Vattenstämpel
4 apr 2018 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Referens för export och import av WebEx-specifik CSV-fil i Cisco Spark-kontrollhubb

Referens för export och import av WebEx-specifik CSV-fil

Informationen i den här artikeln riktar sig till administratörer som använder Cisco Spark-kontrollhubb för att hantera Common Identity (CI)-aktiverade WebEx-webbplatser. För en CI-aktiverad webbplats lagrar Common Identity-tjänsten alla identiteter. Varje användare har en och samma identitet för alla samarbetstjänster, inklusive WebEx.

Ändra flera användarattribut samtidigt

Du kan använda filer med kommaseparerade värden (CSV) för att massinspektera och -uppdatera WebEx-specifika behörigheter och alternativ för befintliga behöriga användare. Den WebEx-specifika CSV-filmetoden är det bästa sättet att ändra

 • WebEx-specifika attribut för många användare

 • Attribut som skiljer sig från en användare till en annan (t.ex. ljud-PIN-kod och TSP-ljudkonton)

Du kan inte använda den WebEx-specifika CSV-filen för att lägga till eller ge behörighet till användare. Information om hur du använder CSV-filer för att lägga till och ge behörighet till många användare samtidigt finns i Lägg till flera användare med CSV-mallen.

   Kommando eller åtgärdSyfte
  1Skapa en WebEx-specifik CSV-filmall
   

  I det här steget exporterar du en CSV-fil som innehåller alla de befintliga behöriga WebEx-användarna för din webbplats.

   
  2Gruppredigera WebEx-inställningar och -behörigheter för flera användare samtidigt
   

  I det här steget redigera du CSV-filen (den WebEx-specifika CSV-filmallen) som du har skapat i steg 1. När du har uppdaterat filen importerar du den tillbaka till din WebEx-webbplats.

   

  Skapa en WebEx-specifik CSV-filmall

  Du kan exportera en CSV-fil som innehåller WebEx-specifika inställningar för alla behöriga användare för din webbplats. Du kan använda filen för att gruppinspektera inställningar eller som en mall som du kan redigera.

   1Från kundvyn i https:/​/​admin.ciscospark.com går du till Tjänster.
   2I avsnittet Möte klickar du på länken för din webbplats eller på Visa alla.
   3I kolumnen Åtgärder klickar du på Ändra flera användarattribut bredvid den WebEx-behöriga webbplats som du vill ändra.
   4Klicka på Exportera.

   Under pågående export visas statusen Exporterar i kolumnen Åtgärder. När exporten är slutförd ändras statusen till Exportera resultat.

   5Klicka på Exportera resultat.
   6I dialogrutan Exportera resultat klickar du på Hämta.
   7Klicka på Spara fil, och sedan på OK.
   8Gå till den plats där du vill spara filen och klicka sedan på Spara.

   Gruppredigera WebEx-inställningar och -behörigheter för flera användare samtidigt

   Använd ett kalkylprogram som Microsoft Excel för att uppdatera den WebEx-specifika CSV-filmall som du har exporterat för din webbplats.

     

   När du öppnar en CSV-fil tar Microsoft Excel bort de inledande nollorna från alla sifferkoder. Instruktioner för hur du kommer runt det finns i Öppna en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna.

   Innan du börjar

   Skapa en WebEx-specifik CSV-filmall.

    1Använd ett kalkylprogram för att öppna CSV-filmallen.
    2Gör ändringar i inställningarna för användaren och spara sedan filen.
    3Från kundvyn i https:/​/​admin.ciscospark.com går du till Tjänster.
    4I avsnittet Möte klickar du på länken för din webbplats eller på Visa alla, och väljer sedan en webbplats i listan.
    5I kolumnen Åtgärder klickar du på Ändra flera användarattribut för den WebEx-behöriga webbplats som du vill ändra.
    6Klicka på Importera.
    7Bläddra till platsen för den uppdaterade CSV-filen, välj filen och klicka sedan på Öppna.
    8I dialogrutan Ändra flera användarattribut klickar du på Importera.

