บล็อกผู้ติดต่อและโดเมนเฉพาะ

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถบล็อกผู้ติดต่อหรือโดเมนเฉพาะ เมื่อคุณบล็อกผู้ติดต่อ บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้

หมายเหตุ


ถ้าคุณเพิ่มผู้ติดต่อให้กับรายชื่อบล็อก โดยผู้ติดต่อดังกล่าวมีชื่อคุณอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้


ตัวอย่างวิธีการทำงานของรายการบล็อกมีดังต่อไปนี้:
ตัวอย่างที่ 1: บล็อกผู้ติดต่อเฉพาะที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ

คุณเพิ่มที่อยู่ IM ในรายการบล็อก ผู้ติดต่อดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้

ตัวอย่างที่ 2: บล็อกโดเมนเฉพาะ

คุณเพิ่มโดเมนเฉพาะ เช่น cisco.com ในรายการบล็อก ผู้ติดต่อทุกคนที่มีบัญชี IM บนโดเมนดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้

       
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
  

หน้าต่าง Options (ตัวเลือก) จะเปิดขึ้น

  
2    เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว) จากนั้นเลือก Advanced (ขั้นสูง)
3    ใส่ที่อยู่หรือ่โดเมนของผู้ติดต่อเฉพาะใน Block list (รายการบล็อก)
4    เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)
 


Attachments

    Outcomes