Czaty w aplikacji Cisco Jabber 11.7 dla systemu Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Wyszukiwanie w oknach czatu

Przy użyciu paska wyszukiwania w oknie czatu można wyszukiwać kontakty, dodawać je lub nawiązywać z nimi połączenie.


   
Krok 1    Wprowadź nazwę kontaktu w pasku wyszukiwaniu okna czatu.

W pasku wyszukiwania można wprowadzać numery telefonów, aby dzwonić bezpośrednio z okna czatu.

Krok 2    Rozpocznij konwersację ze swoim kontaktem przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Umieść kursor nad kontaktem, aby dodać kontakt do listy lub nawiązać połączenie.
 • Kliknij dwukrotnie kontakt, aby rozpocząć sesję czatu.

Rozpoczynanie czatów grupowych

 

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów naraz. Czaty grupowe nie są trwałe — możesz za ich pomocą komunikować się z wieloma osobami naraz, ale historia tych czatów nie jest zapisywana.

  
Wybierz jednego lub kilku uczestników, których chcesz zaprosić do czatu grupowego. Maksymalna liczba uczestników czatu grupowego to 200 osób.
 • Otwórz okno czatu z jednym uczestnikiem czatu grupowego. Kliknij przycisk Dodaj uczestników w prawym dolnym rogu okna czatu i wskaż pozostałych uczestników.
 • Z listy Kontakty wybierz wszystkie osoby, które chcesz zaprosić do czatu grupowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone nazwiska i wybierz opcję Rozpocznij czat grupowy.

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych

 

Rozgłaszanie IM pozwala wysyłać pojedynczą wiadomość IM do wielu kontaktów. Możesz wybrać wiele kontaktów lub grupę z listy kontaktów i wysłać wiadomość rozgłoszeniową jednocześnie do wszystkich. Odbiorcy otrzymują wiadomości rozgłoszeniowe IM w ten sam sposób jak w przypadku zwykłego czatu 1:1.

  

     
Krok 1    Z listy kontaktów wybierz wszystkie kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość IM.   

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.

  
Krok 2    Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty i wybierz opcję Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Zostanie wyświetlone okno Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowej.
Krok 3    Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.   

Jeśli chcesz dodać więcej osób do wiadomości rozgłoszeniowej, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać.

  
Krok 4    Kliknij opcję Wyślij.

Przesyłanie plików

Przy użyciu ikony Wyślij plik okna czatu można przesyłać pliki między klientami programu Cisco Jabber. Plik można także przeciągnąć i upuścić w oknie czatu.


    
Krok 1    Wybierz opcję Wyślij plik w prawym dolnym rogu okna czatu.
Krok 2    Wybierz plik do przesłania z komputera.
Krok 3    Wybierz przycisk Otwórz.

Pokoje czatu

Pokojów czatu można używać po ich włączeniu przez administratora. Pokoje czatu są włączone, jeśli w oknie centrum dostępna jest ikona Pokoje czatu.  

Używaj pokojów czatu, aby czytać dyskusje prowadzone w pokoju przez innych członków pokoju czatu lub dołączać do nich. Na przykład, administrator może utworzyć pokój czatu „Kursy walut obcych”, do którego możesz dołączyć, aby omawiać kursy walut obcych, a także przeglądać wszystkie poprzednie wiadomości wysłane do pokoju od momentu jego utworzenia.   

Pokoje można przeglądać sprawdzając listę nazw pokojów, a następnie dołączać do otwartych pokojów. Do pokoju może nas także dodać administrator. Użytkownik może być członkiem wielu pokojów. Zawartość pokoju można filtrować przy użyciu słów kluczowych lub nadawców.   

Dołączanie do pokojów czatu

 

   

Dołączając do pokoju czatu, można brać udział w konwersacji lub czytać wiadomości wprowadzane w nim przez wielu uczestników we wspólnym oknie czatu. Wszystkie pokoje, w których uczestniczysz, są wymienione na karcie Moje pokoje. Gdy administrator doda użytkownika do pokoju czatu, pokój zostanie natychmiast dodany do karty Moje pokoje.   

