Visa analyser

CCUC-molnet skickar de data som det samlar in till användargränssnittet Analytics. Du kan visa analysdata för lokala program och enheter i Control Hub.


 • Diagrammen visar data i Greenwich Mean Time (GMT).

 • Slutpunktsrelaterade diagram kanske inte visar några data för kluster Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (CUCM-SME).

 • Om CUCM uppgraderas från version X till version Y visas båda versionerna i Analytics-diagrammen. Den senaste informationen visas i Unified CM-versionen mot den senaste uppgraderade versionen. Däremot fortsätter de samtal som räknas mot den tidigare versionen att visas för den valda varaktigheten.

 • När Unified CM-kluster-ID ändras visar Analyskluster-listruta det uppdaterade klusternamnet från och med nästa dag. Diagrammet över detaljerade visningsscheman för både tjänsteupplevelse och tillgångsanvändning oiferade CM-kluster visar det senaste klusternamnet. Det äldre klusternamnet fortsätter att visa och representera antalet tidigare bearbetade samtal.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Sidan Connected UC (Ansluten UC) visas.

2

Välj Upplevelse av tjänst eller tillgångsanvändning från listruta.

Som standard visas korten som är relaterade till serviceupplevelsen.

3

(Valfritt) Om du vill visa analyser för MRA-data ska du bara aktivera växling av MRA-data.

4

(Valfritt) Välj ett kluster från klustervalet listruta högst upp till vänster.

Standardinställningen är Allakluster.

5

För att filtrera data i diagrammen baserat på tidsperioden klickar du på listruta längst upp till höger.

Tidsperioder som stöds är i går, senaste 7 dagarna, senaste 30 dagarna, senaste 90 dagarna och de senaste 12 månaderna.

Du kan visa diagrammen för den period du har valt. Standardtidsintervallet är senaste 30dagarna.


 

Om någon väljer att från listruta går det att använda uppåt- och nedåttrenderna utifrån de data som jämförs med de två föregående dagarna. Om du väljer De senaste 7 dagarna beräknas även %-upp- eller nedåttrenden utifrån jämförelsen mellan data för de föregående 7 dagarna och data för den föregående två veckor.

Instrumentpanelen för serviceupplevelse hjälper dig att analysera distributions- och trafiktrender av tjänstkvalitet baserat på antal samtal, plats eller samtalsvaraktighet.


CMR måste tillhandahålla värden för strängt dolda sekunder (SCS). Detta krävs för att betygsätta samtalskvaliteten.

Datakälla

Enhetsinformationen för denna samlas in från Cisco Unified Communications Manager och samtalskvaliteten hämtas från CMR och betygsätts på CDR nivå.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Sidan Connected UC (Ansluten UC) visas.

2

Välj Serviceupplevelse från listruta.

Som standard visas korten som är relaterade till serviceupplevelsen.

3

Klicka på samtalsvolym statuskortet för att visa information om slutförande av samtal i form av försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal.

På sidan som läses in kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Tabeller på sidan Detaljer för samtalsvolym Status.

Statistikrutan längst upp på informationssidan visar KPI:er (Key Performance Indicators). Dessa hjälper dig att bättre förstå användningen av CCUC i din organisation.

I följande tabell beskrivs KPI:erna för samtalsstatus.

Fälttitel

Beskrivning

Totalt antal försök att ringa

Alla samtal, inklusive slutförda och misslyckade.

Hur du lyckas med samtal

Alla lyckade samtal som gjorts från den slutpunktsmodellen.

Misslyckade samtal

Alla samtal som misslyckades.

Avlyssna samtal

Misslyckade samtal utan varaktighet.

Följande tabell beskriver den information som visas i de olika diagrammen.

Diagramrubrik

Beskrivning

Distribution av samtalsstatus

Detta kort visar trend för alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal. Det visar också antalet och en procentandel av samtal som jämförs med det totala antalet försök att ringa.

Samtalsstatus

Kortet visar distributionstrenden för alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk. Det visar också antalet lyckade, misslyckade och av tappade samtal för en viss dag.

 • Försök – alla samtal räknas som försök att ringa.

