การโทรใน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

การโทร Jabber ถึง Jabber

คุณสามารถโทรหาไคลเอ็นต์ Cisco Jabber อื่นได้โดยใช้การโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber มีข้อแตกต่างบางประการในการใช้การโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber:
 • การโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber แต่ละครั้งจะโทรหาผู้ติดต่อได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

 • ขณะที่คุณกำลังใช้งานการโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber หากคุณโทรหาผู้ติดต่ออีกหนึ่งราย สายที่กำลังสนทนาอยู่จะสิ้นสุดลง

 • เมื่อคุณเริ่มใช้การโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber กับผู้ติดต่อหนึ่งราย และผู้ติดต่อของคุณเริ่มใช้การโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber กับคุณพร้อมกัน สายของคุณจะเชื่อมต่อกันโดยที่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานการโทรระหว่าง Jabber ถึง Jabber


ขั้นตอนที่ 1               เข้าถึงตัวเลือกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้ติดต่อของคุณ

ตัวอย่างเช่น คลิกขวาที่ผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณแล้วเลือก Call (โทร) หรือจากหน้าต่างแชท ให้คลิกที่รายการเลื่อนลง phone numbers/address list (รายการหมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่)

ขั้นตอนที่ 2               เลือก Jabber Call (การโทร Jabber)

ฝากสาย

คุณสามารถโอนทุกสายจาก Cisco Jabber เข้าไปที่ข้อความเสียงหรือโทรศัพท์เครื่องอื่นได้


ขั้นตอนที่ 1               เลือกเมนูควบคุมโทรศัพท์บนหน้าต่างหลัก
ขั้นตอนที่ 2               เลือก Forward calls to (ฝากสายไปที่) แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

ส่งไอคอนการโทรไปยังผู้ติดต่อ

คุณสามารถส่งไอคอนการโทรไปยังผู้ใช้อื่นในหน้าค่างแชท ซึ่งผู้ใช้คนดังกล่าวจะสามารถโทรหาคุณได้เพียงกดที่ไอคอน ไอคอนการโทรเหล่านี้คือวิธีง่ายๆ ในการขอให้ผู้ติดต่อคนอื่นโทรหาคุณ เมื่อผู้ติดต่อคนอื่นได้รับไอคอนการโทร เมื่อกดที่ไอคอน จะเป็นการเริ่มโทรหาคุณทันที

ใส่คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างแชทเพื่อส่งไอคอนโทรศัพท์ให้กับคนอื่น ๆ ในหน้าต่างแชทของคุณ ผู้ติดต่อของคุณสามารถคลิกที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อเริ่มโทรหาคุณ :callmeหรือ:telephone

การควบคุมกล้อง Far-End

ในการโทรที่รองรับการควบคุมกล้อง far-end คุณสามารถปรับกล้อง far-end ให้ได้มุมมองที่ดีขึ้นในระหว่างการโทรด้วยวิดีโอ หรือควบคุมผังการประชุมของกล้อง ไอคอน Show Far End Camera Control (แสดงการควบคุมกล้อง Far End) จะปรากฏขึ้นในการโทรของคุณ ถ้ากล้อง far-end เปิดใช้งานการควบคุมแล้ว เมื่อคุณเลือกไอคอน (ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อการโทร) คุณสามารถใช้ไอคอนดังกล่าวเคลื่อนย้ายกล้อง far-end หรือเปลี่ยนผังการประชุมของหน้าจอวิดีโอได้

ถ้าคุณโทรหากลุ่มหรือบุคคลเดียวโดยตรงพร้อมทั้งมีอุปกรณ์พร้อมกล้องแบบปรับได้ คุณสามารถควบคุมกล้อง far-end ได้ แม้ว่าจะมีหลายคนโทรเข้ามาที่อุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณโทรไปยังบริดจ์ Cisco คุณจะสามารถควบคุมได้เฉพาะผังการประชุม โดยการเลือกว่าคุณต้องการให้แสดงกล้องต่างๆ บนการประชุมทางโทรศัพท์อย่างไรเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ถ้าระบบที่คุณโทรรองรับ และถ้าผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานคุณสมบัติให้คุณแล้ว คุณต้องใช้โหมด softphone ซึ่งหมายถึงคุณได้เลือก Use my computer for calls (ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทรออก) ในหน้าต่างฮับของคุณ


ขั้นตอนที่ 1               หลังจากที่คุณเริ่มต้นการโทรด้วยวิดีโอ ให้เลือกไอคอน Show Far End Camera Control (แสดงการควบคุมกล้อง Far End)
ขั้นตอนที่ 2               ใช้ปุ่มเลื่อน เอียง และซูม เพื่อควบคุมการโทร
 • สำหรับการโทรไปยังอุปกรณ์โดยตรง ให้ใช้ปุ่มควบคุมในการเลื่อนกล้องไปทางซ้ายหรือทางขวา เอียงกล้องขึ้นหรือลง และซูมกล้องเข้าและออก
 • สำหรับการโทรไปยังบริดจ์ ให้ใช้ปุ่มควบคุมในการเลือกผังการประชุมที่คุณต้องการใช้

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อควบคุมกล้องด้วยตัวเองได้เช่นกัน:

                   
ตัวเลือกคำอธิบาย
เอียงขึ้น

ปุ่มลูกศรขึ้น

เอียงลง

ปุ่มลูกศรลง

เลื่อนไปทางซ้าย

ปุ่มลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวา

ปุ่มลูกศรขวา

ซูมเข้า

เครื่องหมายบวก (แป้น Shift + Equal)

ซูมออก

เครื่องหมายลบ


เพิ่มเสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเอง และตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าของคุณได้ ไฟล์เสียงทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบเสียง .wav  รูปแบบที่รองรับได้แก่:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

 • WAV_FORMAT_G729


ขั้นตอนที่ 1               นำทางไปยังโฟลเดอร์ Ringtones (เสียงเรียกเข้า) บนระบบของคุณ พาธการติดตั้งทั่วไปคือ: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones
ขั้นตอนที่ 2               คัดลอกไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเองเข้าไว้ในโฟลเดอร์ Ringtones (เสียงเรียกเข้า) ตอนนี้คุณจะเห็นตัวเลือกเสียงเรียกเข้าใหม่บนแท็บ Sounds and Alerts (เสียงและการแจ้งเตือน) ของหน้าต่าง Options (ตัวเลือก)


Attachments

  Outcomes