    Medan exporten pågår visas statusen Importerar i kolumnen Åtgärder. När importen är klar ändras statusen till Importresultat. När importen är klar kan du klicka på Importresultat för att se en sammanfattning av resultaten.

      

    Vissa attribut är gemensamma och skrivskyddade. Under importen bortser systemet från ändringar som du har gjort av skrivskyddade attribut.

    Öppna en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna

     1Öppna en ny tom Excel-arbetsbok.
     2Välj fliken Data.
     3I kategorin Hämta externa data, välj Från text.
     4Använd Windows Explorer för att bläddra till och välja .CSV-filen, och välj sedan Öppna.
     5Under Ursprunglig datatyp, välj Avgränsad och välj sedan Nästa.
     6Under Avgränsare, välj Flik och klicka sedan på Nästa.
     7Under Kolumndataformat, välj Text.
     8Under Förhandsgranska data, markera alla kolumner.
       

     Välj den första kolumnen, håll nere Shift medan du bläddrar till och väljer den sista kolumnen.

     9Välj Slutför.

     Spara en CSV-fil i Excel och behåll de inledande nollorna

      1Markera cellen eller cellområdet du vill formatera när filen är öppen i Excel.
      2Välj fliken Hem.
      3I gruppen Nummer, välj Formatera celler: Nummer () ikon.
      4På fliken Nummer, välj Anpassad från listan Kategori.
      5I rutan Typ, ange nummerformatet, till exempel 000–000–0000 för ett telefonnummer eller 0000 för fyrsiffrig värd-PIN-kod.
      6Välj OK.

      Kontrollera importresultaten

      När importen är klar kan du visa importresultaten och hämta felloggen för import (om en sådan finns). I felloggen anges varje post som inte gick att uppdatera, tillsammans med orsaken till felet. En länk för att hämta importresultaten visas på sidan WebEx-webbplatser i kolumnen Åtgärd för webbplatsen. Felloggen är i CSV-format och kan öppnas i ett kalkylprogram som Microsoft Excel.

       1Från kundvyn i https:/​/​admin.ciscospark.com går du till Tjänster.
       2I avsnittet Möte klickar du på länken för din webbplats eller på Visa alla, och väljer sedan en webbplats i listan.
       3I kolumnen Åtgärd för webbplatsen klickar du på Importresultat.
       4I dialogrutan Importresultat klickar du på Hämta felloggen för import.

       Länken för att hämta felloggen för import visas endast om fel inträffade under importen.

       5I dialogrutan Spara klickar du på Spara fil och sedan påSpara.
       6Gå till den plats där du vill spara filen och klicka sedan på Spara.
       7Använd ett kalkylprogram för att öppna filen.

       WebEx-specifika informationsfält

       I följande tabell visas en lista över de fält (kolumner) som ingår i WebEx-specifika CSV-filer. För skrivskyddade fält anges specifikt i beskrivningen att det aktuella fältet är skrivskyddat.

       Fält

       Beskrivning

       UserID

       Skrivskyddad

       Visar ett identifikationsnummer som WebEx-databasen för webbplatsadministrationen automatiskt genererar för kontot.

       Aktiv

       Skrivskyddad

       (Obligatoriskt) Anger om ett användarkonto är aktivt eller inaktivt. För att en användare ska kunna hålla i WebEx-möten, utbildningsmöten, supportsessioner eller händelser måste användarens konto vara aktivt. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

       • Y: Användarkontot är aktivt.

       • N: Användarkontot är inaktivt.

       Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

       Förnamn

       Skrivskyddad

       Anger förnamnet på den användare som kontot tillhör.

       Eftermnamn

       Skrivskyddad

       (Obligatoriskt) Anger efternamnet för användaren som kontot tillhör.

       E-post

       Skrivskyddad

       Anger användarens e-postadress.

       Språk

       (Valfritt) Anger det standardspråk som är valt på användarens Inställningar-sida. Detta alternativ avgör vilket språk som visas för användaren på din servicewebbplats för möten. Beroende på vilka språk som din webbplats har stöd för kommer detta fält att ha ett av följande kortnamnsvärden. I följande lista visas kortnamnet bredvid respektive språk.