 • Misslyckad – om ursprungs- och avslutningsorsakkoden för en CDR inte är ett av dessa värden –"0", '1', '2', '3', '16', '17','31','126','127','393216','458752','262144', sedan klassificeras den som Misslyckades.

 • Fallit bort – Misslyckade samtal med varaktighet är fler än 0 klassificeras som avsänd. Det är en undergrupp av misslyckade samtal.

 • Lyckad – alla slutförda samtal, dvs. försök till samtal – misslyckade samtal. Observera att misslyckade samtal är information om avlyssning av avlyssning

 • Om du använder UCM version 12.5 eller tidigare finns i tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i administrationsguiden för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder UCM 12.5 SU(1) eller senare kan du se tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i handboken för samtalsrapportering och faktureringsadministration Cisco Unified Communications Manager .

Om du bara vill visa en trend för lyckade samtal klickar du på misslyckades att avmarkera och diagrammet uppdateras i enlighet därmed.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Kortet visar distributionen av de försök som gjorts, lyckades, misslyckades och gick bort som görs eller tas emot med hjälp av ljud- och videoslutpunkter. Som standard visas mediekapaciteten och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtalsmediatyp

Kortet visar distribution av alla försök, lyckade, misslyckades och fallit i ett nätverk baserat på samtalsmediatyp (ljud eller video). Som standard visas samtalsmediatypen och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet. Du kan välja en medietyp för samtal (ljud eller video) i diagrammet över samtalsmedia, och resten av samtalsstatuskorten uppdateras utifrån detta filter.

Slutpunktsserie

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avslutade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Det visar också antalet samtalsvolym för varje slutpunktsserie.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-kluster

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-kluster. Som standard visas alla kluster och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet. Du kan välja ett kluster i klusterdiagrammet och resten av samtalsstatuskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Distribution efter tid

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avlyssna samtal som görs och tas emot i ett nätverk vid olika tidsintervall för en dag. Den baseras på ursprungstidsstämpeln för CDR. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Det visar också antalet samtal och procentandelen av misslyckade samtal som jämförs med de försökda samtalen för ett visst tidsintervall i en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Headset efter modell

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avlyssade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.

 • Om flera CMR:er tas emot från samma slutpunkt, men med olika headsetmodeller för samma CDR, kommer en av dem att tas i fråga om samtalsantal.

Enhetspool

Kortet visar alla försök, lyckade, misslyckade och avlyssade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetens poolnamn.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-version

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas alla Unified CM-versioner och motsvarande samtalsvolym i kompadiagrammet. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av samtalsstatuskorten uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en Unified CM-version på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Status för samtalssäkerhet

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avslutade samtal som görs och tas emot av alla slutpunkter baserat på samtalssäkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras den som Icke-säker. Som standard visas diagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal samtal. Du kan välja typen av säkerhetsprofil på bitdiagrammet och resten av samtalsstatuskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en säkerhetsprofiltyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Bandbredd för CAC-plats

Det här kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på den tillhörande cac-platsen för åtkomst av samtal. Som standard visas alla CAC-platser i kompadiagrammet och motsvarande antal samtalsvolym.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Fysisk plats

Kortet visar distribution av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på den fysiska plats som är kopplad till detta. Som standard visas alla fysiska platser och motsvarande antal samtalsvolym i kompadiagrammet.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Om en Unified CM-distribuering inte har konfigurerat fysisk plats för slutpunkter så visar den inga data.

Analys av misslyckade samtal

Detta kort avbildar fördelningen av samtalen enligt orsakskoderna för avslutat samtal för misslyckade eller avsade samtal. I kompadiagrammet visas som standard orsakskoder för samtalsavslutning och motsvarande antal samtalsvolym.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Om du använder UCM version 12.5 eller tidigare finns i tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i administrationsguiden för samtalsdetaljposter för Cisco Unified Communications Manager.

 • Om du använder UCM 12.5 SU(1) eller senare kan du se tabellen över orsakskoder för samtalsavslutning i handboken för samtalsrapportering och faktureringsadministration Cisco Unified Communications Manager .

