Hjälptjänster

Document created by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

Meeting Center, Training Center och Event Center

Cisco WebEx-hjälptjänstteam är tillgängligt för att förse dig med handgriplig hjälp och produktion för alla WebEx-möten, -utbildningsmöten eller -händelser.

 • Meeting Center-hjälp inkluderar 30 minuter support före mötet och liveassistans under mötet.

 • Training Center-hjälp ansluter dig till certifierade producenter som ser till att du levererar ett utbildningsmöte online av hög kvalitet med hjälp av Cisco WebEx Training Center.

 • Event Center-hjälp ger support under varje fas av en händelse, däribland planering före händelsen, tjänster under händelsen och uppföljning efter händelsen.

 

Tillbaka till början


Innan du beställer

 • Schemalägg möte, utbildningsmöte eller händelse – om du inte beställer Event Center Premium-hjälp.

 • Gör din beställning minst två veckor innan mötesdatumet.


Tillbaka till början


Beställa hjälp

För att påbörja beställningen:

1. Logga in på din WebEx-webbplats.

2. Gå till My WebEx (mitt WebEx), leta rätt på Support i det vänstra navigeringsfältet.

My resources 04.jpg

Obs! Om länken Support inte är tillgänglig i det vänstra navigeringsfältet ska du kontakta din WebEx-webbplatsadministratör.

 

3. Klicka på Go to My Resources (gå till mina resurser). Någon av följande sidor öppnas.

  • Om sidan View order/support history (visa beställning/supporthistorik) visas, klicka på Go To Assist (gå till hjälp).

View_Order_Support_History.png

  • Om sidan Invoices (fakturor) visas klickar du på Assist Services (hjälptjänster) i det vänstra navigeringsfältet.

Invoices_page.png

4. Hitta den typ av hjälp du vill ha och klicka på Order Now (beställ nu). Endast dina tillgängliga WebEx-tjänster kommer att listas.

Available_Services_list.png

Tillgänglighetssidan visas. Du kan nu ange information om din beställning.

 

Beställning, steg 1: Tillgänglighet

Availability_page.png

1. Fyll i fälten för Customer Information (kundinformation), däribland för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.

2. Ange ditt företagsnamn.

3. Klicka på WebEx-webbplats, välj sedan WebEx-webbplatsen där mötet, utbildningsmötet eller händelsen kommer att hållas.

4. Klicka på Package (paket), välj sedan typen av hjälp du beställer. Se Assist Package Comparison (hjälp för att jämföra paket) för detaljerad information om tillgängliga paket.

5. Ange startdatum och -tid, tidszon och längd.

6. Klicka på Nästa. Sidan Meeting Lockup (sök möte) visas.

 

Beställning, steg 2: Sök möte

Meeting_Lookup_page.png

1. Om du beställer Event Center Premium-hjälp måste du ange om du har schemalagt mötet, utbildningsmötet eller händelsen på din WebEx-webbplats. Om du inte har gjort det uppmanas du att göra detta.

2. Om schemaläggning slutfördes med ditt WebEx-värd-ID och lösenord, välj Ja.

3. Vid uppmaning anger du ditt värd-ID och din e-postadress. Systemet kommer att hämta informationen för schemaläggningen från din WebEx-webbplats för att fylla i sidan Event Information (händelseinformation).

Om schemaläggning inte slutfördes med din WebEx-värd-ID och ditt lösenord (om du beställer assistansen åt någon annan, till exempel), väljer du Nej.

4. Klicka på Nästa. Sidan Event Information (händelseinformation) visas.

 

Beställning, steg 3: Händelseinformation

Event_Information_page.png

1. Om sidan Event Information (händelseinformation) inte fyllts i med information om möte, utbildningsmöte eller händelse, anger du den informationen nu.

2. Ange eventuella ytterligare anvisningar eller information om din beställning i fältet Additional Comments (ytterligare kommentarer).

Om du behöver hjälp med andra språk än engelska anger du språket här. Hjälptjänster kommer att kontakta dig angående tillgänglighet.

3. Klicka på Nästa för att skicka beställningen. Sidan Bekräftelse visas.

Eller klicka på Cancel Assist (avbryt hjälp) för att avbryta beställningen.

 

Beställning, steg 4: Bekräftelse

Confirmation_page.png

Granska informationen om din hjälpbeställning. Anteckna bokningsnumret. Du behöver det för att uppdatera, avbryta eller göra förfrågningar om din beställning.

Obs! Standardavgifter för den hjälp du beställt visas. Faktiska avgifter enligt avtalad taxa.

 

Tillbaka till början


Uppdatera eller avbryta hjälp

Du kan uppdatera eller avbryta hjälpbeställningen när som helst.

Innan du påbörjar uppdateringen eller annulleringen bör du anteckna beställningsnumret från din e-postbekräftelse.

Uppdateringar

Uppdateringar är begränsade till ändringar av datum och tid.

Avbokningar

Om du annullerar beställningen av hjälp kan annulleringsavgifter tillkomma. Se e-postmeddelandet med bekräftelsen för mer information.

Andra ändringar

Om du har andra ändringar som rör beställningen av hjälp eller behöver ge ytterligare information till din WebEx-schemaläggningssamordnare eller -producent ska du kontakta dem direkt. Du hittar hans eller hennes kontaktuppgifter i din e-postbekräftelse.