       Om fältet lämnas tomt väljs webbplatsens standardspråk automatiskt.

       Språk – ID

       Engelska: en-us

       Förenklad kinesiska: zh-cn

       Traditionell kinesiska: zh-tw

       Japanska: jp

       Koreanska: ko

       Franska: fr

       Tyska: de

       Italienska: it

       Kastiliansk spanska: es-me

       Latinamerikansk spanska: es-sp

       Svenska: sw

       Holländska: nl

       Portugisiska: pt-br

       Ryska: ru

       HostPrivilege

       Skrivskyddad

       Anger typen av användarkonto. Fältet kan innehålla följande kontotyper:

       • HOST: Anger att användaren har ett värdkonto.

       • ADMN: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto.

       • ADMV: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto med endast visa-behörighet.

       • ATTND: Anger att användaren har ett deltagarkonto.

       Om fältet lämnas tomt är standardkontotypen HOST.

       MeetingPrivilege

       (Valfritt) Anger vilka typer av möten användaren kan vara värd för. Fältet kan innehålla en eller flera koder, med upp till tre siffror, som anger mötestyperna användaren kan vara värd för.

         
       • Om du behöver hitta en giltig kod för det här fältet går du till webbplatsadministration, där det finns en lista över registervärdena för alla sessionstyper. Om webbplatsen har mötestypen Access Anywhere ska du inte skriva in den koden i fältet.

       • Om några koder innehåller inledande nollor behöver du inte skriva dem. Om t.ex. mötestypens kod är 004 behöver du bara skriva siffran 4 i fältet.

       • Du kan ange flera mötestyper för användarkontona, om din organisation har tillämpliga licenser. Om du vill ange flera tjänstetyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.:

        15,120

       • Om du har några frågor om vilka mötestyper din organisation har köpt, kontaktar du din WebEx-representant.

        Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       TelephonyPrivilege

       (Valfritt) Anger typerna av telekonferenstjänster som användaren kan använda som sessionsvärd. Fältet kan innehålla ett eller flera av följande värden för ett konto, beroende på vilka telekonferenstjänster din organisations WebEx-tjänst stöder:

       • CLIN: Telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett telefonnummer för att delta i en telekonferens.

       • TOLL: Avgiftsfri telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett avgiftsfritt telefonnummer för att delta i en telekonferens.

       • CLBK: Telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare får ett telefonsamtal från WebEx-tjänsten för att delta i en telekonferens. Deltagarna ringer först ett telefonnummer och lägger sedan på. Tjänsten ringer sedan deltagarnas telefonnummer.

       • INTL: Internationell telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner eller utbildningsmöten där deltagare får ett internationellt telefonsamtal från WebEx-tjänsten för att delta i en telekonferens.

       • VoIP: Internettelefon. Anger att användaren kan vara värd för sessioner som inkluderar konferenser med internettelefoni (VoIP).

       • ILCI: Internationella inringningsnummer. Anger att användaren kan vara värd för möten där deltagare i andra länder kan ringa ett lokalt telefonnummer för att delta i en telekonferens.

       • SELT: Telekonferensplatser. Anger att användaren kan välja plats för den telefonibrygga som ska användas till telekonferensen. Är bara tillgängligt om din WebEx-tjänst är utrustad med flera bryggplatser.

       För att inaktivera alla telefonprivilegier för en användare ska du ange ett komma (”,” utan citattecknen). Du kan inte ta bort telefonprivilegier för användare som har personliga rum aktiverade.

         

       Du kan ange flera telekonferenstyper för användarkonton, om din organisation har köpt tillämpliga alternativ. För att ange flera telekonferenstyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.:

       • CLIN, CLBK, VoIP

       • Se startsidan för administrering av webbplatsen för att avgöra vilka telekonferenstjänster som din organisation har stöd för.