Kodek

Kortet visar distribution av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på typen av samtalskodc. Som standard visas diagrammen för både video- och ljudkodekar och motsvarande samtalsvolymantal. Du kan välja en codec på bitdiagrammet och resten av samtalsstatuskorten uppdateras utifrån detta filter.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtals klassificering

Kortet visar distributionen av alla försök, lyckade, misslyckade och avsade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på samtals klassificeringstyp. Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. Som standard visas diagrammet för samtalsklassifikationstypen (Nät, Utanför nät och Internt) och motsvarande antal samtalsvolym. Du kan välja en typ av samtals klassificering i diagrammet och resten av samtalsstatuskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.


 • Om slutpunktsmodell Cisco IP Phone 7900-serien ringer upp Cisco IP-telefon 8800-serien så räknas den mot båda modellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma räknas den en gång.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen ringer upp telefon B i New York CAC-platsen så räknas samtal mot båda CAC-platserna.

 • Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats räknas det som ett samtal. Samma beräkning gäller för enhetspools-, fysisk plats- och codec-diagram.

 • Om både destinationens och destinationens slutpunkter använder headset av olika modeller och respektive CMR inkluderar headsetinformationen kommer samtalet att räknas mot både headsetmodellen. Om båda headsetmodellerna är samma kommer de att räknas som en.

Filterrutan överst på informationssidan visar hur listruta filtrera bort data och skapa diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i listruta är följande:

 • Mra

 • Distribution av samtalsstatus

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Unified CM-version

 • Status för samtalssäkerhet

 • Samtals klassificering

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Sidan Connected UC (Ansluten UC) visas.

2

Välj Serviceupplevelse från listruta.

Som standard visas korten som är relaterade till serviceupplevelsen.

3

Klicka på kortet Samtalsljudkvalitet för att visa information om samtalskvalitet.

På sidan som läses in kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för samtalsljudkvalitet.

Statistikrutan längst upp på informationssidan visar KPI:er (Key Performance Indicators). Dessa hjälper dig att bättre förstå användningen av CCUC i din organisation.

Samtal graderas baserat på procenten strängt dold sekunder (SCSR). För detaljer om hur ett samtal betygsätts, se Kvalitetsbetyg för Unified CM-samtal. I följande tabell beskrivs KPI:erna för samtalsljudkvalitet.

Fälttitel

Beskrivning

Totalt antal samtal

Det totala antalet bra, godtagbara och dåliga samtal som görs och tas emot på ett nätverk.

Bra samtal

Antalet samtal för vilka SCSR-värdet understiger det långa samtalet eller det korta samtalets SCSR-tröskel.

Dåliga samtal

Antalet samtal för vilka SCSR-värdet överskrider det långa och korta samtalets SCSR-tröskel.

Godtagbara samtal

Antalet samtal som SCSR-värdet överskrider den långa samtalströskeln för men som understiger det korta samtals-SCSR-tröskelvärdet.

Följande tabell beskriver den information som visas i de olika diagrammen. Betygssättning av samtal består av bra, godtagbara och dåliga samtal.


Samtal som inte betygsätts ingår inte i något av tabellerna för samtalsljudkvalitet.

Diagramrubrik

Beskrivning

Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

Det här kortet visar distributionen av alla betygsätta samtal som görs och tas emot på ett nätverk. Som standard visas diagrammet för CAQ-betyg (bra och dålig) och motsvarande antal samtal. Du kan välja ett CAQ-betyg på bitdiagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.


 

Endast samtal som har CMR med SCS-värden betygsätts.

Om du endast vill visa fördelningen av bra samtal klickar du på Dålig om du vill avmarkera och diagrammet uppdateras i enlighet därmed.

CAQ-trend

Kortet visar trend för alla betygssätta samtal i ett nätverk.

Som standard visas dagliga trender och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan markera eller avmarkera samtalsbetygstypen på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Kortet visar fördelningen av antalet betygsade samtal där det ingår ljud- och videoslutpunkter. Som standard visas mediekapaciteten (ljud och video) i kompadiagrammet och motsvarande antal slutpunkter som är involverade i betygsätta samtal.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtalsmediatyp

Kortet visar distribution av alla betygssätta samtal i ett nätverk baserat på typen av samtalsmedia (ljud/video). I kompadiagrammet visas som standard samtalsmediatyperna (ljud och video) och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan välja en samtalsmediatyp (ljud eller video) i diagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ljud- eller videoförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Slutpunktsserie

Kortet visar hur det går till att betygsätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på slutpunktsserien. Som standard visas de dagliga trenderna för slutpunktsserien och motsvarande antal betygssätta samtal.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-kluster

Kortet visar distribution av alla betygssätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. I kompadiagrammet visas alla Unified CM-kluster och motsvarande antal betygssätta samtal som standard. Du kan välja ett kluster i klusterdiagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, och diagrammet uppdateras då.

