Referens för CSV-filformat

Document created by Cisco Localization Team on Feb 3, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

CSV-filformat för användarkonton

Denna artikel tillhandahåller ett exempel på en fil med kommaseparerade värden (CSV) som har formaterats i Microsoft Excel. Exemplet visar inte alla möjliga fält där du måste ange värden. Skapa din egen företagsspecifika CSV-filmall.

Anteckningar och synpunkter

 • Innan du importerar användarkontodata i en CSV-fil, bör du skapa en säkerhetskopia av dina befintliga användarkonton genom att exportera datan.

   

 • Alla exporter (rapport, användare, kontakter) exporteras i en tabbavgränsad Unicode-text (UTF-16LE). Alla importer stöder CSV (endast för engelsk data) och and Unicode-text (för icke-engelsk data och blandad språkdata).

   

 • En CSV-fil måste innehålla kolumnrubriker överst i filen. När du skapar en CSV-fil med ett kalkylprogram, som t.ex. Microsoft Excel, bör du kontrollera att kolumnrubrikerna är på den första raden. Kolumnrubriker måste anges exakt som de är angivna under avsnittet Fält för kontoinformation.

   

 • En del användarkontoinformation är obligatorisk, som framgår av avsnittet Fält för kontoinformation. Inkludera alla kolumnrubriker för obligatoriska fält.

   


  Observera


  Vi rekommenderar inte att några fält tas bort från .csv-filen före importen. Om ett fält inte kräver ändring, lämna fältet tomt. Importprocessen bibehåller fältets befintliga värde.

   
   
 • För att vara säker på att CSV-filen innehåller alla nödvändiga kolumnrubriker i rätt format rekommenderar vi starkt att du skapar en CSV-filmall.

   

 • Kontoinformationsfälten i en CSV-fil är inte skiftlägeskänsliga. Därför kan du skriva värden antingen med versaler eller gemener, eller en kombination av båda. Dock visas värdena i användarprofilen på din webbplats (t.ex. användarens namn) så som du har skrivit in dem i CSV-filen. För att logga in måste användare skriva in sina standardlösenord exakt som du har angivit dem i CSV-filen.

   

 • Se avsnittet Fält för kontoinformation för information om hur du formaterar användarkontoinformationen.

   

 • När du är klar med att ange användarkontoinformationen ska du spara kalkylbladet som en CSV-fil.

   

 • Om du anger någon information för ett användarkonto på fel sätt kan inte administrering av webbplatsen skapa kontot. I detta fall skapar administrering av webbplatsen en lista över poster på de konton som inte gick att skapa, inklusive orsaken till varje fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

   

 • Om du vill ändra information för en eller flera användare kan du också redigera konton individuellt genom att använda Webbplatsadministration > Redigera användarlista. Du kan också kontakta din WebEx-representant för att få hjälp.

   

Skapa en CSV-filmall

När du exporterar CSV-filen får du en grund eller mall som du kan använda för att lägga till nya användare. Alternativt kan du använda filen för att redigera flera användarkonton samtidigt.

     
1    Välj Importera/exportera användare.
2    På sidan Importera/-exportera användare samtidigt, välj Exportera.

Ett meddelande visas som bekräftar att din begäran har mottagits. Du får ett e-postmeddelande när exportprocessen är slutförd.

3    Använd länken i e-postmeddelandet för att öppna filen som innehåller den data som du exporterade i ett kalkylprogram, t.ex. Excel.
4    Om du endast vill lägga till nya användarkonton, tar du bort eventuell kontodata som den exporterade filen innehåller.

Att ta bort denna data påverkar inte några befintliga konton när du överför CSV-filen till administrering av webbplatsen.

Fält för kontoinformation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fält

 

Beskrivning

 

UserID

 

(Obligatoriskt) Anger ett identifikationsnummer som genereras automatiskt för kontot i administrering av webbplatsens WebEx-databas.

 
Viktigt:
 • Om du lägger till ett nytt konto ska du inte uppge någon information i denna kolumn. Administrering av webbplatsen skapar detta nummer efter att du har överfört CSV-filen. Administrering av webbplatsen kräver att detta fält är tomt för att skapa ett nytt konto.

   

 • Om du redigerar ett befintligt konto får du inte ta bort eller ändra detta nummer. Om du ändrar numret för ett befintligt konto kommer administrering av webbplatsen att skapa ett nytt användarkonto med kontodata från den raden. Om nödvändig kontoinformation (såsom ett användarnamn eller en e-postadress) redan finns för ett konto på din webbplats kan webbplatsadministrationen inte skapa det nya kontot.

   

  Om du lämnar fältet tomt kommer en ny användare att läggas till och ett användar-ID skapas automatiskt.

   

 
 

Active

 

(Obligatoriskt) Anger om ett användarkonto är aktivt eller inaktivt. För att en användare ska kunna hålla i WebEx-möten, utbildningsmöten, supportsessioner eller händelser måste användarens konto vara aktivt. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Användarkontot är aktivt.

   

 • N: Användarkontot är inaktivt.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

FirstName

 

(Obligatoriskt) Anger förnamnet på användaren som kontot tillhör.

 

Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange ett förnamn.

 

LastName

 

(Obligatoriskt) Anger efternamnet för användaren som kontot tillhör.

 

Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange ett efternamn.

 

Username

 

(Obligatoriskt) Anger identifieraren som detta konto tillhör och som användaren använder för att logga in på din organisations WebEx-tjänst. Användarnamn:

 
 • Måste vara unika

   

 • Kan bestå av högst 64 tecken

   

  Viktigt:

  WebEx rekommenderar att du inte skapar användarnamn som inkluderar mellanslag eller skiljetecken förutom understreck, bindestreck och punkter.

   

  Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange ett användarnamn.

   
   
 

ForceChangePassword

(Valfritt) Anger att användaren måste ändra sitt lösenord nästa gång de loggar in. Standardvärdet för detta fält i den exporterade CSV-filen är N, oberoende av vilket värde som är lagrat i databasen. Om värdet i databasen är Y och du anger värdet Y i CSV-filen kommer WebEx att generera ytterligare ett e-postmeddelande till användaren om att ändra sitt lösenord. Detta sker även om de redan har ändrat sitt lösenord. För att förhindra att överflödiga e-postmeddelanden skickas till användare ska du endast ange Y-värdet för detta fält om något av följande är sant:

 • Om du vill tvinga en användare att ändra sitt lösenord.

   

 • Du lägger till en ny användare.

   

Observera      

Detta fält är inte tillämpligt för CI-integrerade webbplatser eller för webbplatser som använder SSO. För dessa webbplatser ska du lämna fältet tomt eller ange N.