       SCOptions

       (Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser. Du kan ange följande värde i detta fält:

       AREC: Automatisk inspelning. Anger att Remote Support automatiskt spelar in supportsessioner som användare håller i.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       STComputers

       (Valfritt) Endast tillgänglig för Support Center-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger vilka datorer användaren kan nå med Remote Access. Datorerna måste redan vara definierade för Remote Access i administrering av webbplatsen. Skriv in datornamnet exakt som det visas i administrering av webbplatsen.

         

       Du kan ange flera datorer för ett användarkonto. Om du vill ange flera datorer, separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – till exempel:

       Dator 1,Dator 2

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       Tidszon

       (Valfritt) Anger registernumret för tidszonen som användaren befinner sig i.

       Om du lämnar fältet tomt använder WebEx standardtidszonen för WebEx-webbplatsen.

       PhoneCntry

       (Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en användare som befinner sig i ett annat land. Ange endast siffror och understreck (_). Inkludera inga skiljetecken såsom bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 1.

       PhoneLocal

       (Valfritt) Anger användarens telefonnummer. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       PhoneCallin

       (Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       PhoneCallback

       (Valfritt) Anger numret som användaren vill bli uppringd på. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       CellCntry

       (Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en mobiltelefonanvändare som befinner sig i ett annat land. Ange endast siffror och understreck (_). Inkludera inga skiljetecken såsom bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 1.

       CellLocal

       (Valfritt) Anger användarens telefonnummer. Ange endast siffror och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       CellCallin

       (Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       CellCallback

       (Valfritt) Anger pager-numret som användaren vill bli uppringd på. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       AP1Cntry, AP2Cntry

       (Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en pager-användare som befinner sig i ett annat land. Ange endast siffror och understreck (_). Inkludera inga skiljetecken såsom bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 1.

       AP1Local, AP2Local

       (Valfritt) Anger användarens pager-nummer. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       AP1Callin, AP2Callin

       (Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       AP1Callback, AP2Callback

       (Valfritt) Anger numret som användaren vill bli uppringd på. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       Pin

       (Valfritt) Anger användarens personliga identitetsnummer.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       AdditionalRecordingStorage

       (Valfritt) Anger antalet megabyte (MB) extra lagringsutrymme som användaren ska tilldelas för lagring av filer för nätverksbaserad inspelning. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela extra lagringsutrymme till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

       TeleAcct1TollFree-Cntry

       TeleAcct2TollFree-Cntry

       TeleAcct3TollFree-Cntry

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1TollFree-Area

       TeleAcct2TollFree-Area

       TeleAcct3TollFree-Area

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1TollFree-Num

       TeleAcct2TollFree-Num

       TeleAcct3TollFree-Num

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1TollFree-IsTollFree

       TeleAcct2TollFree-IsTollFree

       TeleAcct3TollFree-IsTollFree

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1Toll-Cntry

       TeleAcct2Toll-Cntry

       TeleAcct3Toll-Cntry

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1Toll-Area

       TeleAcct2Toll-Area

       TeleAcct3Toll-Area

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1Toll-Num

       TeleAcct2Toll-Num

       TeleAcct3Toll-Num

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1Toll-IsTollFree

       TeleAcct2Toll-IsTollFree

       TeleAcct3Toll-IsTollFree

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1-SubAC

       TeleAcct2-SubAC

       TeleAcct3-SubAC

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1-PartAC

       TeleAcct2-PartAC

       TeleAcct3-PartAC

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct2RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

       (Valfritt) Dessa fält innehåller data endast om din webbplats tillhandahåller användare med personliga telekonferenskonton via alternativet WebEx Telephony API eller alternativet telekonferenskonton.

         

       Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonitjänsteleverantörer tillhandahåller dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt telekonferenskonto via Min Profil-sidan.

       Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

       LabAdmin

       (Valfritt) Gäller endast för Training Center. Anger om användaren är en administratör för praktiskt labb (Training Center).

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       SchedulePermission

       (Valfritt) Gäller endast för webbplatser med Meeting Center, Training Center och Event Center. Anger vilka användare som kan schemalägga möten åt denna användare. Du kan endast ange de användare som har konton på samma WebEx-servicewebbplats som denna användare. Ange en användare genom att skriva användarens e-postadress exakt likadant som den visas i användarens konto.

