi att du vidtar en eller flera av dessa åtgärder:   
 •     

  Flytta den externa enheten bort från källan till radio- eller tonsignalerna.   

      

 •     

  Led den externa enhetens kablar bort från källan till radio- eller tonsignalerna.    

      

 •     

  Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.    

      

 •     

  Minska längden på kabeln till den externa enheten.    

      

 •     

  Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.    

      

    

Cisco kan inte garantera prestandan för externa enheter, kablar och kontakter.   

   

Var försiktig


    

Använd endast externa högtalare, mikrofoner och headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EC] inom EU.    

    
    

Prestanda för trådlöst Bluetooth-headset (8800-serien)

  

Cisco IP-telefoner stöder Bluetooth klass 2-teknik när headsetet stöder Bluetooth. Bluetooth möjliggör trådlös anslutning med låg bandbredd inom ett område på 10 meter (30 fot). Bästa prestandan är inom området 1 till 2 meter (3 till 6 fot). Du kan ansluta upp till fem headset, men endast det senast anslutna används som standard.  

   

På grund av potentiella störningsfel rekommenderar vi att du flyttar 802.11b/g-enheter, Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar och stora metallobjekt bort från det trådlösa headsetet.  

   

Det trådlösa Bluetooth-headsetet behöver inte vara direkt synligt från telefonen. Väggar, dörrar eller andra avgränsningar, samt störningar från andra elektroniska enheter kan dock påverka anslutningen.  

   

OBS!


   

Cisco IP-telefon 7811, 7821, 7841 och 7861 stöder inte Bluetooth.   

   
   

Sätt ge ström till din telefon på

Du kan tillföra ström till din telefon på ett av två sätt:

 • Använd strömsladden som medföljer din telefon.

   

 • Om ditt nätverk har stöd för Power over Ethernet (PoE) kan du koppla din telefon till nätverket. Koppla in en Ethernet-sladd i telefonens Ethernet-port och in i nätverket.

   

Om du inte är säker om ditt nätverk har stöd för PoE kan du höra med administratören.

Telefonbeteende under överbelastning av nätverket

  

Allt som försämrar nätverkets prestanda kan påverka röst- och videokvaliteten för Cisco IP-telefonen och, i vissa fall, avbryta samtalet. Orsaker till försämrat nätverk kan inkludera, men är inte begränsat till, följande aktiviteter:  

   
 •     

  Administrativa åtgärder, t.ex. skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning.    

      

 •     

  Om ditt nätverk attackeras, t.ex. med en DoS-attack.    

      

       

Intyg om efterlevnad av FCC

FCC (Federal Communications Commission) kräver intyg om efterlevnad av följande:

FCC-intyg del 15.21

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-intyg om RF-strålning

Den här utrustningen ligger inom FCC:s gränsvärden för strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa specifika användarinstruktioner för att uppfylla bestämmelser om RF-exponering. Sändaren måste vara minst 20 cm från användaren och får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.  

FCC-intyg om mottagare och digital enhet av klass B

Den här produkten har testats och uppfyller specifikationerna för en digital enhet, klass B, i enlighet med Kapitel 15 i FCC:s regelverk (Federal Communications Commission). De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall.  

Om utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att stänga av och slå på utrustningen, kan du försöka åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:  

 •    

  Ändra mottagarantennens riktning eller placering.   

     

 •    

  Öka avståndet mellan utrustningen och enheterna.   

     

 •    

  Anslut utrustningen till ett annat uttag än mottagarens.   

     

 •    

  Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.   

     

Översikt över Ciscos produktsäkerhet

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och det lokala landets lagar ska du omedelbart returnera produkten.  

Mer information om exportregler i USA finns på http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.  

Viktig information online

Licensavtal för slutanvändare

     

Licensavtalet för slutanvändare (EULA) finns här: http://www.cisco.com/go/eula  

   

Information om regelefterlevnad och säkerhet

     

Information om regelefterlevnad och säkerhet (RCSI) finns här: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html  

   
 

Attachments

  Outcomes