ResetPassword

(Valfritt) Återställer användarens lösenord och väljer automatiskt alternativet ForceChangePassword. Du kan använda detta alternativ om du misstänker ett problem med en användares lösenord. WebEx skapar ett temporärt lösenord för användaren och uppmanar användaren att byta lösenord vid första inloggningen.

Observera      

Detta fält är inte tillämpligt för CI-integrerade webbplatser eller för webbplatser som använder SSO. För dessa webbplatser ska du lämna fältet tomt eller ange N.

Lösenord

 

(Obligatoriskt) Anger kontots lösenord. Lösenord:

 
 • Måste innehålla minst fyra tecken

   

 • Kan bestå av högst 32 tecken

   

 • Är skiftlägeskänsligt – användare måste ange sina lösenord exakt som du har angivit dem i detta fält.

   

 • Kan vara ”****”, vilket indikerar att webbplatsadministratören inte ska ändra lösenordet till ett befintligt konto.

   

 • Skapa ett nytt slumpmässigt lösenord för ett nytt konto. Om du i detta fall använder alternativet ”Kräv strikt lösenord ...” kommer det nya lösenordet inte att uppfylla lösenordskriterierna och användaren måste ändra sitt lösenord vid det första inloggningstillfället.

   

  Viktigt:

  Om du under Webbplatsinställningar för allmän sida valde alternativet Kräv strikt lösenord för nya användarkonton ska du ange ett standardlösenord för alla konton som uppfyller de strikta lösenordskriterierna som du har angivit.

   

  Importerade lösenord i en CSV-fil kan ändras, om lämpligt lösenordskriterium är angivet i alternativen för webbplatssäkerhet.

   

  Om fältet lämnas tomt kommer ett temporärt lösenord att skapas automatiskt.

   
   
 

Email

 

(Obligatoriskt) Anger användarens e-postadress. En användares e-postadress måste vara unik.

 

Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange en e-postadress.

 

Språk

(Valfritt) Anger det standardspråk som är valt på användarens Inställningar-sida. Detta alternativ avgör vilket språk som visas för användaren på din servicewebbplats för möten. Beroende på vilka språk som din webbplats har stöd för kommer detta fält att ha ett av följande kortnamnsvärden. I följande lista visas kortnamnet bredvid respektive språk.

 

Om fältet lämnas tomt väljs webbplatsens standardspråk automatiskt.

Språk – ID

 

Engelska: en-us

 

Förenklad kinesiska: zh-cn

 

Traditionell kinesiska: zh-tw

 

Japanska: jp

 

Koreanska: ko

 

Franska: fr

 

Tyska: de

 

Italienska: it

 

Kastiliansk spanska: es-me

 

Latinamerikansk spanska: es-sp

 

Svenska: sw

 

Holländska: nl

 

Portugisiska: pt-br

 

Ryska: ru

 

HostPrivilege

 

(Valfritt) Anger vilken kontotyp användaren har. Fältet kan innehålla följande kontotyper:

 
 • HOST: Anger att användaren har ett värdkonto. Användaren kan logga in på din organisations WebEx-tjänst för att vara värd för möten.

   

 • ADMN: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto. Användaren kan logga in på din organisations WebEx-tjänst för att vara värd för möten och använda administrering av webbplatsen för att administrera din WebEx-tjänst.

   

  Viktigt:

  Viktigt En webbplatsadministratör kan hantera användarkonton, registreringsansökningar och ange inställningar för din organisations WebEx-tjänst. Därför rekommenderar WebEx att din organisation endast har ett eller två webbplatsadministratörskonton.

   
   
 • ADMV: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto med endast visa-behörighet. Användaren kan logga in på din organisations WebEx-tjänst för att hålla möten. De kan också använda webbplatsadministrationen för att visa användarkontoinformation, registreringsansökningar, konfiguration/inställningar av WebEx och användarrapporter för möten. Dock kan en webbplatsadministratör som endast har läsprivilegier inte ändra användarkontoinformation eller inställningar för din organisations WebEx-tjänst.

   

 • ATTND: Anger att användaren har ett deltagarkonto. Användaren kan logga in på din WebEx-tjänst. De kan visa en lista över möten som användaren har blivit inbjuden till och delta i möten som kräver ett konto på din webbplats. Användaren kan också hantera en användarprofil. Användaren kan dock inte vara värd för möten på din webbplats.

   

  Obs! Följande information i CSV-filen gäller deltagarkonton. Om du uppger någon annan information i CSV-filen ignorerar administrering av webbplatsen detta.

   

 • Om användarkontot är aktivt eller inaktivt

   

 • Förnamn

   

 • Efternamn

   

 • Lösenord

   

 • E-postadress

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet HOST.

   

 

MeetingPrivilege

 

(Valfritt) Anger vilka typer av möten användaren kan vara värd för. Fältet kan innehålla en eller flera koder, med upp till tre siffror, som anger mötestyperna användaren kan vara värd för.

 

Observera

 
 • För att hämta en giltig kod för detta fält, se registervärdena under Register för de sessionstyper som visas på startsidan till din webbplatsadministration. Om webbplatsen har mötestypen Access Anywhere ska du inte skriva in den koden i fältet.

   

 • Om några koder innehåller inledande nollor behöver du inte skriva dem. Om t.ex. mötestypens kod är 004 behöver du bara skriva siffran 4 i fältet.

   

 • Du kan ange flera mötestyper för användarkontona, om din organisation har tillämpliga licenser. Om du vill ange flera tjänstetyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.:

   

  15,120

   

 • Om du har några frågor om vilka mötestyper din organisation har köpt, kontaktar du din WebEx-representant.

   

  Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

   

 

TelephonyPrivilege

  
Observera        

Värden som är specifika för MeetingPlace stöds endast för WBS30.

  
 

(Valfritt) Anger typerna av telekonferenstjänster som användaren kan använda som sessionsvärd. Fältet kan innehålla ett eller flera av följande värden för ett konto, beroende på vilka telekonferenstjänster din organisations WebEx-tjänst stöder:

 
 • CLIN: Telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett telefonnummer för att delta i en telekonferens.

   

 • TOLL: Avgiftsfri telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett avgiftsfritt telefonnummer för att delta i en telekonferens.

   

 • CLBK: Telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare får ett telefonsamtal från WebEx-tjänsten för att delta i en telekonferens. Deltagarna ringer först ett telefonnummer och lägger sedan på. Tjänsten ringer sedan deltagarnas telefonnummer.

