Pokoje czatu w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Pokojów czatu można używać po ich włączeniu przez administratora. Pokoje czatu są włączone, jeśli w oknie centrum dostępna jest ikona Pokoje czatu.

Używaj pokojów czatu, aby czytać dyskusje prowadzone w pokoju przez innych członków pokoju czatu lub dołączać do nich. Na przykład, administrator może utworzyć pokój czatu „Kursy walut obcych”, do którego możesz dołączyć, aby omawiać kursy walut obcych, a także przeglądać wszystkie poprzednie wiadomości wysłane do pokoju od momentu jego utworzenia.

Pokoje można przeglądać sprawdzając listę nazw pokojów, a następnie dołączać do otwartych pokojów. Do pokoju może nas także dodać administrator. Użytkownik może być członkiem wielu pokojów. Zawartość pokoju można filtrować przy użyciu słów kluczowych lub nadawców.

Dołączanie do pokojów czatu

 

Dołączając do pokoju czatu, można brać udział w konwersacji lub czytać wiadomości wprowadzane w nim przez wielu uczestników we wspólnym oknie czatu. Wszystkie pokoje, w których uczestniczysz, są wymienione na karcie Moje pokoje. Gdy administrator doda użytkownika do pokoju czatu, pokój zostanie natychmiast dodany do karty Moje pokoje.


   
Krok 1  W oknie centrum kliknij ikonę Pokój czatu i wybierz kartę Wszystkie pokoje.
Krok 2  Wskaż pokój na liście alfabetycznej. Do pokoju ograniczonego do wybranych osób nie można dołączyć samodzielnie. Można zostać do niego dodanym tylko przez administratora. W przypadku pokojów ograniczonych, których użytkownik nie jest członkiem, zamiast przycisku Dołącz widoczna jest ikona kłódki.
Krok 3  Kliknij opcję Dołącz obok pokoju, do którego chcesz dołączyć. W przypadku pokojów, których jesteś członkiem, wyświetlany jest znacznik.

Udział w pokojach czatu

Po dołączeniu do pokoju czatu możesz uczestniczyć w dyskusji lub sprawdzić jej historię.


    
Krok 1  W oknie centrum kliknij ikonę Pokój czatu i wybierz opcję Moje pokoje, aby wyświetlić pokoje, do których należysz.
Krok 2  Kliknij dwukrotnie pokój, do którego chcesz wejść.
Krok 3  Po prawej stronie okna czatu widać listę uczestników. Listę uczestników można wyświetlić lub ukryć.
Krok 4  Przeczytaj dyskusję i wprowadź swoje wiadomości na czacie. Historia konwersacji jest trwała. Po wyjściu z pokoju czatu i zamknięciu klienta można powrócić do konwersacji w tym pokoju. Po powrocie do pokoju czatu można przeczytać wiadomości wysłane przez innych członków, gdy użytkownik nie był zalogowany. W pokoju czatu wybierz przycisk Pokaż więcej, aby wyświetlić starsze wiadomości.

Filtrowanie pokojów czatu

Dla pokojów czatu można utworzyć powiadomienia, które będą informowały o użyciu danego słowa kluczowego, gdy wybrany użytkownik doda komentarz lub zostanie dodana wzmianka o użytkowniku. Te powiadomienia działają przy użyciu filtrów. Filtry przeszukują pokój czatu z użyciem kryteriów zdefiniowanych dla wyszukiwania. Dlatego po utworzeniu filtru użytkownik zostanie powiadomiony o każdej konwersacji w pokojach czatu, która odpowiada kryteriom filtrowania. W oknie centrum pojawi się czerwone powiadomienie przedstawiające liczbę nowych wyników znalezionych przez filtr. Filtry mogą obejmować wzmianki o nazwie użytkownika w pokoju czatu lub filtry niestandardowe, które wyszukują według słowa kluczowego lub nadawcy.


   
Krok 1  W oknie klienta wybierz kolejno Pokoje czatu > Filtry, a następnie wybierz opcję Utwórz filtr.
Krok 2  Podaj etykietę i zdefiniuj kryteria filtrowania. Pokoje czatu można filtrować według maksymalnie trzech słów kluczowych lub nazwy użytkownika. Należy zdefiniować co najmniej jedno słowo kluczowe lub nazwę nadawcy, ale można określić nadawcę i maksymalnie trzy słowa kluczowe.
Krok 3  Wybierz opcję Utwórz. Wyniki są wyświetlane na karcie Filtr wraz z liczbą wskazującą ile wyników nie zostało jeszcze odczytanych. Wyniki są aktualizowane automatycznie za każdym razem, gdy filtr znajdzie nowe dopasowanie. Wyniki działania filtru można kliknąć, aby otworzyć historię czatu w pokojach, dla których znaleziono wyniki.

Dodawanie wzmianek o użytkownikach w pokojach czatu

Gdy inni użytkownicy dodają wzmiankę z Twoją nazwą użytkownika, w sekcji Moje wzmianki filtrów pokoju czatu zostanie utworzone powiadomienie. Dodanie wzmianki o innych użytkownikach powoduje wysłanie powiadomienia po dodaniu wzmianki w pokoju czatu.

Zanim rozpoczniesz

Użytkownicy otrzymują powiadomienie tylko w przypadku, gdy pokój czatu jest publiczny i użytkownik jest częścią organizacji lub jest członkiem pokoju czatu.


Krok 1  Aby utworzyć wzmiankę o innym użytkowniku, w polu tekstowym okna czatu w pokoju czatu wpisz znak @ i podaj nazwę użytkownika, aby wyszukać katalog użytkownika. Klient wyświetli nazwy użytkownika, które odpowiadają wpisywanym znakom.
Krok 2  Wybierz nazwę użytkownika, dla której chcesz dodać wzmiankę. Wzmiankę można dodać dla nazwy użytkownika, z którą nie jest powiązany identyfikator Jabber. Dla wprowadzanego tekstu można użyć znaku @. Aby zamknąć pole wzmianki, wystarczy użyć klawisza Esc.

Po wysłaniu wiadomości, na liście Moje wzmianki użytkownika, dla którego utworzono wzmiankę, tworzone jest powiadomienie zawierające łącze do konwersacji w pokoju, w którym dodano wzmiankę.

Wyszukiwanie w pokojach czatu

Wyszukiwanie w pokojach czatu można przeprowadzić według słów kluczowych, a następnie zawęzić wyniki wyszukiwania za pomocą kryteriów takich jak uczestnicy, nazwa pokoju i zakres dat.

Zanim rozpoczniesz

Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pokojach czatu, użytkownik musi być ich członkiem.


   
Krok 1  W oknie klienta wybierz ikonę Pokoje czatu, a następnie kartę Filtry.
Krok 2  W polu wyszukiwania wprowadź kryteria wyszukiwania, tak samo jak w przypadku wyszukiwania kontaktów w oknie centrum aplikacji Cisco Jabber. Dla wyszukiwania w pokoju czatu obowiązują następujące ograniczenia:
 • Wyszukiwanie obejmuje okres od daty dołączenia do pokoju czatu aż do dnia bieżącego.

 • Wyszukiwanie nie działa w przypadku znaków specjalnych, chyba że do łańcucha wyszukiwania zostaną dodane także litery.

Krok 3  Aby otworzyć pokój czatu, dla którego znaleziono dopasowanie, należy dwukrotnie kliknąć wynik wyszukiwania.

Wyniki są posortowane chronologicznie i pogrupowane według pokojów. Maksymalna liczba wyświetlanych wyników to 200, ale można wyświetlić więcej wiadomości, aby sprawdzić starsze wyniki.


Attachments

  Outcomes