Hantera omröstningar

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Tilldela rollen som omröstningssamordnare

 

Som värd är du omröstningssamordnare som standard när en händelse startar. Men du kan tilldela en diskussionsdeltagare rollen som omröstningssamordnare.

  
   
1    I mötesdeltagarpanelen väljer du namnet på diskussionsdeltagaren som du vill utse till omröstningssamordnare.
2    I Mötesdeltagarmenyn väljer du Ändra roll till > Omröstningssamordnare.   

Omröstningsfunktionerna blir tillgängliga på den utsedda diskussionsdeltagarens omröstningspanel.

  

Skapa en frågeformuläröversikt

För att genomföra en omröstning måste du först skapa ett omröstningsformulär. Du kan skapa ett omröstningsformulär genom någon av följande metoder:

 • WebEx-redigeraren för omröstningsformulär: Denna fristående version av WebEx-redigeraren för omröstningsformulär gör det möjligt för dig att skapa omröstningsformulär utanför en händelse, spara dem, och öppna dem under en händelse.

   

  Hämta redigeraren genom att gå till sidan Hämtningsbara filer via Support > Hämtningsbara filer i den vänstra navigeringsraden.

   

 • Omröstningspanel inuti en händelse: För att spara tid under en händelse kan du starta händelsen tidigare än schemalagt, skapa omröstningsformulär på omröstningspanelen, spara dem, och öppna dem under själva händelsen.

   

Skapa ett omröstningsformulär (Windows)

      
1    Öppna WebEx-redigeraren för omröstningsformulär eller omröstningspanelen i en händelse.   

Du kan starta WebEx-redigeraren för omröstningsformulär genom att gå till Start > Program > WebEx på skrivbordet.

  
2    Under avsnittet Fråga väljer du någon av dessa frågetyper:
 •  

  För att skapa en flervalsfråga väljer du Flerval > Flera svar.

    
 •  

  För att skapa en envalsfråga väljer du Flerval > Ett svar.

    
 •  

  Om du vill skapa en textfråga väljer du Kort svar.

    
3    Välj Ny och skriv sedan frågan.
4    I avsnittet Svar väljer du Lägg till och skriver sedan svaret. För att skriva ett annat svar väljer du Lägg till. Frågan och svaren visas i området Omröstningsfrågor.
5    Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler frågor.

Skapa ett omröstningsformulär (Mac)

       
1    Öppna panelen Omröstning i händelsen.
2    Välj ikonen Lägg till en fråga och skriv sedan frågan.
3    Välj ikonen Lägg till ett svar och skriv sedan svaret.
4    För att lägga till fler svar, upprepa steg 3.
5    För att lägga till fler frågor, upprepa steg 2.
6    För att ändra frågetyp väljer du texten Klicka här för att ändra frågetyp som visas under den aktuella frågan och gör därefter något av följande:
 •  

  För att skapa flervalsfrågor väljer du Flera svar.

    
 •  

  För att skapa en fråga med ett svar väljer du Ett svar.

    
 •  

  Skapa en fråga som kräver ett skrivet svar genom att välja Kortsvar.

    

Redigera ett omröstningsformulär

      
1    För att ändra frågetypen:
 •  

  Markera frågan och välj sedan en annan typ av fråga under avsnittet Fråga.

    
 •  

  Välj Ändra typ.

    
2    Redigera en fråga eller ett svar som du har angett:
 •  

  Välj frågan eller svaret och välj sedan ikonen Redigera.

    
 •  

  Gör dina ändringar.

    
3    Ta bort en fråga eller ett svar:
 •  

  Välj frågan eller svaret och välj sedan ikonen Ta bort.

    
4    Sortera om frågor eller svar:
 •  

  Markera frågan eller svaret och välj sedan ikonen Flytta upp eller Flytta ner, efter behov.

    
5    För att ta bort ett helt formulär väljer du Rensa alla.  

Om du inte har sparat frågeformuläret visas en meddelanderuta med en fråga om du vill spara det eller inte.

  

Visa en timer under en omröstning

 

Du kan ange att en timer ska visas för mötesdeltagarna och dig själv medan en omröstning pågår.

  
    
1    Öppna dialogrutan Omröstningsalternativ.
 •  

  Om du använder Windows väljer du Alternativ längst ned på omröstningspanelen.

    
 •  

  Om du använder Mac väljer du alternativikonen i den nedre högra delen av omröstningspanelen.

