Enquêtes beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

De rol van enquêtecoördinator toewijzen

 

Als host bent u aan het begin van een gebeurtenis standaard de enquêtecoördinator. U kunt de rol van enquêtecoördinator echter toewijzen aan een panellid.

  
   
1    Selecteer in het deelvenster Deelnemers de naam van het panellid aan wie u de rol van enquêtecoördinator wilt toewijzen.
2    Selecteer in het menu Deelnemer Rol wijzigen in > Enquêtecoördinator.   

De enquêtefuncties worden beschikbaar in het deelvenster Enquête van het aangewezen panellid.

  

Overzicht van Een vragenlijst maken

Als u een enquête wilt houden, moet u eerst een vragenlijst voor de enquête samenstellen. Maak vragenlijsten voor de enquêtes op een van de volgende manieren:

 • WebEx Poll Questionnaire Editor: met deze zelfstandige versie van de WebEx Poll Questionnaire Editor kunt u vragenlijsten maken buiten een gebeurtenis, deze opslaan en vervolgens openen tijdens een gebeurtenis.

   

  Als u de editor wilt downloaden, gaat u naar de pagina Downloads door Ondersteuning > Downloads in de linkernavigatiebalk te selecteren.

   

 • Deelvenster Enquête in een gebeurtenis: om tijd te besparen tijdens een gebeurtenis, kunt u de gebeurtenis eerder laten beginnen dan gepland. Vervolgens maakt u vragenlijsten in het deelvenster Enquête en slaat u deze op, zodat u ze kunt openen tijdens de gebeurtenis.

   

Een vragenlijst maken (Windows)

      
1    Open de WebEx Poll Questionnaire Editor of het deelvenster Enquête in een gebeurtenis.   

U start de WebEx Poll Questionnaire Editor via Start > Programma's > WebEx op uw computer.

  
2    Selecteer in het gedeelte Vraag een van de volgende typen vragen:
 •  

  Als u een vraag met meerdere antwoorden wilt maken, selecteert u Meerkeuze > Meerdere antwoorden.

    
 •  

  Als u een vraag met één antwoord wilt maken, selecteert u Meerkeuze > Eén antwoord.

    
 •  

  Als u een tekstvraag wilt maken, selecteert u Beknopt antwoord.

    
3    Selecteer Nieuw en typ vervolgens een vraag.
4    In het gedeelte Antwoord selecteert u Toevoegen en typt u vervolgens een antwoord. Als u nog een antwoord wilt opgeven, selecteert u Toevoegen. De vraag en antwoorden worden weergegeven in het gedeelte Enquêtevragen.
5    Herhaal stap 2 t/m 4 om meer vragen toe te voegen.

Een vragenlijst maken (Mac)

       
1    Open het deelvenster Enquête in de gebeurtenis.
2    Selecteer het pictogram Een vraag toevoegen en typ vervolgens de vraag.
3    Selecteer het pictogram Een antwoord toevoegen en typ vervolgens het antwoord.
4    Herhaal stap 3 om meer antwoorden toe te voegen.
5    Herhaal stap 2 om meer vragen toe te voegen.
6    Als u het vraagtype wilt wijzigen, klikt u op de tekst Klik hier om het vraagtype te wijzigen onder de specifieke vraag en voert u een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Als u een vraag met meerdere antwoorden wilt maken, selecteert u Meerdere antwoorden.

    
 •  

  Als u een vraag met één antwoord wilt maken, selecteert u Eén antwoord.

    
 •  

  Als u een vraag met een tekstantwoord wilt maken, selecteert u Beknopt antwoord.

    

Een vragenlijst bewerken

      
1    Het vraagtype wijzigen:
 •  

  Selecteer de vraag en selecteer vervolgens het nieuwe vraagtype in het gedeelte Vraag.

    
 •  

  Selecteer Type wijzigen.

    
2    Een opgegeven vraag of antwoord bewerken:
 •  

  Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Bewerken.

    
 •  

  Breng de wijzigingen aan.

    
3    Een vraag of een antwoord verwijderen:
 •  

  Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Verwijderen.

    
4    De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen:
 •  

  Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens desgewenst het pictogram Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.

    
5    Als u een volledige vragenlijst wilt verwijderen, klikt u op Alles wissen.  

Als u de vragenlijst niet hebt opgeslagen, krijgt u een melding met de vraag of u deze wilt opslaan of niet.

  

Een timer weergeven tijdens een enquête

 

U kunt opgeven dat de deelnemers en uzelf een timer zien tijdens een enquête.

  
    
1    Open het dialoogvenster Opties enquête.
 •  

  Als u Windows gebruikt, selecteert u Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

    
 •  

  Als u een Mac gebruikt, selecteert u het pictogram Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Enquête.