   

 • INTL: Internationell telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner eller utbildningsmöten där deltagare får ett internationellt telefonsamtal från WebEx-tjänsten för att delta i en telekonferens.

   

 • VoIP: internettelefon. Anger att användaren kan vara värd för sessioner som inkluderar en konferens med internettelefoni (VoIP).

   

 • ILCI: Internationella inringningsnummer. Anger att användaren kan vara värd för möten där deltagare i andra länder kan ringa ett lokalt telefonnummer för att delta i en telekonferens.

   

 • SELT: Telekonferensplatser. Anger att användaren kan välja plats för den telefonibrygga som ska användas till telekonferensen. Är bara tillgängligt om din WebEx-tjänst är utrustad med flera bryggplatser.

   

 • MPCLIN: Telekonferens med inringning för Cisco Unified MeetingPlace (används för att uppdatera ljudprivilegier i MeetingPlace). Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett telefonnummer för att delta i en telekonferens.

   

 • MPCLBK: Telekonferens med återuppringning för Cisco Unified MeetingPlace (används för att uppdatera ljudprivilegier i MeetingPlace). Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare får ett telefonsamtal från WebEx-tjänsten för att delta i en telekonferens. Deltagarna ringer först ett telefonnummer och lägger sedan på. Tjänsten ringer sedan upp deltagarens telefonnummer. Om det finns stöd för MPCLBK måste det även finnas stöd för MPCLIN.

   

 • MPINTL: Internationell telekonferens med återuppringning för Cisco Unified MeetingPlace (används för att uppdatera ljudprivilegier i MeetingPlace). Anger att användaren kan vara värd för sessioner eller utbildningsmöten där deltagare får ett internationellt telefonsamtal från WebEx-tjänsten för att delta i en telekonferens.

   

 

Se webbplatsadministrationens startsida för att avgöra vilka telekonferenstjänster som din organisation har stöd för.

 

För att inaktivera alla telefonprivilegier för en användare, ange ett komma (”,” utan citattecknen). Du kan inte ta bort telefonprivilegier för användare som har personliga rum aktiverade.

Observera      

Du kan ange flera telekonferenstyper för användarkonton, om din organisation har köpt tillämpliga alternativ. För att ange flera telekonferenstyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.:

CLIN, CLBK, VoIP

 

GeneralPriv

 

(Valfritt) Anger de allmänna privilegierna som användaren har på din WebEx-servicewebbplats. Fältet kan innehålla följande värden:

 

BADM: Anger att användaren är faktureringsadministratör. Användaren får åtkomst till faktureringsrapporter från WebEx i Mitt WebEx. Gäller endast WebEx-servicewebbplatser som har alternativet Faktureringsadministratör.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

EditorPrivilege

 

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

 

TCPrivilege

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Training Center-webbplatser. Anger vilka privilegier användaren har för Training Center. Fältet kan innehålla följande värden:

 

HOLA: Anger att användaren kan använda alternativet Praktisk labbsession för utbildningsmöten.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

SaCPrivilege

 

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

 

SaCProducts

 

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

 

SaCSJMEDesc

 

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

 

SaCSlsMgr

 

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

 

SCOptions

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Anger vilka Remote Support-alternativ som användarna kan använda. Du kan ange följande värde i detta fält:

 

AREC: Automatisk inspelning. Anger att Remote Support automatiskt spelar in supportsessioner som användare håller i.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

SCShareView

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Anger hur ett delat program eller skrivbord visas som standard på skärmen för en representant och en kund under en Remote Support-session. Du kan ange följande värden i detta fält:

 
 • FSSF: Helskärm, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att helt få plats i helskärmsläget.

   

 • FS: Helskärm. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet expanderar inte för att fylla fönstret.

   

 • WSF: Fönster, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att passa helt i fönstret.

   

 • WIN: Fönster. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet kommer inte att justeras för att få plats helt i fönstret.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet FS.

   

 

SCShareColor

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Vid en Remote Support-session anges hur färginställningen för ett delat program eller skrivbord visas på supportrepresentantens eller kundens skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 
 • 256: 256 färger. Anger att ett delat program eller skrivbord visas med 256 färger i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program och skrivbord än alternativet med färg med hög intensitet (16B), men ger lägre bildkvalitet.

   

 • 16B: Färg med hög intensitet (16 bitar). Anger att ett delat program eller skrivbord visas med ett färgdjup på 16 bitar i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Det här alternativet kräver större bandbredd än alternativet med 256 färger, men det ger också en bättre bildkvalitet.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 16B.

   

 

SCSaveLoc

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för SCOptions för användaren. Vid en Remote Support-session anges platsen där WebEx-inspelaren sparar inspelade filer. Som standard sparar WebEx-inspelaren alla inspelade filer på följande plats på supportrepresentantens dator:

 

C:\My Recorded_Sessions

 

Du kan dock ange någon annan plats på antingen en supportrepresentants dator eller en annan dator i ditt nätverk, till exempel:

 

C:\Mötesinspelningar.

 

Om standardplatsen eller platsen som du har angett inte existerar kommer Support Center att skapa de nödvändiga mapparna.

 
Viktigt:

Om du anger en plats på en dator i ditt nätverk måste du kontrollera att

 
 • Supportrepresentantens dator är mappad till lämplig nätverksenhet.

   

 • Supportrepresentantens nätverkskonto har åtkomst till platsen.

   

  Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

   

 
 

STOptions

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger vilka Remote Access-alternativ som användaren kan använda. Du kan ange följande värde i detta fält:

 

AREC: Automatisk inspelning. Anger att Remote Access automatiskt spelar in remote support-sessioner som användare håller i.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

STShareView

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Vid en Remote Support-session anges hur ett delat program eller skrivbord visas på representantens och kundens skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 
 • FSSF: Helskärm, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att helt få plats i helskärmsläget.

   

 • FS: Helskärm. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras inte så att det passar helt i helskärmsläget.

   

 • WSF: Fönster, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att passa helt i fönstret.

   

 • WIN: Fönster. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet kommer inte att justeras för att få plats helt i fönstret.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet FS.

   

 

STShareColor

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Vid en Remote Support-session anges hur färginställningen för ett delat program eller skrivbord visas på supportrepresentantens eller kundens skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 
 • 256: 256 färger. Anger att ett delat program eller skrivbord visas med 256 färger i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program och skrivbord än alternativet med färg med hög intensitet (16B), men ger lägre bildkvalitet.

