Vi använder olika appar för sociala meddelanden, som Facebook Messenger, WhatsApp och SMS. Med social kanalkopplingar för Webex Contact Center kan du nu interagera med dina kunder via Facebook Messenger och SMS. För att upprätta en anslutning till sociala kanaler måste du först konfigurera en koppling.

 • Webex Contact Center-plattformen har stöd för både Facebook Messenger och SMS-kopplingar.

 • Webex Contact Center 1.0-plattformen har inte stöd för några social kanalkopplingar.

Innan du börjar

Se till att ditt företag har ett Facebook-konto med administratörsautentiseringsuppgifter som dina klienter kan nå.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Om du ska konfigurera Facebook-kopplingen första gången:

a. Klicka på Regler och villkor för att läsa tillämpliga stycken. Bekräfta avtalet och ange följande uppgifter:

 • Namn på auktoriserad kund

 • Auktoriserad beteckning

 • Auktoriserat e-post-ID

 • Namn på auktoriserat företag

 • Datum (vara den dag som du konfigurerar kopplingen eller ett tidigare datum)

b. Klicka på Klart.

3

På Facebook Messenger-kortet ska du klicka på Konfigurera eller Lägg till fler.

4

Ange ett namn som identifierar syftet med din koppling. (Till exempel erbjudanden och rabattsida)

5

Välj alternativet Jag har ID för Facebooksida och åtkomsttoken.


 

Om du inte har ID för Facebooksida och åtkomsttoken ska du välja alternativet Jag har inte ID för Facebooksida och åtkomsttoken och klicka på Autentisera med Facebook.

En ny flik öppnas och uppmanar dig att bevilja åtkomst till kontot och Facebooksidorna. När du har valt kontonamn och beviljat åtkomst får du ID för Facebooksidan och åtkomsttoken för sidorna.

6

Ange ID för Facebooksida och åtkomsttoken i respektive fält.

7

Klicka på Klart.

8

I dialogrutan för att det sparats klickar du på Stäng.

Konfigurera SMS-kanaler är en process i tre steg.

1. Skapa en SMS-koppling enligt beskrivningen i artikeln nedan.

2. Gå till hanteringsportalen och mappa SMS-kopplingen till en startadress. Mer information finns i avsnittet Mappa en startadress i kapitlet Reservering i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.

3. Kopiera WebHook-url från sidan Startadresssmappning och konfigurera MessageBird.


För närvarande stöds bara amerikanska nummer.

Innan du börjar

Kontrollera att du har skaffat SMS-nummer, åtkomstnyckel och signeringsnyckel för MessageBird. Du kan logga in på webbplatsen för MessageBird https://www.messagebird.com/ och skaffa ett SMS-nummer du önskar.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

På SMS-kortet klickar du på Konfigurera eller Lägg till fler.

3

Fyll i följande fält:

 • Namn – Ange ett namn som identifierar syftet med kopplingen. (Till exempel erbjudanden och rabattsida)

 • Telefonnummer – Ange MessageBird-numret som används för att skicka SMS.

 • Åtkomstnyckel – Ange åtkomstnyckeln för MessageBird. För att hämta nyckeln ska du logga in på webbplatsen för MessageBird och navigera till Utvecklare > API-åtkomst > Live-API-nyckel.

 • Signeringsnyckel – Ange signeringsnyckeln för MessageBird. För att hämta nyckeln ska du logga in på webbplatsen för MessageBird och navigera till Utvecklare > API-inställningar > Signeringsnyckel.

4

Klicka på Klart.

5

I dialogrutan för att det sparats klickar du på Stäng.

Nästa steg

När du har sparat kopplingen är den tillgänglig att använda. Du kan använda den här kopplingen i hanteringsportalen för att mappa en startadress. Mer information finns i avsnittet Mappa en startadress i kapitlet Reservering i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Klicka på Redigera inställningar på kortet för den sociala kanal som du vill redigera.

3

Uppdatera de obligatoriska fälten.

4

För att ta bort ska du klicka på Ta bort och därefter bekräfta för att fortsätta.


 

Knappen Ta bort är inaktiverad om den här kopplingen är mappad till en startadress i hanteringsportalen. För att ta bort mappningen ska du gå till hanteringsportalen och navigera till Reservering > Startadressmappning och sedan ta bort posten för kopplingen.

Mer ingående steg finns i avsnittet Ta bort en startadressmappning i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.