       Du kan ange flera e-postadresser genom att separera dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       PCNAcc1AutoGenerate

       PCNAcc2AutoGenerate

       PCNAcc3AutoGenerate

       (Valfritt) Anger om du automatiskt genererar en åtkomstkod.

       Fältet kan innehålla ett av följande värden:

       • Y: Anger att åtkomstkoden har genererats automatiskt.

       • N: Anger att åtkomstkoden inte har genererats automatiskt.

       Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

       PCNAcc1HostAccCode

       PCNAcc2HostAccCode

       PCNAcc3HostAccCode

       (Valfritt) Anger värdens åtkomstkod.

       Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

       PCNAcc1TollFreeCallinNum

       PCNAcc2TollFreeCallinNum

       PCNAcc3TollFreeCallinNum

       (Valfritt) Anger avgiftsfritt inringningsnummer.

       Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

       PCNAcc1TollCallinNum

       PCNAcc2TollCallinNum

       PCNAcc3TollCallinNum

       (Valfritt) Anger det avgiftsbelagda extranumret.

       Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

       PCNAcc1ILNum

       PCNAcc2ILNum

       PCNAcc3ILNum

       (Valfritt) Anger att PCN-konton stöder internationell inringning.

       Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

       SupportCascading

       (Valfritt) Anger om bandbreddsoptimering för hämtning är aktiverad för dina Event Center-användare. Bandbreddsoptimering gör det möjligt att omdirigera trafik till andra klienter på samma subnät.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

       WebcastBasic

       (Valfritt) Tillåter Event Center-användare sända online-presentationer och ljud.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       WebcastVideo

       (Valfritt) Tillåter Event Center-användare att strömma video.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       WebcastAdmin

       (Valfritt) Tillstånd som anger om den aktuella användaren är Webcast-administratör eller -presentatör. Om vald är användaren administratör.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       SupportCMR

       Skrivskyddad

       (Valfritt) Anger om personligt rum är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center).WebEx Meeting Center-videokonferenser

       • 1: Anger att CMR Cloud är tillgängligt för användaren.WebEx Meeting Center-videokonferenser

       • 0: Anger att CMR Cloud inte är tillgängligt för användaren.WebEx Meeting Center-videokonferenser

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

       SupportPR

       (Valfritt) Anger om personligt rum är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center).

       • 1: Anger att användaren kommer att få ett personligt rum.

       • 0: Anger att användaren inte kommer att få ett personligt rum.

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

       SupportHQV

       (Valfritt) Anger om video med hög kvalitet är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center, Event Center och Training Center).

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet Y.

       SupportHDV

       (Valfritt) Anger om HD-video är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center, Event Center och Training Center).

       Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet Y.

       VideoDeviceName1-5

       (Valfritt) Anger namnet på videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       VideoDeviceAddress1-5

       (Valfritt) Anger adressen till videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       DefaultVideoDeviceIndex

       (Valfritt) Anger registernumret (från 1 till 5) hos användarens standardvideoenhet.

       Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

       Tidszoner

       Tidszoner visas i ett lättläst format. Menyobjekten visas olika beroende på om tidszonerna har sommartid eller ej. Menyformatet för tidszonerna använder detta format:

       Plats (<Time zone name> <DST label>”Tid”,<GMT offset>)

       Ett exempel på hur ett tidszonsformat visas är:

       San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

       I tabellen som följer listas tidszoner i ett register tillsammans med uppgifter om varje tidszon.

       Tabell 1 Index för tidszon

       Index

       GMT

       Namn

       Plats

       Standard

       DST

       0

       -12 tim

       Datumlinje

       Marshallöarna

          

       1

       -11

       Samoa

       Samoa

          

       2

       -10

       Hawaii

       Honolulu

       Standard

       Sommartid

       3

       -9

       Alaska

       Anchorage

       Standard

       Sommartid

       4

       -8

       Stilla havet

       San Francisco

       Standard

       Sommartid

       5

       -7

       Berg

       Arizona

          