   

 • 16B: Färg med hög intensitet (16 bitar). Anger att ett delat program eller skrivbord visas med ett färgdjup på 16 bitar i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Det här alternativet kräver större bandbredd än alternativet med 256 färger, men det ger också en bättre bildkvalitet.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 16B.

   

 

STComputers

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger vilka datorer användaren kan nå med Remote Access. Datorerna måste redan vara definierade för Remote Access i administrering av webbplatsen. Skriv in datornamnet exakt som det visas i administrering av webbplatsen.

 

Obs Du kan ange flera datorer för ett användarkonto. Om du vill ange flera datorer separerar du dem med kommatecken utan mellanslag – t.ex.:

 

Dator 1,Dator 2

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

STLocations

 

(Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger den plats där WebEx-inspelaren sparar inspelade filer. Som standard sparar WebEx-inspelaren alla inspelade filer på följande plats på supportrepresentantens dator:

 

C:\My Recorded Sessions

 

Du kan dock ange en annan plats, antingen på en supportrepresentants dator eller en annan dator i ditt nätverk – t.ex.,

 

C:\RemoteAccess_Recordings.

 

Om standardplatsen eller platsen som du har angett inte finns kommer Remote Access att skapa de nödvändiga mapparna.

 
Viktigt:

Om du anger en plats på en dator i ditt nätverk måste du kontrollera att:

 
 • Supportrepresentantens dator är mappad till lämplig nätverksenhet.

   

 • Supportrepresentantens nätverkskonto har åtkomst till platsen.

   

  Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

   

 
 

TimeZone

 

(Valfritt) Anger registernumret för tidszonen som användaren befinner sig i. Om du inte anger en tidszon för användaren kommer webbplatsadministrationen att använda tidszonen som är angiven för din mötesservicewebbplats. En lista över tidszoner och deras indexnummer finns i Tidszoner.

 

Om fältet lämnas tomt väljs webbplatsens tidszon som standard.

 

PhoneCntry

 

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en användare som befinner sig i ett annat land. Ange endast siffror och understreck (_). Inkludera inga skiljetecken såsom bindestreck eller punkter.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 1.

 

PhoneLocal

 

(Valfritt) Anger användarens telefonnummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

PhoneCallin

 

(Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

PhoneCallback

 

(Valfritt) Anger numret som användaren vill bli uppringd på.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

CellCntry

 

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en mobiltelefonanvändare som befinner sig i ett annat land. Ange endast siffror och understreck (_). Inkludera inga skiljetecken såsom bindestreck eller punkter.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 1.

 

CellLocal

 

(Valfritt) Anger mobilnumret som användaren måste använda för inringning.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

CellCallin

 

(Valfritt) Anger mobilnumret som användaren vill bli uppringd på.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

CellCallback

 

(Valfritt) Anger anknytningen för användarens mobiltelefonnummer. Fältet får endast innehålla siffror.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

AP1Cntry, AP2Cntry

 

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en pager-användare som befinner sig i ett annat land. Ange endast siffror och understreck (_). Inkludera inga skiljetecken såsom bindestreck eller punkter.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 1.

 

AP1Local, AP2Local

 

(Valfritt) Anger användarens pager-nummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

AP1Callin, AP2Callin

 

(Valfritt) Anger pager-numret som användaren måste använda för inringning.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

AP1Callback, AP2Callback

 

(Valfritt) Anger pager-numret som användaren vill bli uppringd på.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

Pin

 

(Valfritt) Anger användarens personliga identitetsnummer.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

Address1

 

(Valfritt) Anger användarens postadress.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

Address2

 

(Valfritt) Anger ytterligare information om användarens postadress vid behov.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

City

 

(Valfritt) Anger vilken stad användaren befinner sig i.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

State/Province

 

(Valfritt) Anger vilken delstat eller region användaren befinner sig i.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

Zip/Postal

 

(Valfritt) Anger postnumret för användarens postadress.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

Country/Region

 

(Valfritt) Anger vilket land eller vilken region användaren befinner sig i.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

MyWebEx

 

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt WebEx anger du vilken typ av Mitt WebEx-privilegier som tilldelats kontot. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • STD: Anger att användarkontot får standardprivilegier för Mitt WebEx.

   

 • PRO: Anger att användarkontot får PRO-privilegier för Mitt WebEx.

   

 • N: Om webbplatsen inte har något Mitt WebEx anger du detta värde för alla användarkonton.

   

 
Observera      
 • Antalet konton som du kan ange PRO-värden för beror på antalet Mitt WebEx Pro-licenser som finns tillgängliga för din webbplats. För att avgöra hur många Mitt WebEx Pro-licenser som finns tillgängliga för att tilldelas användarkonton, se sidan Lägg till användare eller Redigera användare i administrering av webbplatsen.

   

 • Om du överskrider antalet licenser på din webbplats kan webbplatsadministrationen inte skapa eller uppdatera alla konton där PRO är angivet. Om din webbplats t.ex. har 10 Mitt WebEx Pro-licenser och du anger PRO för 20 konton, importerar administrering av webbplatsen endast kontoinformation för de första 10 kontona som du angivit PRO för.

   

 • Om webbplatsen innehåller alternativet Mitt WebEx bör du kontrollera att du angivit antingen STD eller PRO för varje konto.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet PRO.

   

 
 

MyContacts

 

(Valfritt) Om din webbplats har alternativet Mitt WebEx anger du om användaren ska ha åtkomst till en adressbok från användarens Mitt WebEx-område på din webbplats. Adressboken innehåller din företagsadressbok (om du har en sådan) och låter användaren ha en personlig kontaktlista. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att Mina kontakter är tillgängligt i användarens Mitt WebEx-område och ger användaren åtkomst till en personlig adressbok.

   

 • N: Anger att Mina kontakter inte är tillgängligt i användarens Mitt WebEx-område. Men användaren kan fortfarande komma åt sin personliga adressbok med alternativen på sidan Schemalägg ett möte.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

MyProfile

 

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt WebEx anger du om användaren ska ha åtkomst till användarprofilen från Mitt WebEx-området på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att Min profil är tillgänglig i användarens Mitt WebEx-område, vilket ger användaren åtkomst till sin användarprofil.

   

 • N: Anger att Min profil inte är tillgänglig i användarens Mitt WebEx-område. Dock kan användaren fortfarande komma åt sin användarprofil genom att välja länken Min profil på navigeringsraden.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

MyMeetings

 

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt WebEx, anger du om användare ska kunna använda Mitt WebEx-området för att komma åt en lista med möten som de har schemalagt. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att Mina möten är tillgänglig i användarens Mitt WebEx-område, vilket ger användaren åtkomst till en lista över schemalagda möten.

