Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

 

Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android


Przygotowanie do konfigurowania

Po pobraniu aplikacji Cisco Jabber ze sklepu Google Play i jej zainstalowaniu uzyskaj informacje o sposobie logowania i koncie od administratora systemu. 

Uwaga


 

W organizacji mogą nie być obsługiwane wszystkie funkcje omówione w tym dokumencie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem systemu. 

 

Konfigurowanie przy użyciu adresu URL

     
1 Na urządzeniu z systemem Android dotknij udostępniony przez administratora konfiguracyjny adres URL.   
2 Po uruchomieniu aplikacji Cisco Jabber przeczytaj umowę licencyjną użytkownika oraz warunki użytkowania i dotknij opcji Akceptuj.   
3 Zapoznaj się z ekranami W aplikacji Cisco Jabber, a następnie dotknij opcję Zacznij teraz.   
4 Pole do wpisania nazwy użytkownika.   
5 Wprowadź hasło.    
6 Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj).   
7 W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatów serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty. Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber

Konfigurowanie przy użyciu funkcji prostego logowania

       
1 Otwórz aplikację Cisco Jabber.
2 Przeczytaj umowę licencyjną i warunki użytkowania, a następnie dotknij opcji Akceptuj.    
3 Zapoznaj się z ekranami W aplikacji Cisco Jabber, a następnie dotknij opcję Zacznij teraz.    
4 Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie: nazwauzytkownika@przyklad.com.    
5 Dotknij opcji Kontynuuj.    
6 W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatów serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty.
7 Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło.
8 Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj).     
9 W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatów serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty. Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber

Ręczne konfigurowanie usługi Cisco Unified Communications Manager IM and Presence

   Jeśli nazwa użytkownika i domena nie jest rozpoznawana przez aplikację Cisco Jabber, informacje o koncie trzeba wprowadzić ręcznie.
           
1 Otwórz aplikację Cisco Jabber.    
2 Przeczytaj umowę licencyjną i warunki użytkowania, a następnie dotknij opcji Akceptuj.    
3 Zapoznaj się z ekranami W aplikacji Cisco Jabber, a następnie dotknij opcję Zacznij teraz.    
4 Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.    
5 Z listy rozwijanej Łączenie z serwerem wybierz pozycję Ręcznie.    
6 Z listy rozwijanej Wybierz rodzaj konta wybierz pozycję CUCM IM and Presence.    
7 W polu Informacje o serwerze wprowadź adres serwera systemu obecności podany przez administratora.    
8 Dotknij przycisku OK.    
9 Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie: nazwauzytkownika@przyklad.com.    
10 Dotknij opcji Kontynuuj.    
11 Wprowadź hasło.    
12 Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj).    
13 W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatów serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty. Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber

Ręczne konfigurowanie tylko usług telefonicznych

    Jeśli nazwa użytkownika i domena nie jest rozpoznawana przez aplikację Cisco Jabber, informacje o koncie trzeba wprowadzić ręcznie.

           
1 Otwórz aplikację Cisco Jabber.    
2 Przeczytaj umowę licencyjną i warunki użytkowania, a następnie dotknij opcji Akceptuj.    
3 Zapoznaj się z ekranami W aplikacji Cisco Jabber, a następnie dotknij opcję Zacznij teraz.    
4 Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.    
5 Z listy rozwijanej Łączenie z serwerem wybierz pozycję Ręcznie.    
6 Z listy rozwijanej Wybierz rodzaj konta wybierz pozycję Tylko usługi telefoniczne.    
7 W obszarze Informacje o serwerze wprowadź adres serwera TFTP i CCMCIP podany przez administratora.    
8 Dotknij przycisku OK.    
9 Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie:  nazwauzytkownika@przyklad.com.    
10 Dotknij opcji Kontynuuj.    
11 Wprowadź hasło.    
12 Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj).    
13 W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatów serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty.       

Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber.  

  

Ręczne konfigurowanie systemu Cisco Unified Communications Manager 9 lub nowszego

Jeśli nazwa użytkownika i domena nie jest rozpoznawana przez aplikację Cisco Jabber, informacje o koncie trzeba wprowadzić ręcznie.

