Co nowego w wersji 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Administrator

Szybkie logowanie w aplikacji Jabber — ta funkcja umożliwia jednoczesne zalogowanie się do wszystkich usług zamiast logowania się po kolei, jak to było wcześniej. Każda usługa łączy się niezależnie ze swoim serwerem i uwierzytelnia użytkownika na podstawie danych z pamięci podręcznej. Dzięki temu proces logowania jest szybki i dynamiczny.

Szybkie logowanie można skonfigurować za pomocą parametru STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED dla wszystkich klientów.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku referencyjnym po parametrach dla aplikacji Cisco Jabber 11.9.

Obsługa współużytkowanej linii za pośrednictwem MRA — aby używać współużytkowanej linii za pośrednictwem funkcji dostępu z urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego (Mobile and Remote Access, MRA), należy uaktualnić:
  • Cisco Expressway do wersji X8.9 lub nowszej

  • Cisco Unified Communications Manager do wersji 11.5.1 SU(2) lub nowszej

Więcej informacji o obsłudze współużytkowanej linii za pośrednictwem MRA znajduje się w Uwagach dotyczących wydania dla produktu Cisco Expressway X8.9.1.

Niektóre scenariusze obsługi współużytkowanej linii za pośrednictwem MRA:

  • Telefon IP użytkownika znajduje się w sieci firmowej, ale użytkownik jest poza siecią. Połączenia Jabber przychodzą zarówno na telefon IP, jak i na urządzenie użytkownika.

  • Jeśli użytkownik jest aktywny na wielu urządzeniach (iOS, Android, Windows lub Mac), może przełączyć połączenie Jabber z jednego urządzenia na dowolne inne, bez względu na to, której sieci używa (firmowej czy MRA). Status użytkownika jest synchronizowany na wszystkich aktywnych urządzeniach połączonych z współużytkowaną linią. Na przykład po wstrzymaniu połączenia Jabber na urządzeniu z systemem Android stan ten będzie widoczny na innych urządzeniach, a połączenie można wznowić na dowolnym z nich.

Wyłączenie kontroli nad pulpitem zdalnym w trybie udostępniania ekranu tylko przez wiadomości błyskawiczne — administrator może wyłączyć kontrolę nad pulpitem zdalnym w trybie udostępniania ekranu tylko przez wiadomości błyskawiczne. Służy do tego parametr DisableRemoteDesktopControl. Jego wartość domyślna to false (kontrola nad zdalnym pulpitem jest włączona). Więcej informacji znajduje się w przewodniku referencyjnym po parametrach dla aplikacji Cisco Jabber 11.9.

Wyłączenie wyciszania — można wyłączyć wyciszanie dźwięku w aplikacji Cisco Jabber. Służy do tego parametr DisableAudioDucking. Wartość domyślna to false (wyciszanie jest włączone). Więcej informacji znajduje się w przewodniku referencyjnym po parametrach dla aplikacji Cisco Jabber 11.9.

Obsługa protokołu OAuth dla użytkowników usługi Jabber — Cisco Jabber może używać protokołu OAuth do autoryzacji praw dostępu użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się w środowisku z wdrożonym protokołem OAuth, nie będzie musiał wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy będzie logował się ponownie. Więcej informacji znajduje się w podręczniku planowania dla aplikacji Cisco Jabber 11.9.

Uwaga


Obsługę protokołu OAuth należy włączyć na wszystkich serwerach jednocześnie. Jeśli nie będzie on włączony na niektórych serwerach, usługa Jabber może działać nieprawidłowo.


Obsługa biblioteki języka C aplikacji IBM Lotus Notes — dla aplikacji IBM Lotus Notes zastąpiono bibliotekę języka C++ biblioteką języka C. Biblioteka języka C oferuje dodatkowe funkcje. W przypadku wystąpienia problemów z biblioteką języka C można wrócić do używania starszej biblioteki języka C++. Umożliwia to nowy parametr EnableLotusNotesCLibrarySupport, który został dodany w celu umożliwienia obsługi tej funkcji.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku referencyjnym po parametrach dla aplikacji Cisco Jabber 11.9.

Obsługa Training Center i Event Center — Jabber obsługuje teraz, oprócz dotychczasowych spotkań Meeting Center, również spotkania Training Center i Event Center. Ponadto teraz można dołączyć do dowolnego z dostępnych spotkań lub rozpocząć spotkanie bezpośrednio z poziomu aplikacji Jabber.