   

 • N: Anger att Mina möten inte är tillgänglig i användarens Mitt WebEx-område. Men användaren kan fortfarande komma åt en lista med schemalagda möten genom att välja länken Mina möten på navigeringsraden.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

MyWorkspaces

 

(Valfritt) Anger användning av Mitt arbetsområde i Mitt WebEx.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

 

MyRecordings

 

(Valfritt) Gäller endast konton på en Training Center-webbplats som du har angett PRO i MyWebEx-fältet. Anger om användaren kan publicera inspelade utbildningsmöten på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att Mina inspelningar eller Mina utbildningsinspelningar (i Enterprise-versionen) är tillgängligt i användarens Mitt WebEx-område. I så fall kan användaren publicera inspelningar på din webbplats.

   

 • N: Anger att Mina inspelningar eller Mina utbildningsinspelningar (i Enterprise-versionen) inte är tillgängligt i användarens Mitt WebEx-område. I så fall kan användaren inte publicera inspelningar på din webbplats.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

MyFolders

 

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt WebEx anger du om användaren ska kunna lagar filer i en personlig mapp på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att knappen Mina mappar visas i användarens Mitt WebEx och ger användaren möjlighet att lagra filer på din webbplats.

   

 • N: Anger att knappen Mina mappar inte visas i användarens Mitt WebEx, vilket förhindrar användaren att lagra filer på din webbplats.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

MyReports

 

(Valfritt) Gäller endast konton på en Training Center-webbplats som du har angett PRO i MyWebEx-fältet. Anger om användaren kan skapa rapporter med information om utbildningsmöten som användaren varit värd för och datorer som användaren har fjärråtkomst till med Access Anywhere. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att knappen Mina rapporter visas i användarens Mitt WebEx och ger användaren möjlighet att skapa rapporter på din webbplats.

   

 • N: Anger att Mina rapporter inte visas i användarens Mitt WebEx, vilket förhindrar användaren att skapa rapporter på din webbplats.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

AccessAnywhere

 

(Valfritt) Gäller endast konton som du har angett PRO i MyWebEx-fältet. Anger om användaren kan installera och få åtkomst till fjärrdatorer med Access Anywhere. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att Mina datorer visas i användarens Mitt WebEx och ger användaren möjlighet att installera fjärrdatorer på din webbplats.

   

 • N: Anger att Mina datorer inte visas i användarens Mitt WebEx och förhindrar användaren att ställa in fjärrdatorer på din webbplats.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

WebcastVideo

 

(Valfritt) Tillåter Event Center-användare att strömma video.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

WebcastAdmin

 

(Valfritt) Tillstånd som anger om den aktuella användaren är Webcast-administratör eller -presentatör. Om vald är användaren administratör.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

WebcastBasic

 

(Valfritt) Tillåter Event Center-användare sända online-presentationer och ljud.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

DefaultTPSessionType

 

(Valfritt) Anger vilken mötestyp som är standard för TelePresence, som konfigurerad i användarens sida för Inställningar.

 

Om fältet lämnas tomt är värdet den sessionstyp har stöd för TelePresence med lägsta möjliga mötestyp-ID.

 

MeetingAssist

 

(Valfritt) Anger om tjänsten för möteshjälp är tillgänglig för dina användare.

 

Om fältet lämnas tomt är värdet 0.

 

SupportCET

 

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

 

SupportCMR

 

(Valfritt) Anger om mötesrum för samarbete (CMR Cloud) är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center).

 
 • 1: Anger att CMR Cloud är tillgängligt för användaren.

   

 • 0: Anger att CMR Cloud inte är tillgängligt för användaren.

   

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

 

SupportPR

 

(Valfritt) Anger om personligt rum är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center).

 • 1: Anger att användaren kommer att få ett personligt rum.

   

 • 0: Anger att användaren inte kommer att få ett personligt rum.

   

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

 

SupportHQV

 

(Valfritt) Anger om video med hög kvalitet är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center, Event Center och Training Center).

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

 

SupportHDV

 

(Valfritt) Anger om HD-video är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center, Event Center och Training Center).

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

 

SupportCascading

 

(Valfritt) Anger om bandbreddsoptimering för hämtning är aktiverad för dina Event Center-användare. Bandbreddsoptimering gör det möjligt att omdirigera trafik till andra klienter på samma subnät.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

Custom1-10

 

(Valfritt) Om spårningskoder är aktiverade på din webbplats. Fält kan döpas om enligt önskemål för att spåra information. Som standard heter de första fyra fälten Grupp, Avdelning, Projekt och Övrigt. Den första spårningskoden används för fakturering.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

MyPMR

 
Observera      

Detta alternativ är inte längre tillgängligt. Använd SupportPR för att konfigurera dina användares inställningar för personliga rum.

 

OneClickSetup

 

(Valfritt) Anger om användaren kan använda Ett-klick.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

AdditionalStorage

 

(Valfritt) Gäller endast konton som du har angett PRO i MyWebEx-fältet och Y i MyFolders-fältet. Anger antalet megabytes (MB) extra lagringsutrymme som du vill tilldela till användaren för lagring av filer på din webbplats. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela extra lagringsutrymme till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.

 
Observera      
 • Den totala storleken på extra lagringsutrymme avgörs av vilket mötesserviceavtal din organisation har. För att avgöra hur mycket kvarvarande lagringsutrymme som finns tillgängligt att tilldelas användarkonton, se sidan Lägg till användare eller Redigera användare i administrering av webbplatsen.

   

 • Om du överskrider den totala mängden extra lagringsutrymme på din webbplats kommer webbplatsadministrationen kanske inte att kunna skapa eller uppdatera alla konton som du har tilldelat extra lagringsutrymme till. Detta beror på din webbplatskonfiguration.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

   

 
 

AdditionalComputers

 

(Valfritt) Gäller endast konton som du har angett PRO i MyWebEx-fältet och Y i AccessAnywhere-fältet. Anger det totala antalet extra datorer som du vill låta användaren installera för Access Anywhere på din webbplats. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela fler datorer till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.

 
Observera      
 • Din organisations mötesserviceavtal avgör det totala antalet extra datorer. Se hur många kvarvarande datorer som finns tillgängliga för att tilldelas användarkonton på sidan Lägg till användare eller Redigera användare i administrering av webbplatsen.