Distribution efter tid

Kortet visar hur det går till att betygsätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk med olika tidsintervall på en dag. Den baseras på ursprungstidsstämpeln för CDR. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Kortet visar även antalet samtal som görs och tas emot i ett nätverk vid en viss tidpunkt internt på en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Enhetspool

Det här kortet visar en trend av betygssätta samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på enhetspoolens namn.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-version

Kortet visar distribution av betygsgraderade samtal som görs och tas emot i ett nätverk baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas Unified CM-versionerna i kompadiagrammet och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras baserat på detta filter..

Du kan markera eller avmarkera en Unified CM-version på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Status för samtalssäkerhet

Kortet visar distribution av betygsgraderade samtal som görs och tas emot av alla slutpunkter i ett nätverk baserat på samtalssäkerhetsstatus. Om ett samtal autentiseras eller krypteras klassificeras det som säkert. Annars klassificeras den som Icke-säker. Som standard visas diagrammet för samtalssäkerhetsstatus och motsvarande antal betygssätta samtal. Du kan välja en typ av säkerhetsprofil på bitdiagrammet och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en säkerhetsprofiltyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Bandbredd för CAC-plats

Det här kortet visar distribution av betygsgraderade samtal, gjorda och mottagna i ett nätverk baserat på den associerade CAC-platsen (samtalskontroll). Som standard visas CAC-platsen i kompadiagrammet och motsvarande antal associerade betygsgraderade samtal.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Fysisk plats

Kortet visar distribution av betygssätta samtal som gjorts och tagits emot i ett nätverk baserat på associerad fysisk plats. I kompadiagrammet och den fysiska platsen och motsvarande antal betygssamtal visas som standard.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Om en Unified CM-distribuering inte har konfigurerat fysisk plats för slutpunkter så visar den inga data.

Kodek

Kortet visar distribution av betygssätta samtal som ringts och tagits emot i ett nätverk baserat på typen av samtalskodc. Som standard visas både ljud- och videokodetyper i kompadiagrammet och motsvarande antal betygssätta samtal.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtals klassificering

Kortet visar betygssätta samtal som gjorts och tagits emot i ett nätverk baserat på typen av samtals klassificering. Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. I kompadiagrammet visas som standard typen av samtals klassificering (nät, utanför nät och internt) och motsvarande antal betygsgraderade samtal. Du kan välja en typ av samtalsklassificering (På-nät, Utanför nät och Internt) i diagrammet över samtalskvalitetskorten, och resten av samtalsljudkvalitetskorten uppdateras utifrån detta filter.

Du kan välja en typ av samtals klassificering (På-nät, Utanför nät och Internt) på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras i enlighet därmed.


 • Om slutpunktsmodellen Cisco IP Phone 7900-serien används för att ringa en Cisco IP-telefon 8800-serie och samtalet klassificeras som bra så räknades det mot båda modellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma räknas den en gång.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen används för att ringa till telefon B i New York CAC-platsen, räknas det betygade samtalet mot båda CAC-platserna. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats räknades det som ett samtal. Samma beräkning gäller för enhetspool, fysisk plats och codec.

Filterrutan överst på informationssidan visar hur listruta filtrera bort data och skapa diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i listruta är följande:

 • Mra

 • Distribution av samtalsljudkvalitet (CAQ)

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Unified CM-version

 • Status för samtalssäkerhet

 • Samtals klassificering

Unified CM-systemet skapar register för samtalshantering (CMR) och samtalsuppgifter (CDR:er). Betygsättning av samtalskvalitet kan endast göras för slutpunkter som har stöd för CMR.- Informationen i en CDR för att betyga ett samtal som god, acceptabel eller dålig.

