Cisco VXME וניהול מכשירים

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

בורר מכשירים

Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME) כולל רכיב בשם 'בורר מכשירים'. 'בורר מכשירים' הוא תפריט שניתן להשתמש בו לניהול המצלמות, מכשירי הרמקולים, מיקרופונים והתראות צליל. ניתן לצפות במכשירים הפעילים או לשנות אותם. רשימת מכשירי רמקולים מופיעה ראשונה בתפריט ואחריה רשימות מיקרופונים, מכשירי צליל ומצלמות.

הסמל 'בורר מכשירים' () מופיע באזור ההודעות (מגש מערכת), בפינה השמאלית התחתונה של המסך. ניתן להסתיר חלק מהסמלים, כולל 'בורר המכשירים'. כדי להציג סמלים מוסתרים, לחץ על החץ למעלה באזור ההודעות.

לאחר חיבור של מכשיר חדש תופיע באזור ההודעות ההודעה "נמצא מכשיר חדש" והמכשיר החדש יהפוך לפעיל.

כשתנתק מכשיר
 • תופיע באזור ההודעות ההודעה "מכישר נותק".

   

 • המכשיר הבא ברשימה 'העדפות' (קובץ > אפשרויות > שמע > מתקדם) יהפוך לפעיל.

   

שימוש בבורר מכשירים

השתמש בתפריט בורר מכשירים כדי להציג את בחירות המכשירים הפעילים, או כדי לבחור מצלמה, מכשיר רמקולים, מיקרופון או התראת צליל פעילה אחרת. יש צורך בחיבור של מספר מכשירים.

 

    
שלב 1    באזור ההתראות של Windows, לחץ על הסמל בורר מכשירים.

ישנם סימונים בור המכשירים שנבחרו.

שלב 2    לחץ על מכשיר (מצלמה או שמע) כדי להפכו לפעיל.
שלב 3    לחץ במקום כלשהו למעט על הסמל בורר מכשירים כדי לסגור את התפריט.

כוונון הגדרות עבור מכשירי Bluetooth של Jabra

לרוב מכשירי ה-Bluetooth של Jabra יש השהייה קצרה לפני העלאת נתיב השמע (כשנייה עד שלוש שניות). עבור מכשירי Bluetooth נתמכים של Jabra ניתן למנוע את ההשהיה על-ידי שינוי הגדרות המכשיר ב-Jabra Direct. למידע נוסף, בקר באתר http://www.jabra.com.

לפני שתתחיל

יש להתקין את Jabra Direct


         
שלב 1    פתח את Jabra Direct.
שלב 2    לחץ על מכשיר ה-Jabra שעבורו אתה רוצה לשנות את ההגדרות.
שלב 3    לחץ על הגדרות.
שלב 4    לחץ כדי להרחיב את Softphone (מחשב).
שלב 5    מהרשימה softphone מועדף , בחר את Cisco Jabber.
שלב 6    העבר את קו טלפון פתוח למצב 'מופעל'.
שלב 7    העבר את שמע מחשב למצב 'כבוי'..
שלב 8    לחץ על החל.

אוזניות וצלילי חיוג

באוזניות אלחוטיות מסוימות, ייתכן שלא תשמע את צליל החיוג של שיחות נכנסות מכיוון שהקישור האלחוטי המחבר את המכשיר לא פתוח. כדי לפתוח את הקישור האלחוטי, לחץ על לחצן המענה לשיחה באוזניות.


הערה


חלק מהאוזניות ישמיעו צליל פנימי משלהן.


החלפת מצלמות

Cisco VXME קובעת את איכות הווידאו בתחילת השיחה. אם תתחיל שיחה עם מצלמת תומכת ב-HD, ולאחר מכן תעבור להגדרה של מצלמה רגילה, איכות הווידאו תשתנה. אנו ממליצים להחליף מצלמות בין שיחות.

 

Attachments

  Outcomes