   

 
 

Om du överskrider det totala antalet extra datorer på din webbplats kommer webbplatsadministrationen kanske inte att kunna skapa eller uppdatera alla konton som du har tilldelat extra datorer. Detta beror på din webbplatskonfiguration.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

 

EventDocument

 

(Valfritt) För företagsversionens webbplatser med Event Center. Anger om användaren kan lagra inspelade händelser på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att sidan Inspelade händelser visas i användarens Mitt WebEx och ger användaren möjlighet att lagra inspelade händelser på din webbplats.

   

 • N: Anger att sidan Inspelade händelser inte visas i användarens Mitt WebEx, vilket förhindrar användaren att lagra inspelade händelser på din webbplats.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

TeleAcct1 – TeleAcct3

 

(Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

 
Varning!      

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

 

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

 
 

TeleconLocation

 

(Valfritt) Reserverat för tjänsteleverantörspartners av WebEx-telekonferenser.

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

SendWelcomeEmail

 

(Valfritt) Anger om din webbplats skickar automatiska välkomstmeddelande via e-post till användaren när du väl har skapat kontot.

 

Om webbplatsen har mallalternativet för e-postmeddelanden kan du redigera mallen för välkomstmeddelandet som WebEx-tjänsten skickar till användare.

 

Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att användaren tar emot välkomstmeddelandet via e-post.

   

 • N: Anger att användaren inte tar emot välkomstmeddelandet via e-post.

   

  Observera      

  Detta alternativ är avstängt som standard för de flesta WebEx-webbplatser. Om alternativet är avstängt får det ingen effekt om du anger ett värde i detta fält. Aktivera alternativet genom att kontakta din WebEx-representant.

   
   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

   

 

LabAdmin

 

(Valfritt) Gäller endast för Training Center. Anger Training Center-privilegier som en administratör för praktiskt labb.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

 

SchedulePermission

 

(Valfritt) Gäller endast för webbplatser med Meeting Center, Training Center och Event Center. Anger vilka användare som kan schemalägga möten åt denna användare. Du kan endast ange de användare som har konton på samma WebEx-servicewebbplats som denna användare. Ange en användare genom att skriva användarens e-postadress exakt likadant som den visas i användarens konto.

 

Du kan ange flera e-postadresser genom att separera dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

 

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

 

PCNAcc1AutoGenerate

 

(Valfritt) Anger om du automatiskt genererar en åtkomstkod.

 

Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 
 • Y: Anger att åtkomstkoden har genererats automatiskt.

   

 • N: Anger att åtkomstkoden inte har genererats automatiskt.

   

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

   

 

PCNAcc1TollFreeCallinNum

 

(Valfritt) Anger avgiftsfritt inringningsnummer.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc1TollCallinNum

 

(Valfritt) Anger det avgiftsbelagda extranumret.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc1ILNum

 

(Valfritt) Anger att PCN-konton stöder internationell inringning.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc2AutoGenerate

 

(Valfritt) Anger om du automatiskt genererar en åtkomstkod.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc2TollFreeCallinNum

 

(Valfritt) Anger avgiftsfritt inringningsnummer.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc2TollCallinNum

 

(Valfritt) Anger det avgiftsbelagda inringningsnumret.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc2ILNum

 

(Valfritt) Anger att PCN-konton stöder internationell inringning.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc3AutoGenerate

 

(Valfritt) Anger om du automatiskt genererar en åtkomstkod.

 

Om fältet lämnas tomt väljs (valfritt) Tillgänglig som standard. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc3TollFreeCallinNum

 

(Valfritt) Anger avgiftsfritt inringningsnummer.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc3TollCallinNum

 

(Valfritt) Anger det avgiftsbelagda extranumret.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

PCNAcc3ILNum

 

(Valfritt) Anger att PCN-konton stöder internationell inringning.

 

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

 

VideoDeviceName1-5

(Valfritt) Anger namnet på videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

VideoDeviceAddress1-5

(Valfritt) Anger adressen till videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

DefaultVideoDeviceIndex

(Valfritt) Anger registernumret (från 1 till 5) hos användarens standardvideoenhet.

 

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

CSV-filformat för kontakter

Följande är ett exempel på en fil med kommaseparerade värden (CSV) som har formaterats i Microsoft Excel. Du måste skapa din egna företagsspecifika CSV-filmall.

Anteckningar och synpunkter

 • Innan du importerar kontaktuppgifter i en CSV-fil bör du säkerhetskopiera kontaktuppgifterna genom att exportera dem.

   

 • Alla exporter (rapport, användare, kontakter) exporteras i en tabbavgränsad Unicode-text (UTF-16LE). Alla importer har stöd för CSV (endast för engelsk data) och tabbavgränsad Unicode-text (för data som inte är på engelska, eller som är flerspråkig).

   

 • En CSV-fil måste innehålla kolumnrubriker överst i filen. När du skapar en CSV-fil med ett kalkylprogram, som t.ex. Microsoft Excel, bör du kontrollera att kolumnrubrikerna är på den första raden. Kolumnrubriker måste anges exakt som de är angivna under Fält för kontaktinformation nedan.

   

 • En del kontaktinformation är obligatorisk, vilket anges under Fält för kontaktinformation nedan. Därför måste du inkludera alla kolumnrubriker för de obligatoriska fälten. Du behöver inte inkludera kolumnrubriker på valfria fält som du inte tillhandahåller kontaktinformation för.

   

 • För att vara säker på att CSV-filen innehåller alla nödvändiga kolumnrubriker i rätt format, rekommenderar WebEx starkt att du skapar en CSV-filmall.

   

 • Fält för kontaktinformation i en CSV-fil är inte skiftlägeskänsliga. Därför kan du skriva värden antingen med versaler eller gemener, eller en kombination av båda. Men värden som visas i kontaktinformationen på din webbplats, t.ex. kontaktens namn, kommer att visas precis som du skrev dem i CSV-filen.

   

 • Se Fält för kontaktinformation nedan för korrekt format på kontaktinformationen.

   

 • Se till att du sparar kalkylbladet som en CSV-fil när du är klar med kontaktinformationen.

   

 • När en CSV-fil överförs kommer administrering av webbplatsen att visa en tabell med informationen som du angav i filen. Kontrollera all information noga och verifiera att den är korrekt innan du bekräftar att du vill överföra filen.

   

 • Om du anger kontaktinformation på ett felaktigt sätt kan administrering av webbplatsen inte skapa den kontakten. I detta fall skapar administrering av webbplatsen en lista över poster för de kontakter som inte kunde skapas inklusive orsaken till  

   

 • Alla fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

   

 • Om du korrigerar felen direkt i filen, som administrering av webbplatsen har skapat, måste du ta bort den sista kolumnen med rubriken Comments innan du överför filen för att skapa övriga kontakter.