Följande termer används för att betyga samtal:

 • Dölja-Röst och alla andra data, färdas i paket över IP-nätverk med fast maximal kapacitet. Det här systemet kanske är bättre väg att påverka dataförlusten om det uppstår stockning. Dölja är det slutpunktsskapade ljudet som används för att dölja effekten av paketförlust i en röstpaketström.

 • Svår dolde sekunder (SCS) – Antalet sekunder under vilka en stor mängd döljande (större än50 millisekunder) observeras. Om döljan som observeras är större än 50 millisekunder eller ungefär 5 procent, kan ljudkvaliteten försämras.

 • Starkt dold sekundersförhållande (SCSR)– förhållandet mellan SCS och den totala samtalslängden.

  SCSR(%)=(SCS/duration)*100

 • Långt samtal– Ett samtal som varar i 20 sekunder eller längre.

 • Kort samtal– Ett samtal som varar mindre än 20 sekunder.

Samtal graderas baserat på SCSR-procenttalet. SCSR-procenten för ett långt samtal och ett kort samtal har olika tröskelvärden. Följande tabell visar information om samtalsbetyg baserat på SCSR procentintervall.

Tabell 1. Förklaring av samtalsgradering

Grace

SCSR-tröskelvärden

SCSR-intervaller för långa samtal

SCSR-intervaller för kort samtal

Bra

Mindre än 3 %

Mindre än 20 %

Acceptabelt

3%-7%

20%-30%

Dåligt

Större än 7 %

Större än 30 %

Om SCSR för ett samtal med 10 sekunders varaktighet är 10 % är det av god kvalitet.

Om SCSR för ett samtal med 120 sekunders varaktighet är 8 % är kvaliteten dålig.

Instrumentpanelen för tillgångsanvändning visar diagrammen för användning av tillgångar (slutpunkter och headset) i din organisation.

Datakälla

CDR:er, CMR:er och enhetsuppgifter för detta samlas in Cisco Unified Communications Manager.

Samtal som inte görs med hjälp av en slutpunkt visas varken eller inkluderas i tillgångsanvändningsdiagrammen. Till exempel trunk till trunk eller konferensbrygga och så vidare. Därför visar inte tillgångsanvändningsdiagrammen några data för SME-typer av Unified CM-kluster.

Följande tabell beskriver KPI:er (Key Performance Index) på sidan Tillgångsanvändning.

Fälttitel

Beskrivning

Antal slutpunkter

Antal samtal som har minst en slutpunkt inblandat.

Totalt antal samtalsminuter

Total varaktighet för alla samtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Totalt antal slutpunkter i samtal

Totalt antal slutpunkter som deltar i samtalen.


 

En slutpunkt kan delta i flera samtal.

Antal headsetsamtal

Antal gånger under vilka minst ett headset är inblandat i ett samtal.

Samtalsminuter för headset

Total varaktighet för alla samtal (minuter) som görs via headset

Totalt antal headset i samtal

Antal gånger som headset deltar i samtal.

1

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Sidan Connected UC (Ansluten UC) visas.

2

Välj Tillgångsanvändning från listruta.

Som standard visas korten som är relaterade till serviceupplevelsen.

3

Klicka på kortet Antal samtalstrender för att visa diagrammen relaterade till slutpunkterna från det valda Unified CM-klustret.

På sidan som läses in kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för antal samtalsräkning .

Följande tabell beskriver KPI:er (Key Performance Index) för antal samtalstrender.

Fälttitel

Beskrivning

Antal slutpunkter

Antal gånger under vilka minst en slutpunkt är inblandat i ett samtal.

Antal headsetsamtal

Antal gånger under vilka minst ett headset är inblandat i ett samtal.

Totalt antal slutpunkter i samtal

Antal gånger som slutpunkter deltar i samtal.


 

En slutpunkt kan delta i flera samtal.

Totalt antal headset i samtal

Antal gånger som headset deltar i samtal.

Följande tabell beskriver den information som visas på varje kort. Samtal där den ena änden är en slutpunkt och en annan slutpunkt inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) anses sedan attributen som Enhetspool, CAC-plats, Fysisk plats, Codecs, Videoupplösning inte från enheter utan slutpunkter i tabellerna för antal detaljerade samtalsvydiagram.

