อนุญาตผู้ติดต่อและโดเมนเฉพาะ

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะมีรายการอนุญาต ซึ่งจะทำให้รายการบล็อกมีข้อยกเว้นเพิ่มขึ้น คูณสามารถใส่ผู้ติดต่อหรือโดเมนเฉพาะในรายการอนุญาต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ติดต่อเหล่านั้นจะสามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ และส่งข้อความหาคุณได้


หมายเหตุ


Cisco Jabber จะใช้รายชื่อผู้ติดต่อของคุณเป็นรายการอนุญาต คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณลงในรายการอนุญาต


ตัวอย่างวิธีการทำงานของรายการอนุญาตมีดังต่อไปนี้:
ตัวอย่างที่ 1: อนุญาตผู้ติดต่อเฉพาะที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ
 1. คุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐานไว้ให้บล็อกทุกคนในองค์กรของคุณ

   

 2. จากนั้นคุณเพิ่มที่อยู่ IM เฉพาะสำหรับผู้ติดต่อภายในบริษัทของคุณเข้าไว้ในรายการอนุญาต

   

Cisco Jabber จะบล็อกผู้ติดต่อทุกคนที่อยู่ในบริษัทของคุณ ยกเว้นบุคคลเฉพาะที่มีชื่ออยู่ในรายการอนุญาต
ตัวอย่างที่ 2: อนุญาตโดเมนเฉพาะ
 1. คุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐานไว้ให้บล็อกทุกคนนอกบริษัทของคุณ

   

 2. จากนั้นคุณเพิ่มโดเมนเฉพาะ เช่น cisco.com เข้าไว้ในรายการอนุญาต

   

Cisco Jabber จะบล็อกทุกคนที่เป็นคนนอกบริษัท ยกเว้นผู้ที่มีบัญชี IM เป็น cisco.com
ตัวอย่างที่ 3: อนุญาตผู้ติดต่อเฉพาะจากโดเมนที่บล็อก
 1. คุณเพิ่มโดเมนเฉพาะ เช่น cisco.com ในรายการบล็อก

   

 2. จากนั้นคุณเพิ่มที่อยู่ IM เช่น anitaperez@cisco.com เข้าไว้ในรายการอนุญาต

   

Cisco Jabber จะบล็อกทุกคนที่มีบัญชี IM เป็น cisco.com ยกเว้น anitaperez@cisco.com

     
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
  

หน้าต่าง Options (ตัวเลือก) จะเปิดขึ้น

  
2    เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว) จากนั้นเลือก Advanced (ขั้นสูง)
3    ใส่ที่อยู่หรือโดเมนของผู้ติดต่อเฉพาะในรายการอนุญาต
4    เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)
 


Attachments

  Outcomes