   

 • När en CSV-fil väl har överförts kan du ändra informationen som du angett för en eller flera kontakter genom att redigera kontakterna var för sig med administrering av webbplatsen. Du kan också kontakta din WebEx-representant för att få hjälp.

   

Skapa en CSV-filmall

      
1    Om det för närvarande inte finns några kontakter på din webbplats ska du manuellt lägga till minst en kontakt.
2    På navigeringsraden under Hantera webbplats väljer du Företagsadresser.
3    På sidan Företagsadressbok väljer du Exportera.
4    Öppna filen med den data som du exporterade i ett kalkylbladsprogram t.ex. Excel.
5    Om du endast vill lägga till nya kontakter ska du ta bort alla kontaktuppgifter som exportfilen innehåller. Att ta bort denna data påverkar inte några kontakter när du överför CSV-filen till administrering av webbplatsen.

Fält för kontaktinformation

                                                                            

Använd detta alternativ...

 

För att...

 

UUID

 

Indikerar ett identifikationsnummer som administrering av webbplatsen skapar automatiskt för kontakten.

 

Viktigt

 
 • Om du lägger till en ny kontakt ska du inte ange någon information i denna kolumn. Administrering av webbplatsen skapar detta nummer efter att du har överfört CSV-filen. Administrering av webbplatsen kräver att detta fält är tomt för att kunna skapa en ny kontakt.

   

 • Om du redigerar en befintlig kontakt ska du inte ändra detta nummer. Om du ändrar numret för en existerande kontakt kommer administrering av webbplatsen att skapa en ny kontakt med alla data i den raden. Men om obligatoriska kontaktuppgifter – t.ex. en e-postadress – redan finns för en kontakt på din webbplats kan administrering av webbplatsen inte skapa den nya kontakten.

   

 

DUID

 

Indikerar ett identifikationsnummer som administrering av webbplatsen genererar automatiskt för distributionsmedlemmar.

 

Namn

 

(Obligatoriskt) Anger kontaktens för- och efternamn.

 

Email

 

(Obligatoriskt) Anger kontaktens e-postadress.

 

Company

 

(Valfritt) Anger organisationen som kontakten arbetar för.

 

JobTitle

 

(Valfritt) Anger kontaktens befattning eller position i en organisation.

 

URL

 

(Valfritt) Anger webbadressen till kontakten eller dess organisation.

 

OffCntry

 

(Valfritt) Anger numret som du måste slå för att ringa en kontakt som befinner sig i ett annat land. Fältet får endast innehålla siffror.

 

OffLocal

 

(Valfritt) Anger kontaktens telefonnummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

 

CellCntry

 

(Valfritt) Anger numret som du måste slå för att ringa en kontakt som befinner sig i ett annat land. Fältet får endast innehålla siffror.

 

CellLocal

 

(Valfritt) Anger kontaktens mobiltelefonnummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

 

FaxCntry

 

(Valfritt) Anger numret som du måste slå för att ringa en fax som befinner sig i ett annat land. Fältet får endast innehålla siffror.

 

FaxLocal

 

(Valfritt) Anger kontaktens faxnummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

 

Address1

 

(Valfritt) Anger kontaktens postadress.

 

Address2

 

(Valfritt) Anger vid behov ytterligare information om kontaktens postadress.

 

City

 

(Valfritt) Anger vilken stad kontakten befinner sig i.

 

State/Province

 

(Valfritt) Anger vilken delstat eller region kontakten befinner sig i.

 

Zip/Postal

 

(Valfritt) Anger postnumret i kontaktens postadress.

 

Country

 

(Valfritt) Anger landet som kontakten befinner sig i.

 

Time Zone

 

Anger i vilken tidszon kontakten befinner sig i.

 

Språk

 

Anger vilket språk som kontakten använder.

 

Locale

 

Anger lokal variant av språket som kontakten använder.

 

UserName

 

(Valfritt) Om denna kontakt har ett konto för din WebEx-tjänst kan du inkludera kontaktens användarnamn i detta fält. Användarnamn

 
 • Får inte innehålla mellanslag eller skiljetecken förutom understreck, bindestreck och punkter

   

 • Kan bestå av högst 64 tecken

   

 

anteckningar

 

(Valfritt) Anger all annan information om kontakten.

 

CSV-filformat för spårningskodvärden

Följande är ett exempel på innehåll med kommaseparerade värden (CSV). Du måste skapa din egna företagsspecifika CSV-filmall.

 

Anteckningar och synpunkter

 • En CSV-fil måste innehålla kolumnrubriker överst i filen. När du skapar en CSV-fil med ett kalkylprogram, som t.ex. Microsoft Excel, bör du kontrollera att kolumnrubrikerna är på den första raden. Kolumnrubriker måste anges exakt som under Fält för kodvärdesinformation nedan.

   

 • En del information för spårningskoder är obligatorisk, vilket är angivet i Fält för kodvärdesinformation nedan. Men den måste inkludera alla kolumnrubriker, oavsett om informationen är valfri, och den måste formateras exakt som angivet.

   

 • Fälten för kodvärdesinformation i en CSV-fil är inte skiftlägeskänsliga. Därför kan du skriva värden antingen med versaler, gemener eller en kombination av båda. Men värdena som visas i listan över värden för en spårningskod på din webbplats kommer att visas som du skrev dem i CSV-filen.

   

 • Se till att du sparar kalkylbladet som en CSV-fil med filändelsen .csv när du är klar med kodvärdena.

   

 • När en CSV-fil överförs kommer administrering av webbplatsen att visa en tabell med informationen som du angav i filen. Kontrollera all information noga och verifiera att den är korrekt innan du bekräftar att du vill överföra filen.

   

 • Om du anger felaktiga kodvärden kan inte administrering av webbplatsen lägga till dessa värden till listan. I så fall skapar administrering av webbplatsen en lista över poster med de värden som inte kunde läggas till, inklusive orsaken till varje fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

   

 • Om du korrigerar felen direkt i filen som administrering av webbplatsen skapar åt dig ska du se till att ta bort den sista kolumnen märkt ”Comments” innan du överför filen för att skapa de kvarstående kodvärden.

   

 • Om du vill ändra informationen som du har angett för kodvärdena, efter att du har överfört CSV-filen, kan du redigera värdena individuellt på sidan Listan över spårningskoder. Du kan också kontakta din WebEx-representant för att få hjälp.

   

 

Fält för kodvärdesinformation

 
             

Använd detta alternativ...

 

För att...