Korttitel

Beskrivning

Samtalsdistribution efter tillgång

Kortet visar distributionen av alla samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Trend för samtalsräkning

Kortet visar en trend för alla samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Det här kortet visar det totala antalet samtal som gjorts och tagits emot av tillgångar i ett nätverk baserat på typen av slutpunktsmediafunktion (ljud eller video).


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtalsmediatyp

Visar det totala antalet samtal som gjorts och tagits emot av tillgångar i ett nätverk baserat på typen av slutpunktsmediafunktion (ljud eller video). Du kan välja en medietyp för samtal på bitdiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsmediatyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Slutpunktsserie

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på slutpunktsserien.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-kluster

Kortet visar distributionen av alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas klusterdiagrammet för Unified CM-klustret och motsvarande samtalsantal. Du kan välja ett Unified CM-kluster på bitdiagrammet, och resten av korten för samtal räkna uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett Unified CM-kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, så uppdateras diagrammet därefter.

Distribution efter tid

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk med olika tidsintervaller på en dag. Den baseras på ursprungstidsstämpeln för CDR. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Det visar också antalet samtal för ett visst tidsintervall på en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Headset efter modell

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på typen av headsetmodell. Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet. Det visar också det dagliga antalet samtal baserat på typen av HS-modell.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.

 • Om flera CMR:er tas emot från samma slutpunkt, men med olika headsetmodeller för samma CDR, kommer en av dem att tas i fråga om samtalsantal.

Enhetspool

Kortet visar trend för alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på enhetspoolen.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-version

Kortet visar alla samtal som görs och tas emot av tillgångar i ett nätverk baserat på Ofied CM-versionen. Som standard visas bitdiagrammet för Unified CM-versionen och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalsräkning uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera Unified CM-versionstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, och diagrammet uppdateras då.

Bandbredd för CAC-plats

Detta kort visar distribution av alla samtal som görs och tas emot av alla tillgångar som kategoriseras baserat på platsen för åtkomstkontroll av samtal (CAC). Som standard visas diagrammet för kontroll av samtalskontroll (CAC) och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en plats för samtals åtkomstkontroll (CAC) i diagrammet. Resten av samtalsräkningens kort uppdateras beroende på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en CAC-plats på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Fysisk plats

Detta kort visar distribution av alla samtal som görs och tas emot av alla tillgångar som kategoriseras baserat på den förbunden fysiska platsen. Som standard visas bitdiagrammet för alla fysiska platser och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en fysisk plats i bitdiagrammet och resten av samtalsräkningens kort uppdateras utifrån detta filter. Om Unified CM-distributionen inte har någon fysisk plats som har konfigurerats för slutpunkterna så visar diagrammet inte några data.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Om en Unified CM-distribution inte har fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna visar det här diagrammet inte några data.

Samtals klassificering

Detta kort visar distribution av alla samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) kategoriserade baserat på typen av samtalsklassificering (On-net och Off-net). Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. Som standard visas diagrammet för samtalsklassifikationstypen (Nät, Utanför nät och Internt) och motsvarande samtalsantal. Du kan välja en typ av samtalsklassificering i bitdiagrammet och resten av korten för samtalsräkning uppdateras utifrån detta filter.

Du kan även markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den och diagrammet uppdateras därefter.


 • Om slutpunktsmodell Cisco IP-telefon 7900-serien ringer upp Cisco IP-telefon 8800-serien så räknas den mot båda slutpunktsmodellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är desamma räknas den också två gånger då det gäller användningen av tillgången.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen ringer upp telefon B i New York CAC-platsen räknas samtalet både mot CAC-platserna.Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats så räknas det som ett samtal.

 • Samma beräkning gäller för enhetspools-, fysisk plats- och codec-diagram. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter använder headset av olika modeller och respektive CMR innehåller headsetinformation räknas samtalet med både headsetmodellen.

 • Om båda headsetmodellerna är samma räknas den även mot båda headsetmodellerna eftersom den främst är användningen av tillgången.

Filterrutan överst på informationssidan visar hur listruta filtrera bort data och skapa diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i listruta är följande:

 • Mra

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Unified CM-version

 • Samtals klassificering

1

Välj Tillgångsanvändning från listruta.