    
2    I dialogrutan som visas väljer du Visning och skriver in varaktigheten i Alarm- rutan.
3    Välj OK.

Ange alternativ för omröstningsresultat

 

Omröstningsresultat kan innehålla antalet svarande på varje fråga och procent av mötesdeltagarna som valde ett visst svar. När du förbereder ett omröstningsformulär kan du välja att basera procentandelen av varje svar på något av följande:

  
 •  

  Det totala antalet deltagare i händelsen, inklusive de som inte svarade på omröstningen

    

 •  

  Antalet deltagare som skickar in minst ett svar under omröstningen

    

  
    
1    Öppna dialogrutan Omröstningsalternativ.
 •  

  Om du använder Windows väljer du Alternativ längst ned på omröstningspanelen.

    
 •  

  Om du använder Mac väljer du alternativikonen i den nedre högra delen av omröstningspanelen.

    
2    Välj ett eller båda av dessa alternativ:
 •  

  Inkludera inget svar: Anger att omröstningsresultat innehåller ”icke-svarande”, d.v.s. deltagare som inte svarar på någon av frågorna i omröstningen.

    
 •  

  Visa antalet svar: Anger att omröstningsresultaten för varje svar ska visa antalet svarande av det totala antalet deltagare i omröstningen.

    

  Det totala antalet deltagare i omröstningen kan vara alla deltagare i händelsen eller bara de som svarat på omröstningen, beroende på om du väljer Inkludera inget svar i dialogrutan Omröstningsalternativ. Om du inte väljer Inkludera inget svar kommer procentandelen för varje svar i omröstningsresultaten att baseras endast på de som svarat på omröstningen.

    
3    Välj OK.

Öppna en omröstning

 

När ditt omröstningsformulär är färdigt kan du öppna omröstningen.

  
Innan du börjar 

Om du förberedde ditt omröstningsformulär i förväg och sparade det måste du först öppna det i panelen Omröstning.

  
    
1    Visa ditt omröstningsformulär på panelen Omröstning om du inte redan har gjort detta.
2    Klicka på Öppna omröstning.  

Omröstningsformuläret visas på mötesdeltagarnas omröstningspaneler. Mötesdeltagare kan nu fylla i omröstningen.

  

I takt med att mötesdeltagarna svarar på frågorna kan du övervaka omröstningens status på panelen Omröstning.

  
3    Välj Stäng omröstning när tiden är slut.  

Om du angav en timer och omröstningen når tidsgränsen stängs omröstningen automatiskt.

  

Mötesdeltagarna kan inte längre besvara frågorna.

  

När du stänger en omröstning kan du visa resultatet och välja att dela det med mötesdeltagarna.

  

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

 

När du har stängt en omröstning kan du dela resultatet med mötesdeltagarna.

  

Omröstningsresultaten som du kan dela under en händelse är anonyma. Event Center registrerar emellertid svar från varje mötesdeltagare, utom gruppresultat, och låter dig att spara dessa gruppresultat och individuella resultat.

  
   
1    Under avsnittet Dela med deltagare i din omröstningspanel markerar du Omröstningsresultat.
2    Välj Verkställ.  

Resultaten av omröstningen visas i mötesdeltagarnas omröstningspaneler på samma sätt som de visas i din omröstningspanel.

  

Kolumnen Resultat visar procenten deltagare som valde varje svar. Kolumnen Stapeldiagram ger en grafisk representation av procenten i kolumnen Resultat.

  

Spara omröstningsformulär i en händelse

 

Efter att du skapat ett omröstningsformulär i händelsen kan du spara det som en .atp-fil. Du kan öppna filen och använda den under valfri händelse.

  
     
1    Välj Arkiv > Spara > Omröstningsformulär.
2    Välj en plats att spara filen på.
3    Ange ett filnamn.
4    Välj Spara.   

Händelsehanteraren sparar omröstningsformuläret i en fil på den plats som du anger. Omröstningsformulärets filnamn har tillägget .atp.

  

Spara resultaten av en omröstning

 

När du har stängt en omröstning kan du spara svaren på något av följande sätt:

  
 •  

  Textfil med gruppresultat: Sparar procenten deltagare som valt alla svar i en .txt-fil.

    

 •  

  Textfil med individuellt deltagarresultat: Sparar svaren från varje deltagare, förutom gruppresultaten, i en .txt-fil.

