การแก้ไขปัญหา Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

ไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติ

ถ้ามีปัญหากับคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อความเสียงได้ คุณอาจจะมีปัญหากับสถานะการเชื่อมต่อของคุณ


      
ขั้นตอนที่ 1 ในไคลเอ็นต์ ให้เลือกไอคอน Menu (เมนู) จากนั้นเลือก Help (วิธีใช้) > Show connection status (แสดงสถานะการเชื่อมต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 ให้ตรวจสอบว่าสถานะของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในรายการแสดงผลเป็น เชื่อมต่อแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใดในรายการไม่แสดงสถานะเป็น เชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก Options (ตัวเลือก) เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าบัญชี แท็บ Accounts (บัญชี) จะเปิด
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ของคุณถูกต้อง และใส่ข้อมูลประจำตัวของระบบอีกครั้ง แล้วเลือก Apply (นำไปใช้)
ขั้นตอนที่ 5 ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้เลือกตัวเลือก Advanced (ขั้นสูง) เพื่อดูที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ จากนั้นแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้ผู้ดูแลระบบทราบ

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะวิดีโอสำหรับการโทร

ถ้าคุณเห็นว่ามีการโทรทางวิดีโอเข้ามาและไม่ต้องการให้แสดงวิดีโอของคุณสำหรับการโทร คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในการรับสายด้วยวิดีโอได้ หรือถ้าคุณพบว่าวิดีโอไม่แสดงขึ้นมา คุณสามารถเลือกให้แสดงวิดีโอของคุณขณะรับสายได้


ขั้นตอนที่ 1 จากไคลเอ็นต์ ให้เลือกไอคอน Menu (เมนู) แล้วเลือก File (ไฟล์) > Options (ตัวเลือก) > Calls (การโทร)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกการกำหนดลักษณะของคุณเป็น Always start calls with video (เริ่มต้นการโทรด้วยวิดีโอเสมอ) หรือ Never start calls with video (ห้ามเริ่มต้นการโทรด้วยวิดีโอ)

คุณสามารถเปลี่ยนค่าการกำหนดลักษณะเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากต้องการปิดวิดีโอเพียงหนึ่งสายหรือหนึ่งวัน ให้เลือก Never start calls with video (ห้ามเริ่มต้นการโทรด้วยวิดีโอ) จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดนี้ได้ในภายหลังเมื่อต้องการโทรด้วยวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 3 เลือก Apply (นำไปใช้) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของฉัน

ถ้าคุณไม่ได้แสดงภาพโปรไฟล์หรือคุณต้องการเปลี่ยนภาพที่กำลังใช้อยู่ คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของคุณได้ อย่างไรก็ดี ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับองค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์เท่านั้น ถ้าคุณไม่มีตัวเลือก Edit my profile (แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้


ขั้นตอนที่ 1 จากไคลเอ็นต์ ให้เลือกไอคอน Menu (เมนู) จากนั้นเลือก File (ไฟล์) > Edit my profile (แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกไอคอนใต้ภาพโปรไฟล์ของคุณเพื่อเรียกดูภาพที่คุณต้องการอัปโหลด
ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาพแล้วเลือก Open (เปิด)

ช่องว่างในไฮเปอร์ลิงก์

ถ้าคุณต้องการวางลิงก์ลงในหน้าต่างแชทของคุณและภายในลิงก์ดังกล่าวมีช่องว่าง (ไว้สำหรับตำแหน่งบนเครือข่าย) คุณจะต้องเพิ่มวงเล็บมุมไว้หน้าและหลังไฮเปอร์ลิงก์ด้วยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถคลิกลิงก์ได้ทั้งหมด มิฉะนั้นในลิงก์ที่คลิกได้อาจมีเฉพาะสายอักขระแรกไปจนถึงช่องว่างแรกเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการส่งตำแหน่งบนเครือข่ายเพื่อเข้าไปที่ไฟล์ไปให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณ ถ้าคุณส่งเฉพาะตำแหน่งโดยไม่มีวงเล็บมุมไปให้กับเพื่อนร่วมงาน ลิงก์ที่ส่งไปจะแสดงขึ้นดังนี้: \\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE ถ้าคุณใส่ลิงก์ในวงเล็บมุม สายอักขระจะแสดงขึ้นเป็นลิงก์ที่สามารถคลิกได้: <\\network_home\Public\user\11.0\ ADAM MCKENZIE>


Attachments

    Outcomes