ผู้ติดต่อใน Cisco Jabber สำหรับ Windows

Document created by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

เพิ่มกลุ่มไดเรกทอรี

กลุ่มไดเร็กทอรีจะถูกเก็บรักษาไว้โดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ เมื่อเพิ่มกลุ่มไดเร็กทอรีให้กับรายชื่อติดต่อของคุณ รายชื่อของบุคคลที่กำหนดให้กับกลุ่มไดเร็กทอรีดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าในกลุ่มของผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องเก็บรายชื่อไว้เนื่องจากรายชื่อจะถูกซิงโครไนซ์กับไดเร็กทอรีขององค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ จะมีการเพิ่มและลบรายชื่อบุคคลเข้าและออกจากกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มหรือลบรายชื่อเหล่านั้นออกจากไดเร็กทอรีขององค์กร คุณสามารถนำกลุ่มไดเร็กทอรีออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ตลอดเวลา

ถ้ากลุ่มไดเร็กทอรีใหญ่เกิน 100 คน จะไม่มีการแสดงรายชื่อของบุคคลในกลุ่มดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อส่วนตัวของคุณด้วยเท่านั้น


ขั้นตอนที่ 1 เลือกไอคอน Menu (เมนู) จากนั้นเลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > Directory Group (กลุ่มไดเร็กทอรี)
ขั้นตอนที่ 2 ให้ป้อนชื่อกลุ่มไดเร็กทอรีในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่

คุณสามารถค้นหากลุ่มไดเร็กทอรีที่ต้องการเพิ่มได้ แต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถการค้นหาใด ๆ ต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใส่ชื่อกลุ่มไดเร็กทอรีให้กับคุณ

ขั้นตอนที่ 3 เลือก Add (เพิ่ม) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

เพิ่มผู้ติดต่อภายนอก

Cisco Jabber ให้คุณเพิ่มผู้ติดต่อจากแอปพลิเคชันแชทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับองค์กรของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ติดต่อแบบกำหนดเองสำหรับบุคคลที่ไม่มีที่อยู่ IM ได้

ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ถ้าไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ


     
ขั้นตอนที่ 1 เลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) แล้วเลือกประเภทของผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 2 ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของคุณ สำหรับผู้ติดต่อแบบกำหนดเองที่ไม่มีที่อยู่ IM ให้ใส่รายละเอียดผู้ติดต่อที่คุณต้องการใช้
ขั้นตอนที่ 3 เลือกกลุ่มผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4 เลือก Add (เพิ่ม)

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อด้วยฟอร์แมต XML จากนั้นนำเข้ารายชื่อดังกล่าวเข้าใน Cisco Jabber


     
ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าต่างหลักของ Cisco Jabber
ขั้นตอนที่ 2 เลือก File (ไฟล์) > Import contacts (นำเข้าผู้ติดต่อ)
ขั้นตอนที่ 3 เรียกดูตำแหน่งไฟล์ XML ที่เป็นข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4 เลือกไฟล์ข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นเลือก Open (เปิด)

 

Cisco Jabber จะนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อจากไฟล์ข้อกำหนด ผู้ติดต่อจะอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อ

ส่วนย่อยของ XML ต่อไปนี้จะแสดงถึงโครงสร้างไฟล์ข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อ:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Group Name</gname> <user> <uname>IM Address</uname> <fname>Display Name</fname> </user> </group> </buddylist>
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายองค์ประกอบในไฟล์ข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อ:
                       
องค์ประกอบคำอธิบาย
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>การประกาศ XML
ไฟล์ข้อกำหนดของคุณต้องมีการประกาศ XML พร้อมแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:
  • เวอร์ชัน - ระบุเวอร์ชันของไฟล์ XML

  • การเข้ารหัส - ระบุการเข้ารหัส คุณต้องใช้ utf-8

buddylistองค์ประกอบรากของข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อ
กลุ่มองค์ประกอบหลักของกลุ่มผู้ติดต่อ

หนึ่งกลุ่มมีผู้ใช้ได้หลายคน

ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่กลุ่มหนึ่ง ๆ จะมีได้ นอกจากนี้ยังไม่จำกัดจำนวนของกลุ่มที่คุณสามารถรวมไว้ในไฟล์ข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่ออีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะตั้งค่าจำกัดให้กับจำนวนผู้ติดต่อที่คุณสามารถเพิ่มให้กับ Cisco Jabber คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกินขีดจำกัดในไฟล์ข้อกำหนดของรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

gnameระบุชื่อของกลุ่ม
ผู้ใช้องค์ประกอบหลักที่เก็บรายละเอียดสำหรับผู้ใช้เดี่ยวไว้
unameระบุที่อยู่ของการส่งข้อความแบบทันที (IM) ของผู้ใช้
fnameระบุชื่อที่แสดงในส่วนติดต่อผู้ใช้ไคลเอ็นต์
ต่อไปนี้คือตัวอย่างข้อกำหนด XML ของรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณสามารถนำเข้าให้กับ Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <buddylist> <group> <gname>Sales</gname> <user> <uname>amckenzi@example.com</uname> <fname>Adam McKenzie</fname> </user> <user> <uname>aperez@example.com</uname> <fname>Anita Perez</fname> </user> </group> <group> <gname>Marketing</gname> <user> <uname>nfox@example.com</uname> <fname>Nancy Fox</fname> </user> </group> </buddylist>

Attachments

    Outcomes