Som standard visas korten som är relaterade till serviceupplevelsen.

2

Från kundvyn i Cisco Webex Control Hubgår du till Analytics > Connected UC.

Sidan Connected UC (Ansluten UC) visas.

3

Klicka på kortet Samtalslängd för att visa tabellerna med information om varaktighet för samtal där slutpunkter och headset har använts.

På sidan som läses in kan du välja olika filter för att visualisera diagram baserat på ditt val. Mer information finns i Diagram på sidan Detaljer för samtalslängdstrend.

Följande tabell beskriver KPI:er (Key Performance Index) för samtalslängd trend.

Fälttitel

Beskrivning

Totalt antal samtalsminuter

Total varaktighet för alla samtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Ljudsamtalsminuter

Total varaktighet för alla ljudsamtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Minuter videosamtal

Total varaktighet för alla videosamtal (minuter) som görs med hjälp av tillgångar.

Följande tabell beskriver den information som visas på varje kort. För samtal där en slutpunkt är en slutpunkt och en annan slutpunkt inte är en slutpunkt (till exempel trunk eller gateway eller konferensbrygga och så vidare) anses attributen som enhetspool, CAC-plats, fysisk plats, codec, videoupplösning inte från enheter utan slutpunkter i tabellerna detaljerad samtalslängd

Korttitel

Beskrivning

Distribution per tillgång

Kortet visar en varaktighetstrend i samtalsminuter för samtal som görs och tas emot med hjälp av tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk.

Varaktighet för samtal

Kortet visar en trend för den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs med tillgångar (slutpunkter och headset som är anslutna till slutpunkterna) i ett nätverk. Den ger också den totala varaktigheten för samtalen för en viss dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Möjlighet till slutpunktsmedia

Kortet visar fördelningen av samtalsminuter som görs eller tas emot via ljud- och videoslutpunkter.. Som standard visas diagrammet över antalet ljud- och videoslutpunkter och motsvarande samtalstid. Du kan välja en mediafunktionstyp i bitdiagrammet och resten av korten för samtalslängd uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en mediafunktionstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

Samtalsmediatyp

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar kategoriserade baserat på samtalsmediatyp (ljud/video). Som standard visas diagrammet för samtalsmediatyp (ljud/video) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en medietyp för samtal på bitdiagrammet och resten av korten för samtalstid uppdateras utifrån detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en samtalsmediatyp på teckenförklaringen genom att klicka på den. Diagrammet uppdateras då.

Slutpunktsserie

Detta kort visar trend för den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar kategoriserade baserat på slutpunktsserien. Den visar också antalet totala varaktigheten för samtalen för en specifik slutpunktsserie.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-kluster

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar kategoriserade baserat på Unified CM-klustret. Som standard visas klusterdiagrammet för Unified CM-klustret och motsvarande samtalslängd. Du kan välja ett Unified CM-kluster på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalslängd uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera ett Unified CM-kluster på teckenförklaringen genom att klicka på det, så uppdateras diagrammet därefter.

Distribution efter tid

Kortet visar trend för den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar vid olika tidsintervall på en dag. Den baseras på ursprungstidsstämpeln för CDR. Samtalen fördelas till sex tidsplatser med 4-timmarsintervaller. Det tillhandahåller också det genomsnittliga antalet samtalstid för ett visst tidsintervall på en dag.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Samtals klassificering

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar kategoriserade baserat på typ av samtalsklassificering. Om en ursprungs- eller destinationsslutpunkt i ett samtal är en trunk eller gateway klassificeras den antingen som On-net eller Off-net (beroende på inställningarna för samtals klassificering av respektive trunk- eller gatewaykonfiguration i Unified CM) annars klassificeras den som Intern. Som standard visas diagrammet för samtalsklassifikationstypen (Nät, Utanför nät och Internt) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en typ av samtals klassificering i diagrammet och resten av korten för samtalstid uppdateras baserat på detta filter.

Du kan även markera eller avmarkera en samtalsklassifikationstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den och diagrammet uppdateras därefter.