    
2    Selecteer Weergeven in het dialoogvenster dat verschijnt en voer vervolgens in het vak Alarm: de tijdsduur in.
3    Selecteer OK.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

 

De enquêteresultaten bevatten mogelijk het aantal reacties voor elke vraag en het percentage deelnemers dat voor de verschillende antwoorden heeft gekozen. Bij het voorbereiden van een vragenlijst kunt u kiezen of u het percentage voor elk antwoord wilt baseren op een van de volgende mogelijkheden:

  
 •  

  Het totale aantal deelnemers aan de gebeurtenis, met inbegrip van degenen die niet hebben meegedaan aan de enquête.

    

 •  

  Het aantal deelnemers dat ten minste één vraag van de enquête heeft beantwoord.

    

  
    
1    Open het dialoogvenster Opties enquête.
 •  

  Als u Windows gebruikt, selecteert u Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

    
 •  

  Als u een Mac gebruikt, selecteert u het pictogram Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Enquête.

    
2    Selecteer een van de volgende opties of beide:
 •  

  Geen antwoord opnemen: geeft aan dat de enquêteresultaten ook de niet-respondenten bevatten, dus de deelnemers die op geen enkele vraag antwoord hebben gegeven.

    
 •  

  Aantal reacties weergeven: geeft aan dat de enquêteresultaten voor elk antwoord het aantal respondenten tonen van het totale aantal deelnemers aan de enquête.

    

  Het totale aantal deelnemers aan de enquête kan alle deelnemers aan de gebeurtenis omvatten of alleen degenen die de enquête hebben ingevuld. Dit hangt af van het feit of u Geen antwoord opnemen hebt geselecteerd in het dialoogvenster Opties enquête. Als u Geen antwoord opnemen niet selecteert, is het percentage voor elk antwoord in de enquêteresultaten alleen gebaseerd op degenen die de vragen hebben beantwoord.

    
3    Selecteer OK.

Een enquête openen

 

Nadat u een enquêtevragenlijst hebt voorbereid, kunt u de enquête openen.

  
Voordat u begint 

Als u vooraf een vragenlijst hebt voorbereid en deze hebt opgeslagen, moet u deze eerst weergeven in het deelvenster Enquête.

  
    
1    Geef uw enquêtevragenlijst weer in het deelvenster Enquête, als u dat nog niet hebt gedaan.
2    Selecteer Enquête openen.  

De vragenlijst verschijnt in het deelvenster Enquête van de deelnemers. Deelnemers kunnen nu de enquête beantwoorden.

  

Terwijl de deelnemers de vragen beantwoorden, kunt u de enquêtestatus weergeven in uw deelvenster Enquête.

  
3    Selecteer Enquête sluiten wanneer de tijd om is.  

Als u een timer hebt opgegeven en de tijd om is, wordt de enquête automatisch gesloten.

  

Deelnemers kunnen geen vragen meer beantwoorden.

  

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de enquêteresultaten weergeven en deze desgewenst delen met deelnemers.

  

Enquêteresultaten delen met deelnemers

 

Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de resultaten delen met de deelnemers.

  

De enquêteresultaten die u tijdens een gebeurtenis deelt, zijn anoniem. Event Center registreert naast de groepsresultaten echter de antwoorden van elke deelnemer en stelt u in staat om deze individuele en groepsresultaten op te slaan.

  
   
1    Selecteer in het gedeelte Delen met deelnemers in het deelvenster Enquête de optie Enquêteresultaten.
2    Selecteer Toepassen.  

De resultaten van de enquête verschijnen in het deelvenster Enquête van de deelnemers en ook in uw eigen deelvenster Enquête.

  

De kolom Resultaten bevat het percentage deelnemers dat voor de verschillende vragen heeft gekozen. De kolom Staafdiagram toont een grafische weergave van elk percentage in de kolom Resultaten.

  

Een enquêtevragenlijst opslaan in een gebeurtenis

 

Nadat u een vragenlijst enquête hebt gemaakt in een gebeurtenis, kunt u deze opslaan als een .atp-bestand. U kunt het te gebruiken bestand openen in elke gebeurtenis.

  
     
1    Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen.
2    Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
3    Geef een naam op voor het bestand.
4    Selecteer Opslaan.   

Gebeurtenisbeheer slaat de enquêtevragenlijst op in een bestand op de door u opgegeven locatie. Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

  

De resultaten van een enquête opslaan

 

Nadat u een enquête hebt afgerond, kunt u de reacties op een van de volgende manieren opslaan:

  
 •  

  Tekstbestand met groepsresultaten: het percentage deelnemers dat elk antwoord heeft gekozen, wordt opgeslagen in een txt-bestand.