       6

       -7

       Berg

       Denver

       Standard

       Sommartid

       7

       -6

       Central

       Chicago

       Standard

       Sommartid

       8

       -6

       Mexico Central

       Mexico City

       Standard

       Sommartid

       9

       -6

       Central

       Saskatchewan

          

       10

       -5

       S. American Pacific

       Bogota

          

       11

       -5

       Östra

       New York

       Standard

       Sommartid

       12

       -5

       Östra

       Indiana

       Standard

       Sommartid

       13

       -4

       Atlanten

       Halifax

       Standard

       Sommartid

       14

       -4

       S. American Western

       Caracas

          

       15

       -3,5

       Newfoundland

       Newfoundland

       Standard

       Sommartid

       16

       -3

       S. American Eastern

       Brasilien

       Standard

       Sommartid

       17

       -3

       S. American Eastern

       Buenos Aires

          

       18

       –2

       Mellanatlanten

       Mellanatlanten

       Standard

       Sommartid

       19

       -1

       Azorerna

       Azorerna

        

       Sommar

       20

       0

       Greenwich

       Casablanca

          

       21

       0

       Greenwichtid

       London

        

       Sommar

       22

       1 tim

       Centraleuropa

       Amsterdam

        

       Sommar

       23

       1 tim

       Centraleuropa

       Paris

        

       Sommar

       25

       1 tim

       Centraleuropa

       Berlin

        

       Sommar

       26

       2

       Östeuropa

       Aten

        

       Sommar

       28

       2

       Egypten

       Kairo

       Standard

       Sommartid

       29

       2

       Sydafrika

       Pretoria

          

       30

       2

       Östeuropa

       Helsingfors

        

       Sommar

       31

       2

       Israel

       Tel Aviv

       Standard

       Sommartid

       32

       3

       Saudiarabien

       Riyadh

          

       33

       3

       Ryssland

       Moskva

       Standard

       Sommartid

       34

       3

       Nairobi

       Nairobi

          

       35

       3,5

       Iran

       Teheran

          

       36

       4

       Arabiska

       Abu Dhabi

          

       37

       4

       Baku

       Baku

       Standard

       Sommartid

       38

       4,5

       Afghanistan

       Kabul

          

       39

       5

       Västra Asien

       Ekaterinburg

          

       40

       5

       Västra Asien

       Islamabad

          

       41

       5,5

       Indien

       Bombay

          

       42

       5,5

       Columbo

       Columbo

          

       43

       6

       Centralasien

       Almaty

          

       44

       7

       Bangkok

       Bangkok

          

       45

       8

       Kina

       Peking

          

       46

       8

       Västra Australien

       Perth

       Standard

       Sommartid

       47

       8

       Singapore

       Singapore

          

       48

       8

       Taipei

       Taipei

          

       49

       9

       Japan

       Tokyo

          

       50

       9

       Korea

       Seoul

          

       51

       9

       Yakutsk

       Yakutsk

          

       52

       9,5

       Centrala Australien

       Adelaide

       Standard

       Sommartid

       53

       9,5

       Centrala Australien

       Darwin

          

       54

       10

       Östra Australien

       Brisbane

          

       55

       10

       Östra Australien

       Sydney

       Standard

       Sommartid

       56

       10

       Västra Stilla havet

       Guam

          

       57

       10

       Tasmania

       Hobart

       Standard

       Sommartid

       58

       10

       Vladivostok

       Vladivostok

       Standard

       Sommartid

       59

       11

       Centrala Stilla Havet

       Salomon?arna

          

       60

       12

       Nya Zeeland

       Wellington

       Standard

       Sommartid

       61

       12

       Fidji

       Fidji

          

       130

       1 tim

       Centraleuropa

       Stockholm

        

       Sommar

       131

       -8

       Mexikos Stilla Havskust

       Tijuana

       Standard

       Sommartid

       132

       -7

       Mexikos bergsomr?den

       Chihuahua

       Standard

       Sommartid

       133

       -4,5

       S. America Western

       Caracas

       Standard

       Sommartid

       134

       8

       Malaysia

       Kuala Lumpur

       Standard

       Sommartid

       Var den här artikeln användbar?

       Relaterade artiklar

       Senaste visade

       ×