 

Att påbörja uppdatering eller annullering:

1. Logga in på din WebEx-webbplats.

2. Leta upp Support i det vänstra navigeringsfältet.

3. Välj My Resources (mina resurser). Sidan My Resources (mina resurser) visas.

4. Under My assists (min hjälp) klickar du på Go to assist services (gå till hjälptjänster).

5. Under Assist Services (hjälptjänster), klicka på Update/cancel assist (uppdatera/avbryt hjälp). Sökmeddelandet visas.

Update_Search_prompt.png

6. Ange Production Request Number (produktionsärendenumret) från e-postbekräftelsen.

7. Ange den Contact Email Address (e-postadress för kontakt) som du använde när du beställde hjälpen.

8. Klicka på Sök. Sidan Availability (tillgänglighet) på hjälpbeställningsformuläret visas.

Från sidan Availability (tillgänglighet) kan du uppdatera eller avbryta beställningen av hjälp.

 

För att uppdatera en hjälpbeställning:

Availability_Update_page.png

1. Längst ned på sidan Availability (tillgänglighet) klickar du på Update Date/Time (uppdatera datum/tid). Fälten Event Date (händelsedatum) och Start Time (starttid) är nu tillgängliga för redigering.

2. Gör ändringarna i fälten Event Date (händelsedatum) och Start Time (starttid) och klicka sedan på Nästa. Systemet söker efter tillgängliga producenter.

Om ingen producent är tillgänglig för valt datum och tid ombeds du välja mellan tre alternativa datum och tider. Välj ett annat datum och tid eller avbryt hjälpen.

3. När du har ändrat datum och tid klickar du på Nästa. Sidan Sök möte visas.

Meeting_Lookup_Update_page.png

4. Ange om du har uppdaterat informationen för schemaläggningen på din WebEx-webbplats.

  • Om du har uppdaterat schemaläggningen på din WebEx-webbplats väljer du Ja och klickar sedan på Nästa. Bekräftelsesidan visas med både tidigare och nytt/ny datum och tid.
  • Om du inte har uppdaterat informationen för schemaläggningen på din WebEx-webbplats väljer du Nej. Alternativ för att uppdatera schemat visas.

Meeting_Lookup_Update_Scheduled_page.png

Om du väljer Ja kan din WebEx-webbplats, beroende på WebEx-version, öppna ett nytt fönster så att du kan logga in och göra ändringar, eller så kan ändringarna göras automatiskt när de har bekräftats av hjälptjänster.

Om du väljer Nej ska du klicka på Nästa. Sidan Bekräftelse visas med både tidigare och nytt/ny datum och tid.

Confirmation_Update_page.png

 

Så här annullerar du en hjälpbeställning:

1. Längst ned på sidan Availability (tillgänglighet) klickar du på Cancel Assist (avbryt hjälp). En bekräftelsesida visas.

Availability_Cancel_page.png

2. Klicka på Ja för att bekräfta annulleringen. Sidan Assist Services (hjälptjänster) visas.

Klicka på Nej för att återgå till sidan Availability (tillgänglighet).

 
Tillbaka till början


Hjälp för att jämföra paket

Tjänster som tillhandahålls i tillgängliga hjälppaket listas i följande tabell.

Event Center Premium-hjälp tillhandahåller 6,5 timmar produktionstid för en händelse som tar 1 timme. Denna produktionstid kan inte delas mellan eller anpassas efter flera händelser.

Konsultationer och testomgångar (om sådana beställts) planeras i enlighet med kundens behov och tillgängliga hjälptjänster.

Det förekommer ytterligare avgifter för följande tilläggstjänster.

 • Extra timmar för händelser som är längre än en timme.

 • Ytterligare testomgångar.

 • Ytterligare redigering av inspelad händelse.

 • Inbjudningar och hantering av registreringar (förutom Event Center Premium-hjälp).

 

Beskrivning av tjänstEC PremiumEC StandardTC PremiumMC Premium
Planeringstillfälle före händelsen
Samtal på 15 minuter för att diskutera producentens värdansvar, inspelningsformat och händelseinformation.
Ej tillämpligt
Konsultation (upp till 1 timme)
Schemalägg händelsen, ge kunden länkar för inbjudningar, skapa startsidan/anmälningssidan och anpassa meddelanden för godkännande och påminnelse.
Valfritt.
Pris per timme.
Minst 1,5 timme.
Valfritt.
Pris per timme.
Minst 1,5 timme.
Valfritt.
Pris per timme.
Minst 1,5 timme.
Testomgång/repetition (upp till 1 timme)
Färdigställa tidsaxeln och upprätta plan för säkerhetskopiering tillsammans med roller och ansvar för live-event.
Timtaxa.
Minimum 1,5 timme.
Timtaxa.
Minimum 1,5 timme.
Timtaxa.
Minimum 1,5 timme.
Live-händelse (upp till 30 minuter före konferens)
WebEx-producenten startar händelsen 30 minuter före starttiden, säkerställer att presentatörer ansluter utan problem, verifierar roller som fastställts under testomgången eller under planering före händelsen och svarar på sista minuten-frågor. Svarar på tekniska frågor från publiken. Fungerar som backup om presentatören behöver hjälp.
Pausmusik
Producenten kan tillhandahålla pausmusik åt publiken.
Omröstningskoordinator
Producenten kan stödja och hantera omröstningar under en session. (Kunden är ansvarig för omröstningens innehåll.)
Producentvärd
Producenten kommer att initiera sessionen, hantera mötesdeltagarnas ljud, bolla vidare till presentatören och så vidare.
Dela innehåll
Producenten kan granska och ladda bilder. Kräver meddelande ett dygn innan för att testa.
Förbereda video
Produktionsteamet kan tillhandahålla videovärdtjänster och hjälpa dig med uppspelning av förberedda videofiler.
Efter händelse
Ange slutgiltig registrering och deltagare i rapporten efter händelsen.
Spela in
Inspelningar redigeras (endast början och slutet) och visas sedan på kundens WebEx-webbplats. Länkar tillhandahålls för granskning och uppspelning. Flera inspelningsformat är tillgängliga.

 

 

Tillbaka till början

Attachments

  Outcomes