Obsługa wielu spotkań WebEx — Jabber umożliwia teraz rozpoczęcie wielu spotkań WebEx z poziomu przeglądarki w systemie Windows. Do konfigurowania tej funkcji służy nowy parametr meetingservice_supportmultimeeting.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku referencyjnym po parametrach dla aplikacji Cisco Jabber 11.9.

Usprawnienia w obrębie interfejsu użytkownika

Automatyczne logowanie — wraz z wprowadzeniem w wersji 11.9 funkcji szybkiego logowania usunięto z ekranu logowania aplikacji Jabber opcję automatycznego logowania. Gdy funkcja szybkiego logowania jest włączona, hasło użytkownika będzie przechowywane w pamięci podręcznej.

Animowane emotikony — aplikacja Jabber ma teraz 18 animowanych emotikonów. Aby wysyłać i odbierać animowane emotikony, obaj komunikujący się użytkownicy muszą mieć zainstalowaną aplikację Jabber w wersji 11.9. Jeśli któryś z użytkowników nie ma wersji 11.9, animowane emotikony będą wyświetlane w oknie czatu na jego urządzeniu jako ciągi znaków.

Animowanego emotikona nie można wysłać razem z tekstem. Wysyłany emotikon jest trzy razy większy od normalnego. Animowane emotikony można wysyłać również za pomocą kodów tekstowych. Na przykład w celu wysłania animowanego emotikona „Głośny śmiech” należy wpisać (laughoutloud).

Aby wysłać animowany emotikon:
  1. W oknie Czat kliknij ikonę emotikona.

  2. Kliknij kartę z animowanymi emotikonami, która znajduje się obok karty ze statycznymi emotikonami.

  3. Wybierz emotikon i kliknij go, aby wysłać go użytkownikowi.


Uwaga


W przypadku problemów z wyświetlaniem animowanych emotikonów w programie Internet Explorer włącz w jego ustawieniach opcję Odtwarzaj animacje na stronach sieci Web. W tym celu otwórz Narzędzia > Opcje internetowe i kliknij kartę Zaawansowane. Przewiń w dół i zaznacz opcję Odtwarzaj animacje na stronach sieci Web, a następnie zamknij i ponownie uruchom aplikację Jabber.


Więcej statycznych emotikonów — zestaw dotychczasowych statycznych emotikonów został zaktualizowany i rozszerzony. Można teraz korzystać nawet z 20 nowych statycznych emotikonów.

Ustawienia pliku konfiguracyjnego aplikacji IBM Lotus Notes — w tej wersji aplikacji Jabber została dodana możliwość konfiguracji pliku konfiguracyjnego aplikacji IBM Notes. Aby znaleźć plik konfiguracyjny aplikacji IBM Notes, otwórz menu Ustawienia > Opcje > Kalendarz > i wybierz opcję IBM Lotus Notes.

Odświeżanie sesji Jabber — jeśli aplikacja Jabber jest używana w środowisku z wdrożonym protokołem OAuth, tuż przed wygaśnięciem sesji użytkownik otrzyma monit o jej odświeżenie.

Kliknięcie przycisku Odśwież sesję spowoduje otwarcie okienka przeglądarki, w którym trzeba wpisać hasło do aplikacji Jabber, aby jej dalej używać. To samo trzeba zrobić, jeśli sesja aplikacji Jabber wygaśnie.

Menu Opcje przeniesiono wyżej w hierarchii — menu Opcje jest teraz dostępne bezpośrednio z Menu głównego — nie trzeba przechodzić przez menu rozwijane Plik.

Aktualizowanie danych konta dla użytkowników bez logowania jednokrotnego — zawsze, gdy wystąpi zmiana danych konta dla usług Jabber, takich jak telefon, wiadomości błyskawiczne, poczta głosowa, dostęp do katalogu LDAP i WebEx, zostanie wyświetlone okienko z informacją, że dane konta są nieprawidłowe i że użytkownik musi wykonać odpowiednie działanie. Okienko to pozwala użytkownikowi zaktualizować dane dotyczące konta. Gdy użytkownik zaktualizuje dane, może kontynuować korzystanie z aplikacji Jabber. Nie jest konieczne wylogowanie i ponowne zalogowanie się w aplikacji Jabber.

Współpraca usług Cisco Jabber i Spark — dotyczy użytkowników usługi WebEx Messenger mających włączoną współpracę z usługą Cisco Spark.

Jeśli użytkownik ma włączoną współpracę z usługą Spark, może wysyłać/odbierać wiadomości 1:1 od/do swoich kontaktów w usłudze Spark. W aplikacji Cisco Jabber kontakty te będą miały widoczny status dostępności „Aktywność w usłudze Cisco Spark”.
Attachments

    Outcomes