    

 •  

  Tekstbestand met de afzonderlijke resultaten van de deelnemers: naast de groepsresultaten worden de antwoorden van elke deelnemer opgeslagen in een txt-bestand.

    

 •  

  CSV-bestand met groepsresultaten: het percentage deelnemers dat elk antwoord heeft gekozen, wordt opgeslagen in een CSV-bestand.

    

 •  

  Resultaat individuele deelnemers als CSV: naast de groepsresultaten worden de antwoorden van elke deelnemer opgeslagen in een CSV-bestand.

    

  
       
1    Sluit de enquête als u dat nog niet hebt gedaan.
2    Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten.   

Als u de resultaten van meerdere enquêtes in één bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan > Alle enquêteresultaten.

  
3    Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
4    Typ een bestandsnaam in de vervolgkeuzelijst Bestandsnaam.
5    Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opslaan als de indeling waarin u de resultaten wilt opslaan.
6    Selecteer Opslaan.  

U kunt de enquêteresultaten weergeven door het bestand te openen.

  
Tip        

Event Center slaat vragenlijsten van de enquêtes en groeps- en individuele resultaten automatisch om de twee minuten op uw computer op in de standaardmap C:\Documents and Settings\Mijn documenten\WebEx. Als de map niet bestaat en niet kan worden gemaakt wanneer de gebeurtenis begint, kunt u de alternatieve map C:\Mijn WebEx-documenten gebruiken. Als u enquêtevragen of -resultaten kwijtraakt, kunt u deze herstellen in de opgegeven map of contact opnemen met de technische ondersteuning van WebEx voor meer informatie.

  
  

Een enquêtevragenlijstbestand openen

 

Als u een enquêtevragenlijst in een bestand hebt opgeslagen, kunt u de vragenlijst weergeven in uw deelvenster Enquête door het bestand te openen.

  

U kunt een enquêtevragenlijstbestand alleen openen tijdens een gebeurtenis.

  
    
1    Selecteer Bestand > Enquêtevragen openen.
2    Selecteer het vragenlijstbestand van de enquête dat u wilt openen.  

Een vragenlijstbestand van een enquête heeft de extensie .atp.

  
3    Selecteer Openen.  

De enquêtevragenlijst verschijnt in uw deelvenster Enquête. U kunt nu de enquête openen voor de deelnemers.

  

Taken voor Snelle referentie: een enquête houden

                                        

Taak

Actie

Het vraagtype wijzigen

Selecteer de vraag, selecteer het nieuwe vraagtype in het gedeelte Vraag en selecteer vervolgens Type wijzigen.

Een vraag of antwoord bewerken

Selecteer de vraag of het antwoord, selecteer het pictogram Bewerken en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

Een vraag of een antwoord verwijderen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Verwijderen.

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.

Een hele vragenlijst verwijderen

Selecteer Alles wissen.

Een timer weergeven tijdens een enquête

 1. Open het dialoogvenster Opties enquête door een van de volgende handelingen uit te voeren:

   

  • Windows: selecteer Opties onderaan uw deelvenster Enquête.

    

  • Mac: selecteer het pictogram Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Enquête.

    

 2. Selecteer Weergave, typ de tijdsduur in vak Alarm: en selecteer vervolgens OK.

   

Een enquête openen

 1. Als uw enquêtevragenlijst wordt weergegeven in het deelvenster Enquête, selecteert u Enquête openen.

   

 2. Selecteer Enquête sluiten als de enquête is voltooid. De enquête wordt automatisch gesloten als u een tijd hebt opgegeven.

   

De enquêteresultaten delen met deelnemers

Selecteer in het gedeelte Delen met deelnemers een van beide of beide opties Enquêteresultaten en Afzonderlijke resultaten en selecteer vervolgens Toepassen.

Een enquête opslaan tijdens de gebeurtenis

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen en volg de aanwijzingen op het scherm.

De resultaten van een enquête opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als u de resultaten van meerdere enquêtes liever in één bestand opslaat, selecteert u Opslaan > Alle enquêteresultaten en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Een enquêtevragenlijstbestand openen om de vragenlijst in uw deelvenster Enquête weer te geven

Selecteer Bestand > Enquêtevragen openen en volg de aanwijzingen op het scherm.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

 1. Selecteer Opties onder in uw deelvenster Enquête.

   

 2. Selecteer een van de volgende opties of beide om het volgende in de enquêteresultaten op te nemen:

   

  • Geen antwoord opnemen om niet-respondenten op te nemen.

    

  • Aantal reacties weergeven om het aantal respondenten van het totale aantal deelnemers aan de enquête te tonen. Als u alleen respondenten wilt opnemen, schakelt u Geen antwoord opnemen niet in.

    

 

Attachments

  Outcomes