Ustawienia aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Dostęp do ustawień

Na ekran Ustawienia można przejść następującymi sposobami:

 • Przesuń w prawo lub dotknij opcji , aby otworzyć szufladę nawigacyjną na telefonie. Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

   

 • Dotknij ikony Ustawienia na tablecie.

   

Konfigurowanie trybu niskiej przepustowości

Tryb niskiej przepustowości aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android optymalizuje jakość dźwięku w przypadku korzystania z sieci o niskiej przepustowości. Może to podnieść jakość połączeń VoIP.

Aby można było używać trybu niskiej przepustowości, musi być spełniony jeden z następujących warunków:

 • Administrator skonfigurował w systemie obsługę połączeń między urządzeniami używającymi różnych kodeków

   

 • Obydwie strony połączenia używają urządzeń obsługujących ten sam kodek dla sieci o niskiej przepustowości (G.729a lub G.729b)

   


Uwaga


Jeśli połączysz się z urządzeniem, które nie obsługuje tego samego kodeka dla sieci o niskiej przepustowości, a system nie ma skonfigurowanej obsługi różnych kodeków, może wystąpić jeden z następujących problemów:

 • Brak dźwięku

   

 • Natychmiastowe rozłączenie połączenia

   


Z pytaniami dotyczącymi konfiguracji systemu należy zwracać się do administratora systemu.

   
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij opcji Audio i wideo.
2    Włącz lub wyłącz ustawienie Tryb niskiej przepustowości.

Ustawianie opcji połączeń

Zanim rozpoczniesz

Ta procedura ma zastosowanie w przypadku kont z usługami telefonicznymi i włączoną funkcją Dzwoń za pośrednictwem biura.

    
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.
2    Wybierz opcję.             
OpcjaOpis
Voice over IP

Zawsze nawiązuj połączenia VoIP za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej lub sieci Wi-Fi.

Głosowa sieć komórkowa

Połączenia Dzwoń za pośrednictwem biura będą zawsze nawiązywane z użyciem głosowej sieci komórkowej.

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

Automatyczny wybór

Pozwala aplikacji Cisco Jabber wybrać połączenie VoIP lub głosową sieć komórkową w zależności od połączenia sieciowego.

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

3    Jeśli wybierzesz opcję Głosowa sieć komórkowa lub Automatyczny wybór, upewnij się, że w sekcji Numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura znajduje się poprawny numer połączenia zwrotnego (zwykle jest to numer Twojego telefonu komórkowego). Jeśli nie, zobacz następny temat.
Co zrobić dalej

 

Dodawanie alternatywnego numeru połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura

Dodawanie alternatywnego numeru połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń. Numerem połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura jest zwykle Twój numer telefonu komórkowego.

     
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.
2    W sekcji Numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura dotknij opcji Użyj numeru dodatkowego.
3    Wpisz dodatkowy numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.
4    Dotknij przycisku Zapisz.

Zmienianie alternatywnego numeru połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura

     
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.
2    Dotknij dodatkowego numeru połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.
3    Wpisz nowy dodatkowy numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.
4    Dotknij przycisku Zapisz.

Wyświetl informacje i oświadczenia

    
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Informacje.
2    Dotknij pozycji Informacje i oświadczenia.
3    Dotknij jednej z następujących opcji, aby zobaczyć informacje na dany temat:
 • Informacje dotyczące numerów alarmowych
 • Informacje o licencjach open source
 • Informacje o silnym szyfrowaniu
 • Śledzenie użytkowania i błędów

Wyślij opinię do firmy Cisco

    
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Wyślij opinię do firmy Cisco.
2    W polu Zbieraj dane o użytkowaniu wskaż, czy mają być zbierane dane o użytkowaniu.
3    Wybierz opcję Ankieta, jeśli chcesz wypełnić ankietę na temat aplikacji.

Włączanie usług zróżnicowanych dla połączeń

Ta opcja jest włączona domyślnie. Zalecamy pozostawienie jej włączonej, chyba że w następujących scenariuszach pojawiają się problemy:

 • Słyszysz lub widzisz rozmówców, ale oni Cię nie słyszą lub nie widzą

   

 • Występują nieoczekiwane rozłączenia sieci Wi-Fi

   


Uwaga


Wyłączenie usług zróżnicowanych dla połączeń może obniżyć jakość dźwięku i obrazu.


Zanim rozpoczniesz

Skontaktuj się z administratorem, jeśli nie możesz znaleźć tej opcji w aplikacji Cisco Jabber.

    
1    Otwórz Ustawienia.
2    Otwórz Audio i wideo.
3    Dotknij opcji Włącz usługi zróżnicowane dla połączeń.

Ustawianie domyślnego wyjścia audio

     
1    Otwórz Ustawienia.
2    Otwórz Audio i wideo.
3    Dotknij opcji Domyślnie wyjście audio.
4    Dotknij opcji Słuchawka lub Głośnik, aby wybrać domyślne wyjście audio.

