การแชทใน Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

คุณสามารถค้นหา เพิ่ม และโทรหาผู้ติดต่อจากแถบค้นหาในหน้าต่างแชท


ขั้นตอนที่ 1               ใส่ชื่อผู้ติดต่อในแถบค้นหาของหน้าต่างแชท

คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ในแถบค้นหาเพื่อโทรจากหน้าต่างแชทโดยตรง

ขั้นตอนที่ 2               เริ่มการสนทนากับผู้ติดต่อโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • เลื่อนเคอร์เซอร์ไว้บนผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อดังกล่าวเข้าในรายชื่อหรือโทรหาผู้ติดต่อดังกล่าว
 • คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อเริ่มเซสชันการแชท

เริ่มต้นการแชทเป็นกลุ่ม

คุณสามารถใช้แชทกลุ่มเพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อตั้งแต่สองคนขึ้นไปพร้อมกัน แชทกลุ่มไม่ถาวร ซึ่งหมายถึงคุณสามารถใช้แชทกลุ่มเพื่อสร้างการแชทกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้แต่จะไม่มีการเก็บประวัติเอาไว้

เลือกเชิญผู้เข้าร่วมหนึ่งคนหรือหลายคนให้เข้าแชทกลุ่ม จำนวนผู้เข้าร่วมแชทกลุ่มสูงสุดคือ 200 คน
 • เปิดหน้าต่างแชทกับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแชทกลุ่ม เลือก Add participants (เพิ่มผู้เข้าร่วม) ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างแชท แล้วระบผู้ถูกเชิญคนอื่นๆ
 • ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกทุกคนที่คุณต้องการเชิญเข้าแชทกลุ่ม คลิกขวาเหนือชื่อที่เลือก แล้วเลือก Start a group chat (เริ่มการแชทกลุ่ม)

ส่งข้อความเผยแพร่

Broadcast IMs (เผยแพร่ IM) จะช่วยให้คุณสามารถส่ง IM เดียวไปยังผู้ติดต่อหลายคนได้ คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหลายคนหรือกลุ่มผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ แล้วส่งข้อความเผยแพร่ให้ผู้ติดต่อทั้งหมดพร้อมกัน ผู้รับจะได้รับ IM เผยแพร่ในลักษณะเดียวกับการแชท 1:1 ปกติ


ขั้นตอนที่ 1               จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการส่ง IM

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงทั้งกลุ่ม ให้เลือกส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2               คลิกขวาบนผู้ติดต่อที่เลือก แล้วคลิก Send broadcast message (ส่งข้อความเผยแพร่) กล่องโต้ตอบ Send Broadcast Message (ส่งข้อความเผยแพร่) จะแสดงขึ้น
ขั้นตอนที่ 3               ป้อนข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลให้กับข้อความเผยแพร่ คุณสามารถค้นหาได้จากในฟิลด์ ถึง แล้วเพิ่มบุคคลที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4               คลิก Send (ส่ง)

โอนไฟล์

คุณสามารถโอนไฟล์ระหว่างไคลเอ็นต์ Cisco Jabber ได้โดยใช้ไอคอน Send file (ส่งไฟล์) ในหน้าต่างแชท นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากไฟล์วางภายในหน้าต่างแชทได้เช่นกัน


ขั้นตอนที่ 1               เลือก Send file (ส่งไฟล์) ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างแชท
ขั้นตอนที่ 2               เลือกไฟล์ที่คุณต้องการโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3               เลือก Open (เปิด)

บล็อกผู้ติดต่อและโดเมนเฉพาะ

คุณสามารถบล็อกผู้ติดต่อหรือโดเมนเฉพาะ เมื่อคุณบล็อกผู้ติดต่อ บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้

หมายเหตุ


ถ้าคุณเพิ่มผู้ติดต่อให้กับรายชื่อบล็อก โดยผู้ติดต่อดังกล่าวมีชื่อคุณอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้


ตัวอย่างวิธีการทำงานของรายการบล็อกมีดังต่อไปนี้:
ตัวอย่างที่ 1: บล็อกผู้ติดต่อเฉพาะที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ

คุณเพิ่มที่อยู่ IM ในรายการบล็อก ผู้ติดต่อดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้

ตัวอย่างที่ 2: บล็อกโดเมนเฉพาะ

คุณเพิ่มโดเมนเฉพาะ เช่น cisco.com ในรายการบล็อก ผู้ติดต่อทุกคนที่มีบัญชี IM บนโดเมนดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้


ขั้นตอนที่ 1               เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)

หน้าต่าง Options (ตัวเลือก) จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2               เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว) จากนั้นเลือก Advanced (ขั้นสูง)
ขั้นตอนที่ 3               ใส่ที่อยู่หรือ่โดเมนของผู้ติดต่อเฉพาะใน Block list (รายการบล็อก)
ขั้นตอนที่ 4               เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)

อนุญาตผู้ติดต่อและโดเมนเฉพาะ

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะมีรายการอนุญาต ซึ่งจะทำให้รายการบล็อกมีข้อยกเว้นเพิ่มขึ้น คูณสามารถใส่ผู้ติดต่อหรือโดเมนเฉพาะในรายการอนุญาต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ติดต่อเหล่านั้นจะสามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ และส่งข้อความหาคุณได้


หมายเหตุ


Cisco Jabber จะใช้รายชื่อผู้ติดต่อของคุณเป็นรายการอนุญาต คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณลงในรายการอนุญาต


ตัวอย่างวิธีการทำงานของรายการอนุญาตมีดังต่อไปนี้:
ตัวอย่างที่ 1: อนุญาตผู้ติดต่อเฉพาะที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ
 1. คุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐานไว้ให้บล็อกทุกคนในองค์กรของคุณ