    

    
Krok 1    W oknie centrum kliknij ikonę Pokój czatu i wybierz kartę Wszystkie pokoje.    
Krok 2    Wskaż pokój na liście alfabetycznej.     Do pokoju ograniczonego do wybranych osób nie można dołączyć samodzielnie. Można zostać do niego dodanym tylko przez administratora. W przypadku pokojów ograniczonych, których użytkownik nie jest członkiem, zamiast przycisku Dołącz widoczna jest ikona kłódki.   
Krok 3    Kliknij opcję Dołącz obok pokoju, do którego chcesz dołączyć. W przypadku pokojów, których jesteś członkiem, wyświetlany jest znacznik.    

Udział w pokojach

   

Po dołączeniu do pokoju możesz uczestniczyć w dyskusji w pokoju czatu lub sprawdzić jej historię.    Niektóre pokoje czatu mogą służyć wyłącznie do dystrybucji informacji, gdzie niektórzy członkowie mają uprawnienia do publikowania informacji, a inni mają uprawnienia tylko do odczytu.

    

W oknie centrum kliknij ikonę Pokój czatu i kliknij opcję Moje pokoje, aby wyświetlić pokoje, do których należysz. Kliknij dwukrotnie pokój, do którego chcesz wejść.   

    

Po wejściu do pokoju czatu historia rozmowy jest trwale zapisywana. Nawet po wyjściu z pokoju czatu i zamknięciu klienta można powrócić do konwersacji w tym pokoju. Po powrocie do pokoju czatu można przeczytać wiadomości wysłane przez innych członków, gdy użytkownik nie był zalogowany. W pokoju wybierz przycisk Pokaż więcej, aby wyświetlić starsze wiadomości.   

    

Po prawej stronie okna czatu widać listę uczestników. Listę uczestników można wyświetlić lub ukryć.   

    

Filtrowanie pokojów

Filtry

       

Filtry przeszukują pokój czatu z użyciem kryteriów zdefiniowanych dla wyszukiwania. Pojawi się czerwone oznaczenie przedstawiające liczbę nowych wyników znalezionych przez filtr. Filtry mogą obejmować wzmianki o nazwie użytkownika w pokoju czatu lub filtry niestandardowe, które wyszukują według słowa kluczowego lub nadawcy.   

Na karcie Filtry wybierz opcję Utwórz filtr. Pokoje czatu można filtrować według maksymalnie trzech słów kluczowych lub nazwy użytkownika. Podaj etykietę i zdefiniuj kryteria filtrowania. Należy zdefiniować co najmniej jedno słowo kluczowe lub nazwę nadawcy, ale można określić nadawcę i maksymalnie trzy słowa kluczowe. Po zakończeniu wybierz opcję Utwórz.   

    

Wyniki są wyświetlane na karcie Filtr wraz z liczbą wskazującą ile wyników nie zostało jeszcze odczytanych. Wyniki są aktualizowane automatycznie za każdym razem, gdy filtr znajdzie nowe dopasowanie. Wyniki działania filtru można kliknąć, aby otworzyć historię czatu w pokojach, dla których znaleziono wyniki.   

    

Moje wzmianki

           

Gdy inni użytkownicy dodają wzmiankę z Twoją nazwą użytkownika, w sekcji Moje wzmianki filtrów pokoju czatu zostanie utworzone powiadomienie. Dodanie wzmianki o użytkownikach powoduje wysłanie powiadomienia po dodaniu wzmianki w pokoju czatu.   

    

Aby utworzyć wzmiankę o innym użytkowniku, w polu tekstowym okna czatu wpisz znak @ i podaj nazwę użytkownika, aby wyszukać użytkownika w katalogu. Klient wyświetli nazwy użytkownika, które odpowiadają wpisywanym znakom. Wybierz nazwę użytkownika, dla której chcesz dodać wzmiankę. Wzmiankę można dodać dla nazwy użytkownika, z którą nie jest powiązany identyfikator Jabber. Po wysłaniu wiadomości na liście Moje wzmianki użytkownika, dla którego utworzono wzmiankę, tworzone jest powiadomienie zawierające łącze do konwersacji w pokoju, w którym dodano wzmiankę. Dla wprowadzanego tekstu można użyć znaku @. Aby zamknąć pole wzmianki, wystarczy użyć klawisza Esc. Użytkownicy otrzymają powiadomienie tylko w przypadku, gdy pokój czatu jest publiczny, a użytkownicy należą do organizacji lub są członkami pokoju czatu.   