 

Register

 

(Valfritt) Anger spårningskodvärdets databas-ID. Ett registervärde måste vara ett unikt nummer mellan 1–500, inklusive. För att undvika fel på grund av dubbla registernummer kan du lämna denna kolumn tom. Om registerkolumnen inte innehåller några värden kommer administrering av webbplatsen att föra in kodvärdena efter varandra i sidan Lista över spårningskoder.

 

Active

 

(Valfritt) Anger statusen för spårningskodvärdet. Ett värde måste vara Yes (Ja) eller No (Nej). Om du lämnar detta värde tomt kommer statusen automatiskt att bli Yes.

 

Code

 

(Obligatoriskt) Anger spårningskodvärdet. Ett värde kan innehålla upp till 128 tecken och bestå av bokstäver, siffror och specialtecken.

 
 

Tidszoner

Tidszoner visas i ett lättläst format. Menyobjekten visas olika beroende på om tidszonerna har sommartid eller ej. Menyformatet för tidszonerna använder detta format:

 

Plats (<Time zone name> <DST label> ”Tid”, <GMT offset>)

 

Ett exempel på hur ett tidszonsformat visas är:

 

San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
I följande tabell listas tidszoner via register och inkluderar uppgifter om varje tidszon.

Tabell 1 Tidszonsregister

Register

 

GMT

 

Namn

 

Plats

 

Standard

 

DST

 

0

 

-12 tim

 

Datumgräns

 

Marshallöarna

 
  

1

 

-11

 

Samoa

 

Samoa

 
  

2

 

-10

 

Hawaii

 

Honolulu

 

Standard

 

Sommartid

 

3

 

-9

 

Alaska

 

Anchorage

 

Standard

 

Sommartid

 

4

 

-8

 

Pacific

 

San Francisco

 

Standard

 

Sommartid

 

5

 

-7

 

Mountain

 

Arizona

 
  

6

 

-7

 

Mountain

 

Denver

 

Standard

 

Sommartid

 

7

 

-6

 

Central

 

Chicago

 

Standard

 

Sommartid

 

8

 

-6

 

Mexico Central

 

Mexico City

 

Standard

 

Sommartid

 

9

 

-6

 

Central

 

Saskatchewan

 
  

10

 

-5

 

S. American Pacific

 

Bogota

 
  

11

 

-5

 

Eastern

 

New York

 

Standard

 

Sommartid

 

12

 

-5

 

Eastern

 

Indiana

 

Standard

 

Sommartid

 

13

 

-4

 

Atlantic

 

Halifax

 

Standard

 

Sommartid

 

14

 

-4

 

S. American Western

 

Caracas

 
  

15

 

-3,5

 

Newfoundland

 

Newfoundland

 

Standard

 

Sommartid

 

16

 

-3

 

S. American Eastern

 

Brasilien

 

Standard

 

Sommartid

 

17

 

-3

 

S. American Eastern

 

Buenos Aires

 
  

18

 

–2

 

Mid-Atlantic

 

Mid-Atlantic

 

Standard

 

Sommartid

 

19

 

-1

 

Azorerna

 

Azorerna

 
 

Sommar

 

20

 

0

 

Greenwich

 

Casablanca

 
  

21

 

0

 

Greenwichtid

 

London

 
 

Sommar

 

22

 

1

 

Centraleuropeisk

 

Amsterdam

 
 

Sommar

 

23

 

1

 

Centraleuropeisk

 

Paris

 
 

Sommar

 

25

 

1

 

Centraleuropeisk

 

Berlin

 
 

Sommar

 

26

 

2

 

Östeuropa

 

Aten

 
 

Sommar

 

28

 

2

 

Egypten

 

Kairo

 

Standard

 

Sommartid

 

29

 

2

 

Sydafrika

 

Pretoria

 
  

30

 

2

 

Östeuropa

 

Helsingfors

 
 

Sommar

 

31

 

2

 

Israel

 

Tel Aviv

 

Standard

 

Sommartid

 

32

 

3

 

Saudiarabien

 

Riyadh

 
  

33

 

3

 

Ryssland

 

Moskva

 

Standard

 

Sommartid

 

34

 

3

 

Nairobi

 

Nairobi

 
  

35

 

3,5

 

Iran

 

Teheran

 
  

36

 

4

 

Arabien

 

Abu Dhabi

 
  

37

 

4

 

Baku

 

Baku

 

Standard

 

Sommartid

 

38

 

4,5

 

Afghanistan

 

Kabul

 
  

39

 

5

 

Västasien

 

Ekaterinburg

 
  

40

 

5

 

Västasien

 

Islamabad

 
  

41

 

5,5

 

Indien

 

Bombay

 
  

42

 

5,5

 

Colombo

 

Colombo

 
  

43

 

6

 

Centralasien

 

Almaty

 
  

44

 

7

 

Bangkok

 

Bangkok

 
  

45

 

8

 

Kina

 

Peking

 
  

46

 

8

 

Västaustralien

 

Perth

 

Standard

 

Sommartid

 

47

 

8

 

Singapore

 

Singapore

 
  

48

 

8

 

Taipei

 

Taipei

 
  

49

 

9

 

Japan

 

Tokyo

 
  

50

 

9

 

Korea

 

Seoul

 
  

51

 

9

 

Jakutsk

 

Jakutsk

 
  

52

 

9,5

 

Centrala Australien

 

Adelaide

 

Standard

 

Sommartid

 

53

 

9,5

 

Centrala Australien

 

Darwin

 
  

54

 

10

 

Östra Australien

 

Brisbane

 
  

55

 

10

 

Östra Australien

 

Sydney

 

Standard

 

Sommartid

 

56

 

10

 

West Pacific

 

Guam

 
  

57

 

10

 

Tasmanien

 

Hobart

 

Standard

 

Sommartid

 

58

 

10

 

Vladivostok

 

Vladivostok

 

Standard

 

Sommartid

 

59

 

11

 

Central Pacific

 

Salomonöarna

 
  

60

 

12

 

Nya Zeeland

 

Wellington

 

Standard

 

Sommartid

 

61

 

12

 

Fiji

 

Fiji

 
  

130

 

1

 

Centraleuropeisk

 

Stockholm

 
 

Sommar

 

131

 

-8

 

Mexico Pacific

 

Tijuana

 

Standard

 

Sommartid

 

132

 

-7

 

Mexico Mountain

 

Chihuahua

 

Standard

 

Sommartid

 

133

 

-4,5

 

S. America Western

 

Caracas

 

Standard

 

Sommartid

 

134

 

8

 

Malaysia

 

Kuala Lumpur

 

Standard

 

Sommartid

 
 
 

Attachments

  Outcomes