 2. จากนั้นคุณเพิ่มที่อยู่ IM เฉพาะสำหรับผู้ติดต่อภายในบริษัทของคุณเข้าไว้ในรายการอนุญาต

Cisco Jabber จะบล็อกผู้ติดต่อทุกคนที่อยู่ในบริษัทของคุณ ยกเว้นบุคคลเฉพาะที่มีชื่ออยู่ในรายการอนุญาต
ตัวอย่างที่ 2: อนุญาตโดเมนเฉพาะ
 1. คุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐานไว้ให้บล็อกทุกคนนอกบริษัทของคุณ

 2. จากนั้นคุณเพิ่มโดเมนเฉพาะ เช่น cisco.com เข้าไว้ในรายการอนุญาต

Cisco Jabber จะบล็อกทุกคนที่เป็นคนนอกบริษัท ยกเว้นผู้ที่มีบัญชี IM เป็น cisco.com
ตัวอย่างที่ 3: อนุญาตผู้ติดต่อเฉพาะจากโดเมนที่บล็อก
 1. คุณเพิ่มโดเมนเฉพาะ เช่น cisco.com ในรายการบล็อก

 2. จากนั้นคุณเพิ่มที่อยู่ IM เช่น anitaperez@cisco.com เข้าไว้ในรายการอนุญาต

Cisco Jabber จะบล็อกทุกคนที่มีบัญชี IM เป็น cisco.com ยกเว้น anitaperez@cisco.com

ขั้นตอนที่ 1               เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)

หน้าต่าง Options (ตัวเลือก) จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2               เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว) จากนั้นเลือก Advanced (ขั้นสูง)
ขั้นตอนที่ 3               ใส่ที่อยู่หรือโดเมนของผู้ติดต่อเฉพาะในรายการอนุญาต
ขั้นตอนที่ 4               เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)

ควบคุมรายชื่อที่สามารถโต้ตอบกับคุณได้

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะอนุญาตให้คุณควบคุมรายชื่อที่สามารถโต้ตอบกับคุณได้ ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทของคุณ


   
ขั้นตอนที่ 1               เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2               เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว)
ขั้นตอนที่ 3               เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วน Inside my company (ภายในบริษัทของฉัน):
       
ตัวเลือกคำอธิบาย
อนุญาตทุกคนผู้ติดต่อทุกคนในบริษัทของคุณสามารถดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณได้
บล็อกทุกคนผู้ติดต่อทุกคนในบริษัทของคุณไม่สามารถดูสถานะความพร้อมของคุณหรือส่งข้อความหาคุณได้

คุณามารถเลือกบล็อกทุกคน จากนั้นเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะในรายการอนุญาตของคุณได้

ตัวเลือกนี้ไม่ได้บล็อกผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ขั้นตอนที่ 4               เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วน Outside my company (ภายนอกบริษัทของฉัน):
       
ตัวเลือกคำอธิบาย
แจ้งพร้อมท์กับฉันตลอดเวลาCisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนนอกบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ ทุกครั้งที่มีการเตือนจากไคลเอ็นต์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้:
 • อนุญาต - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ

 • บล็อก - ไม่ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายการบล็อกของคุณ

 • เพิ่มเข้าในรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

บล็อกทุกคนผู้ติดต่อทุกคนที่อยู่นอกบริษัทไม่สามารถดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ

คุณามารถเลือกบล็อกทุกคน จากนั้นเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะในรายการอนุญาตของคุณได้

ตัวเลือกนี้ไม่ได้บล็อกผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ขั้นตอนที่ 5               เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)

จัดการการร้องขอสถานะ

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะอนุญาตให้คุณจัดการการแจ้งเตือนเมื่อมีคนขอเข้าดูสถานะความพร้อมของคุณ


ขั้นตอนที่ 1               เลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก)
ขั้นตอนที่ 2               เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว)
ขั้นตอนที่ 3               เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
          
ตัวเลือกคำอธิบาย
ยอมรับการร้องขอจากผู้ติดต่อในบริษัทโดยอัตโนมัติCisco Jabber จะไม่แจ้งเตือนเมื่อมีคนในบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ

Cisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนนอกบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ

ยอมรับการร้องขอจากผู้ติดต่อทุกคนโดยอัตโนมัติCisco Jabber จะไม่แจ้งเตือนเมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ
แจ้งพร้อมท์กับฉันสำหรับการร้องขอแต่ละรายCisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ เมื่อ Cisco Jabber แจ้งเตือนคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได:
 • อนุญาต - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ

 • บล็อก - ไม่ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายการบล็อกของคุณ

 • เพิ่มเป็นผู้ติดต่อ - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ขั้นตอนที่ 4               เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)

เพิ่มเสียงแจ้งเตือนการแชทแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มเสียงแจ้งเตือนการแชทแบบกำหนดเองได้ ไฟล์เสียงทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบเสียง .wav  รูปแบบที่รองรับได้แก่:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


ขั้นตอนที่ 1               นำทางไปยังโฟลเดอร์การเตือนการแชท Jabber บนระบบของคุณ พาธการติดตั้งทั่วไปคือ: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts
ขั้นตอนที่ 2               คัดลอกไฟล์เสียงแจ้งเตือนการแชทแบบกำหนดเองลงในโฟลเดอร์การเตือนการแชท Jabber ตอนนี้คุณจะเห็นตัวเลือกการแจ้งเตือนการแชทใหม่บนแท็บ Sounds and Alerts (เสียงและการแจ้งเตือน) ของหน้าต่าง Options (ตัวเลือก)


Attachments

  Outcomes