          
1 Otwórz aplikację Cisco Jabber.
2 Przeczytaj umowę licencyjną i warunki użytkowania, a następnie dotknij opcji Akceptuj.
3 Zapoznaj się z ekranami W aplikacji Cisco Jabber, a następnie dotknij opcję Zacznij teraz.
4 Dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.
5 Z listy Łączenie z serwerem wybierz pozycję Ręcznie.
6 Z listy Wybierz rodzaj konta wybierz pozycję Cisco Communication Manager 9+.
7 W polu Informacje o serwerze wprowadź adres serwera i dotknij opcji OK.
8 Nazwę użytkownika i domenę należy wprowadzić w następującym formacie:      nazwauzytkownika@przyklad.com.    
9 Dotknij opcji Kontynuuj.    
10 Wprowadź hasło.    
11 Dotknij opcji Sign In (Zarejestruj).    
12 W przypadku wyświetlenia monitu o zweryfikowanie certyfikatów serwera skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że należy zaakceptować certyfikaty. Po zalogowaniu zostanie otwarta aplikacja Cisco Jabber

Ręczne konfigurowanie dostępu do usług katalogowych

Aby umożliwić wyświetlanie profilu użytkownika oraz wyszukiwanie innych kontaktów, aplikacja Cisco Jabber dla systemu Android musi zostać uwierzytelniona przy użyciu poświadczeń usług katalogowych.

Aplikacja Jabber pobiera poświadczenia usług katalogowych z profilu usługi lub pliku konfiguracyjnego jabber-config.xml. Jeśli aplikacja Jabber nie będzie mogła pobrać poświadczeń usług katalogowych z tych źródeł, zostanie wyświetlony monit umożliwiający ich wprowadzenie. Aby uzyskać poświadczenia usług katalogowych, należy skontaktować się z administratorem systemu. Stan konta usług katalogowych można sprawdzić w aplikacji Jabber w menu Ustawienia na panelu Nawigacja.

Resetowanie hasła aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Jeśli masz konto WebEx, możesz zresetować hasło aplikacji Jabber za pomocą łącza Nie pamiętam hasła, które jest wyświetlane pod polem Hasło na ekranie Zaloguj. Łącze Nie pamiętam hasła jest wyświetlane w przypadku opcji logowania ręcznego i automatycznego, gdy usługą podstawową jest WebEx.

Przełączanie typu konta na WebEx

1 Na ekranie Zaloguj dotknij opcji Ustawienia zaawansowane.
2 Nawiąż połączenie z serwerem, wybierając pozycję Ręcznie.
3 Zmień typ konta na Wiadomości błyskawiczne WebEx.
4 Dotknij przycisku OK.

Resetowanie hasła konta WebEx

1 Na ekranie Zaloguj wprowadź nazwę użytkownika i domenę w następującym formacie: nazwaużytkownika@example.com.
2 Dotknij opcji Kontynuuj.

Łącze Nie pamiętam hasła jest wyświetlane poniżej pola Hasło. Jest ono łączem do zewnętrznej witryny internetowej, które służy do resetowania hasła. Wprowadź wymagane dane i zresetuj hasło.

3 Wprowadź nowe hasło i dotknij opcji Zapisz.

  Weryfikowanie certyfikatów

Podczas konfigurowania i używania aplikacji Cisco Jabber przed połączeniem z usługami może pojawić się monit o zweryfikowanie certyfikatów serwera.

W zależności od konfiguracji konta użytkownika konieczna może być weryfikacja certyfikatów serwera dla następujących usług:
 • Komunikatory internetowe

   

 • Usługi telefoniczne

   

 • Poczta głosowa

   

 • Książka telefoniczna

   

 • Expressway dla urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego

   

 • Certyfikat dostawcy tożsamości SSO podczas wdrożeń SSO

   


Uwaga


W zależności od sposobu skonfigurowania serwerów może być konieczne zweryfikowanie wielu certyfikatów usług IM i usług telefonicznych.
Jeśli odrzucisz certyfikat, wystąpi następująca sytuacja:
Komunikatory internetowe
Nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.
Usługi telefoniczne
 
 •   

  Zostanie wyświetlone powiadomienie o nieprawidłowym certyfikacie.  

    

 •   

  Jeśli system składa się z tylko jednego serwera, nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.  

    

 •   

  Jeśli system składa się z dwóch serwerów i odrzucisz jeden z nich, możesz zaakceptować drugi i zalogować się na serwerze, do którego należy zaakceptowany certyfikat.  

    

 •   

  Nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.  

    

Poczta głosowa
 
 •   

  Zostanie wyświetlone powiadomienie o nieprawidłowym certyfikacie.  

    

 •   

  Możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber, ale nie masz dostępu do usługi poczty głosowej. Musisz wylogować się z usługi Cisco Jabber, a następnie zalogować się ponownie, aby komunikat o weryfikacji certyfikatu został wyświetlony jeszcze raz.  

    

 

Weryfikowanie certyfikatów

Aby aplikacja Cisco Jabber działała poprawnie, konieczne może być zaufanie maksymalnie sześciu certyfikatom.

1 Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Weryfikacja certyfikatu informujące o konieczności zweryfikowania certyfikatu, dotknij przycisku Odrzuć lub Odbierz.   
2 Dotknij opcji Kontynuuj.   

 


Attachments

  Outcomes