    

 •  

  CSV-fil med gruppresultat: Sparar procenten deltagare som valde varje svar i en .csv-fil

    

 •  

  Resultat för individuella deltagare i CSV: Sparar svaren från varje deltagare, utom gruppresultaten, i en .csv-fil

    

  
       
1    Stäng omröstningen om du inte redan har gjort det.
2    Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat.   

För att spara resultaten av flera omröstningar till en enda fil väljer du Spara > Alla omröstningsresultat.

  
3    Välj en plats att spara filen på.
4    Skriv in ett namn på filen i den nedrullningsbara listan Filnamn.
5    Välj det format som du vill spara resultaten i från den nedrullningsbara listan Spara som typ.
6    Välj Spara.  

Du kan nu visa omröstningsresultaten genom att öppna filen.

  
Tips        

Event Center sparar automatiskt omröstningsformulären samt gruppens och individuella resultat varannan minut i standardmappen C:\Dokument och inställningar\Mina dokument\WebEx på din dator. Om mappen inte finns och inte kan skapas när händelsen startar är den alternativa mappen C:\My WebEx Documents. Om du skulle tappa bort frågor eller resultat kan du hämta dem i den avsedda mappen eller kontakta WebEx tekniska support för mer information.

  
  

Öppna en omröstningsformulärsfil

 

Om du har sparat ett omröstningsformulär i en fil kan du visa frågeformuläret på din omröstningspanel genom att öppna filen.

  

Du kan endast öppna en omröstningsformulärfil under en händelse.

  
    
1    Välj Arkiv > Öppna omröstning.
2    Välj omröstningsformulärsfilen som du vill öppna.  

En omröstningsformulärsfil har filändelsen .atp.

  
3    Välj Öppna.  

Omröstningsformuläret visas på din panel Omröstningar. Du kan nu öppna omröstningen för mötesdeltagarna.

  

Snabbreferensuppgifter, utför en omröstning

                                        

Uppgift

Åtgärd

Ändra typ av fråga

Markera frågan och välj sedan den nya frågetypen under avsnittet Fråga och sedan Ändra typ.

Redigera en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret, välj ikonen Redigera och gör sedan dina ändringar.

Ta bort en fråga eller ett svar

Välj frågan eller svaret och välj sedan ikonen Ta bort.

Ändra om frågor eller svar

Markera frågan eller svaret och välj sedan ikonen Flytta upp eller Flytta ner.

Ta bort ett helt frågeformulär

Välj Rensa allt.

Visa en timer under omröstningar

 1. Öppna dialogrutan Omröstningsalternativ genom att göra något av följande:

   

  • Windows: Välj Alternativ längst ner på panelen Omröstningar.

    

  • Mac: Välj ikonen Alternativ i den nedre högra delen av panelen Omröstningar.

    

 2. Välj Visa och ange tidslängden i rutan Larm: och klicka sedan på OK.

   

Öppna en omröstning

 1. När ditt omröstningsformulär visas på omröstningspanelen väljer du Öppna omröstning.

   

 2. När omröstningen är avslutad väljer du Stäng omröstning. Om du har angett en tid stängs omröstningen i stället automatiskt.

   

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

I avsnittet Dela med deltagare väljer du endera eller båda alternativen Omröstningsresultat och Individuella resultat och klickar sedan på Tillämpa.

Spara ett omröstningsformulär under händelsen.

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsfrågor och följ anvisningarna.

Spara resultaten av en omröstning

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsresultat och följ anvisningarna.

Eller för att spara resultaten av flera omröstningar i en enda fil väljer du Spara > Alla omröstningsresultat och följer anvisningarna.

Öppna en omröstningsformulärfil för att visa frågeformuläret på panelen Omröstningar.

Välj Arkiv > Öppna omröstningsfrågor och följ anvisningarna.

Ange alternativ för omröstningsresultat

 1. Välj Alternativ i den nedre delen av omröstningspanelen.

   

 2. Välj endera eller båda alternativ att inkludera i omröstningsresultaten:

   

  • Inkludera inget svar, om du vill inkludera icke-svaranden.

    

  • Visa antal svar, om du vill visa antalet svaranden av det totala antalet deltagare. Om du endast vill inkludera de som svarade ska du inte markera Inkludera inget svar.

    

 

Attachments

  Outcomes