Headset efter modell

Kortet visar den totala varaktigheten för trend (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar i ett nätverk kategoriserade baserat på typen av headsetmodell. Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet. Det visar även det dagliga antalet samtalslängder baserat på typen av headsetmodell.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Samtal med headset bestäms av den CMR som tas emot från slutpunkten där headsetet anslöts och en del av samtalet.

 • Om flera CMR:er tas emot från samma slutpunkt, men med olika headsetmodeller för samma CDR, kommer en av dem att tas i fråga om samtalsantal.

Enhetspool

Kortet visar den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar i ett nätverk kategoriserat baserat på enhetens poolnamn. Den visar också antalet totala varaktigheten för samtalen för en specifik enhetspool.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Unified CM-version

Kortet visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar kategoriserade baserat på Unified CM-versionen. Som standard visas diagrammet för Unified CM-versionen och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en Unified CM-version på bitdiagrammet, och resten av korten för samtalslängd uppdateras baserat på detta filter.

Du kan markera eller avmarkera en Unified CM-versionstyp på teckenförklaringen genom att klicka på den, så uppdateras diagrammet därefter.

Bandbredd för CAC-plats

Detta kort visar fördelningen av den totala varaktigheten (minuter) för alla samtal som görs av tillgångar kategoriserade baserat på den associerade CAC-platsen (samtalskontroll). Som standard visas diagrammet för kontroll av åtkomst för samtal (CAC) och motsvarande samtalslängd. Du kan välja en plats för samtalskontroll (CAC) i diagrammet. Resten av korten för samtalslängd uppdateras beroende på detta filter.


 

Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

Fysisk plats

Detta kort avbildar distribution av den totala varaktigheten för alla samtal (minuter) som gjorts av tillgångar som används kategoriserade baserat på slutpunktens fysiska plats. Som standard visas ett diagram över alla fysiska platser och den motsvarande totala samtalslängden. Du kan välja en fysisk platstyp på bitdiagrammet och resten av korten för samtalstid uppdateras utifrån detta filter. Om Unified CM-distributionen inte har någon fysisk plats som har konfigurerats för slutpunkterna så visar diagrammet inte några data.


 
 • Det här diagrammet är för närvarande inte filtrerabart.

 • Om en Unified CM-distribution inte har fysiska platser konfigurerade för slutpunkterna visar det här diagrammet inte några data.


 • Om slutpunktsmodell Cisco IP-telefon 7900 Serie ringer upp Cisco IP-telefon 8800-serien då räknas samtalslängden mot båda slutpunktsmodellerna. Om båda slutpunktsmodellerna är samma kommer samtalslängden att tas i fråga om båda slutpunktsmodellerna eftersom den främst består av användningen av tillgångar.

 • Om telefon A i San Jose CAC-platsen ringer upp telefon B i New York CAC-platsen anses samtalstiden vara mot båda CAC-platserna. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter tillhör samma CAC-plats, anses varaktigheten återigen ha CAC-platsen.

 • Samma beräkning gäller för enhetspools-, fysisk plats- och codec-diagram. Om både ursprungs- och destinationsslutpunkter använder headset av olika modeller och respektive CMR inkluderar headsetinformationen räknas samtalet mot både headsetmodellen.

 • Om båda headsetmodellerna är samma räknas den även mot båda headsetmodellerna eftersom den främst är användningen av tillgången.

Filterrutan överst på informationssidan visar hur listruta filtrera bort data och skapa diagram baserat på ditt val. De tillgängliga alternativen i listruta är följande:

 • Mra

 • Samtalsmediatyp

 • Unified CM-kluster

 • Samtals klassificering

 • Unified CM-version

Mobila enheter och Remote Access (MRA) tillåter slutpunkter att ha registrering-, samtalskontroll-, provisionerings-, meddelande- och närvarotjänster som tillhandahålls av Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) när slutpunkten ligger utanför företagsnätverket.

I CCUC bestäms MRA-slutpunkter från CUCM baserat på en analys av registrerad IP-adress som stöds av MRA. Mer information om hur du visar analyser för sådana slutpunkter finns i Visa analys.

Du kan exportera data som visas i diagrammen till en Excel-fil med knappen Hämta.

Klicka på Hämta.


 

Om du vill navigera till den andra skärmen ska du vänta tills den Excel-fil som skapats hämtas till din dator annars kommer filen inte att hämtas.