Wyłączanie głośnika dla wiadomości głosowych

Aplikacja Cisco Jabber dla systemu Android odtwarza pocztę głosową za pomocą domyślnego wyjścia audio, którym jest słuchawka lub głośnik. Jeśli chcesz wyłączyć odtwarzanie poczty głosowej przez głośnik, wykonaj następujące czynności:

 
   
1    Otwórz Ustawienia i dotknij pozycji Audio i wideo.
2    Dotknij opcji Wyłącz głośnik dla wiadomości głosowych.

Poczta głosowa będzie odtwarzana przez słuchawkę.

Status Offline na spotkaniu

 

W aplikacji Jabber dla systemu Android status „offline, na spotkaniu” jest wyświetlany, gdy kontakt jest offline, a w jego kalendarzu programu Outlook znajduje się prośba o spotkanie. Ten status jest wyświetlany na listach kontaktów na urządzeniach mobilnych innych użytkowników. Informacje można znaleźć w rozdziale Integrate Cisco Jabber with Applications (Integracja usługi Cisco Jabber z aplikacjami) najnowszej wersji podręcznika On-Premises Deployment Guide for Cisco Jabber (Podręcznik lokalnych wdrożeń usługi Cisco Jabber).

Tworzenie kart niestandardowych HTML

W aplikacji Jabber możesz tworzyć karty niestandardowe HTML. Będą one widoczne na pasku nawigacyjnym i w oknie Karta niestandardowa. Dotknięcie tych kart HTML na pasku nawigacyjnym powoduje otwarcie ich docelowego adresu URL wewnątrz aplikacji Jabber. Również administratorzy mogą dodawać karty niestandardowe. Można dodać maksymalnie 10 kart niestandardowych. Jeśli administrator utworzył 10 kart niestandardowych, nie możesz dodać żadnej własnej. Nie możesz też usunąć żadnej z kart dodanych przez administratora. Niestandardowe karty HTML nie są obsługiwane za pośrednictwem aplikacji Expressway dla urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego.
       
1    Dotknij opcji Ustawienia > Karta niestandardowa.
2    Dotknij opcji Dodaj kartę niestandardową.
3    Wpisz nazwę i adres URL karty niestandardowej.
4    Dotknij przycisku Dodaj.
5    Aby usunąć kartę niestandardową, w oknie Karta niestandardowa dotknij karty niestandardowej, a następnie dotknij opcji Usuń w oknie Edytowanie karty niestandardowej.
6    Aby usunąć kilka kart niestandardowych, dotknij ikony Edytuj w oknie Karta niestandardowa, zaznacz karty i dotknij ikony Kosz.

Sortowanie kontaktów w aplikacji Jabber

Kontakty można sortować według ich statusu lub nazwy.
   
1    Przejdź do opcji Ustawienia > Wyświetlanie > Sortuj kontakty według.
2    Wybierz opcję Nazwa lub Status.

Ustawianie dzwonka i sygnału powiadomienia o czacie aplikacji Jabber

   
1    Aby ustawić dzwonek połączeń, przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięki > Dzwonek połączenia i wybierz dzwonek.
2    Aby ustawić sygnał dźwiękowy powiadomienia o czacie, przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięki > Sygnał dźwiękowy powiadomień i wybierz sygnał.

Przekierowywanie połączeń

Aplikacja Jabber umożliwia przekierowywanie połączeń.  

Aby skonfigurować Przekierowywanie połączeń:  

   
   
1    Przejdź do opcji Ustawienia > Połączenie > Przekierowywanie połączeń.   
2    Możesz wybrać dowolną z następujących opcji:          
 •       

  Wyłącz przekierowywanie połączeń

        

 •       

  Poczta głosowa

        

 •        

  Komórkowy

         

 •        

  Domowy

         

 •       

  Dodaj numer — możesz wpisać numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i regionu albo identyfikator URI.

        

     

Odświeżanie konfiguracji aplikacji Jabber

 

Wcześniejsze wersje aplikacji Jabber pobierają aktualizacje konfiguracji z serwera podczas logowania. W wersji 11.9 i następnych wersjach aplikacja Jabber umożliwia zalogowanie się, a następnie łączy się niezależnie z poszczególnymi serwerami w celu pobrania aktualizacji konfiguracji. Dzieje się tak tylko przy pierwszym logowaniu do aplikacji Jabber. Począwszy od drugiego logowania aplikacja Jabber pobiera aktualizacje konfiguracji z danych pamięci podręcznej zapisanych na urządzeniu.

  

Aktualizacje konfiguracji są wymieniane między urządzeniem a serwerami co 8 godzin. Aby w dowolnej chwili ręcznie odświeżyć konfigurację, należy wykonać następująca procedurę:

  
    
1    Przejdź kolejno do opcji Ustawienia i Informacje.
2    Na stronie Informacje dotknij trzykrotnie wyróżniony obszar.  

  
3    Zostanie wyświetlone okienko wyskakujące z komunikatem Wysłano żądanie zmiany konfiguracji. Następnie aplikacja Jabber zaktualizuje ostatnie zmiany konfiguracji i powiadomi o tym użytkownika.
 

Attachments

  Outcomes