    

Dodawanie wzmianek o użytkownikach w pokojach czatu

  

Gdy inni użytkownicy dodają wzmiankę z Twoją nazwą użytkownika, w sekcji Moje wzmianki filtrów pokoju czatu zostanie utworzone powiadomienie.    Dodanie wzmianki o innych użytkownikach powoduje wysłanie powiadomienia po dodaniu wzmianki w pokoju czatu.   

   
Zanim rozpoczniesz  

Użytkownicy otrzymują powiadomienie tylko w przypadku, gdy pokój czatu jest publiczny i użytkownik jest częścią organizacji lub jest członkiem pokoju czatu.  

   

Wzmianki może włączyć tylko administrator systemu.


    
Krok 1    Aby utworzyć wzmiankę o innym użytkowniku, w polu tekstowym okna czatu w pokoju czatu wpisz znak @ i podaj nazwę użytkownika, aby wyszukać katalog użytkownika.     Klient wyświetli nazwy użytkownika, które odpowiadają wpisywanym znakom.    
Krok 2    Wybierz nazwę użytkownika, dla której chcesz dodać wzmiankę. Wzmiankę można dodać dla nazwy użytkownika, z którą nie jest powiązany identyfikator Jabber. Wprowadzając tekst, można użyć znaku @.    
Krok 3    Aby zamknąć pole wzmianki, naciśnij klawisz Esc.

 

Po wysłaniu wiadomości, na liście Moje wzmianki użytkownika, dla którego utworzono wzmiankę, tworzone jest powiadomienie zawierające łącze do konwersacji w pokoju, w którym dodano wzmiankę.   

Wyszukiwanie w pokojach czatu

  

Wyszukiwanie w pokojach czatu można przeprowadzić według słów kluczowych, a następnie zawęzić wyniki wyszukiwania za pomocą kryteriów takich jak uczestnicy, nazwa pokoju i zakres dat.   

    
Zanim rozpoczniesz  

Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pokojach czatu, użytkownik musi być ich członkiem.  

   

    
Krok 1    W oknie klienta wybierz ikonę Pokoje czatu, a następnie kartę Filtry.   
Krok 2    W polu wyszukiwania wprowadź kryteria wyszukiwania, tak samo jak w przypadku wyszukiwania kontaktów w oknie centrum aplikacji Cisco Jabber.     Dla wyszukiwania w pokoju czatu obowiązują następujące ograniczenia:         
    
 •      

  Wyszukiwanie obejmuje okres od daty dołączenia do pokoju czatu aż do dnia bieżącego.     

       

 •      

  Wyszukiwanie nie działa w przypadku znaków specjalnych, chyba że do łańcucha wyszukiwania zostaną dodane także litery.     

       

     
    
Krok 3    Aby otworzyć pokój czatu, dla którego znaleziono dopasowanie, należy dwukrotnie kliknąć wynik wyszukiwania.    

 

Wyniki są posortowane chronologicznie i pogrupowane według pokojów. Maksymalna liczba wyświetlanych wyników to 200, ale można wyświetlić więcej wiadomości, aby sprawdzić starsze wyniki.  

Dodawanie niestandardowych dźwięków alertów czatu

Można dodać niestandardowe dźwięki alertów czatu. Pliki dźwiękowe muszą mieć format audio .wav. Obsługiwane formaty:
 • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

   

 • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

   

 • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

   

 • WAV_FORMAT_G729

   


   
Krok 1    Przejdź do folderu Jabber Chat Alerts w swoim systemie. Zazwyczaj jest to ścieżka: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Jabber Chat Alerts.
Krok 2    Skopiuj pliki dźwiękowe niestandardowych alertów czatu do folderu Jabber Chat Alerts. Teraz na karcie Dźwięki i alerty w oknie Opcje dostępna będzie nowa opcja alertów czatu.

 

Attachments

  Outcomes