För webbplatser som har funktionen spårningskoder till användarattribut kommer de anpassade attribut och profilfälten i Webex Meetings CSV-filen att vara skrivskyddade. Om du vill hantera anpassade attribut och nya profilfält samtidigt följer du stegen för användarens CSV-fil istället.

Import och export av CSV-fil för Webex Meetings

Informationen i den här artikeln är avsedd för administratörer som hanterar Webex-webbplatser via Control Hub. För webbplats som hanteras genom kontrollhubben lagrar identitetstjänsten alla identiteter. Varje användare har en identitet för alla samarbetstjänster, inklusive Webex Meetings-tjänsten.

När du importerar en CSV-fil (kommaavgränsad fil) behöver du bara importera data för de konton som du vill uppdatera. Observera följande punkter:

 • Alla exporter (rapport, användare, kontakter) använder ett Unicode-format för tabbavgränsad text (UTF-16LE). Alla importer har stöd för samma Unicode-format för tabbavgränsad text (UTF-16LE).

 • Fälten med kontoinformation i en CSV-fil är inte skiftlägeskänsliga. Därför kan du skriva värden antingen med versaler eller gemener, eller en kombination av båda.

 • En CSV-fil måste innehålla kolumnrubriker överst i filen. När du skapar en CSV-fil med ett kalkylprogram, som t.ex. Microsoft Excel, bör du kontrollera att kolumnrubrikerna är på den första raden.


 •  

  Utelämna inte och ta inte bort några kolumner från CSV-filen. Om du tar bort kolumner kan funktionerna sluta fungera.

  Vi rekommenderar starkt att du skapar en CSV-filmall. Mallen säkerställer att CSV-filen innehåller alla nödvändiga kolumnrubriker i deras rätta format.

Du kan använda CSV-filer för att massinspektera och -uppdatera behörigheter och alternativ som är specifika för Webex Meetings, för befintliga behöriga användare. Metoden som är specifik för Webex Meetings med CSV-filer är det bästa sättet att ändra på:

 • Attribut som är specifika för Webex Meetings för många användare

 • Attribut som skiljer sig från en användare till en annan (t.ex. PIN-kod för ljud och konton för TSP-ljud)

Du kan inte använda den specifika CSV-fil för Webex Meetings för att lägga till användare. Du kan lägga till flera användare i Control Hub med CSV-mallen .

Du kan exportera en CSV-fil som innehåller inställningar som är specifika för Webex Meetings för alla användare som är behöriga för din webbplats. Du kan använda filen för att gruppinspektera inställningar eller som en mall som du kan redigera.

Om du även hanterar webbplatser med webbplatsadministration bör du observera att CSV-exportfiler för kontrollhubben inte innehåller samma kolumner.


 

Som standard exporteras telefonnummer i E.164-format som [+][country code][phone number with area code] i en kolumn, t.ex. +11231234567.

Om du vill exportera telefonnumren i två kolumner efter landskod och telefonnummer avmarkerar du Stöd för telefonnummer i E.164-format i rapporter innan du exporterar CSV-fil.

1

Logga in på Control Hub , gå sedan till Tjänster .

2

Under Möten väljer du Webbplatser och väljer sedan den webbplats som du vill skapa en mall för.

3

I avsnittet Licenser och användare klickar du på Masshantera.

4

I Massändra användarattribut i CSV fönstret väljer du ett av följande alternativ:

 • Alla användare på webbplatsen – Det här alternativet inkluderar inaktiva användare. Ju fler användare som ska exporteras desto längre tar processen för exportering.

 • Endast aktiva användare på webbplatsen – Det här alternativet utelämnar inaktiva användare och sparar tid.

 • Stöd för telefonnummer i E.164-format i rapporter – Markera den här rutan för att exportera telefonnummer som [+][country code][phone number with area code].

5

Klicka på Skapa rapport.

6

När exporten är klar klickar du på Exportera resultat .


 

Du kan också vänta tills du får e-postbekräftelsen och klicka sedan på länken i det e-postmeddelandet.

7

Klicka på Hämta i fönstret Exportera resultat.

8

I fönstret Spara som bläddrar du till mappen där du vill spara filen och klickar sedan på Spara.

CSV-filen laddas ner till den plats som du har valt.

Använd en kalkylblad-redigerare, t.ex. Microsoft Excel, för att uppdatera den Webex Meetings-specifika CSV-filmallen som du exporterade till din webbplats.


 

När du öppnar en CSV-fil tar Microsoft Excel bort de inledande nollorna från alla sifferkoder. Se Öppna en CSV-fil i Microsoft Excel och behåll de inledande nollorna i den här artikeln.

Innan du börjar

Skapa en CSV-filmall som är specifik för Webex Meetings.

1

Logga in på Control Hub , gå sedan till Tjänster .

2

Under Möten väljer du Webbplatser och sedan samma webbplats som mallen skapades för.

3

I avsnittet Licenses and Users väljer du Masshantera.

4

Gör något av följande:

 • Dra den uppdaterade CSV-fil till Importera avsnitt av Massändra användarattribut i CSV fönster.

 • Klicka på IImportera, bläddra till platsen för den uppdaterade CSV-filen, välj filen och klicka sedan på Öppna.

5

I Massändra användarattribut i CSV fönstret klickar du på Importera .

6

När importen är klar klickar du på Importera resultat .

7

Om det finns fel i fönstret Importresultat klickar du på Hämta felloggen för import. Den nerladdade CSV-filen visar varför uppdateringarna inte genomfördes.

1

Öppna en ny, tom arbetsbok i Excel och klicka på fliken Data.

2

I kategorin Hämta externa data, välj Från text.

3

Bläddra till platsen för CSV-fil, markera filen och klicka sedan på Importera .

4

Under Ursprunglig datatyp väljer du Avgränsad och klickar sedan på Nästa.

5

Under Avgränsare väljer du Flik. Klicka sedan på Nästa.

6

Under Kolumnens dataformat väljer du Text.

7

Under Förhandsgranska data, markera alla kolumner.


 

Välj den första kolumnen, håll Shift nedtryckt och klicka sedan på den sista kolumnen.

8

Klicka på Slutför.

9

I fönstret Importera data väljer du var du vill placera data. Klicka sedan på OK.

1

Markera den cell eller det cellområde som du vill formatera när CSV-filen är öppen i Excel.

2

Välj fliken Hem.

3

I nummergruppen klickar du på nummerformatet (Format Cells: Number image).

4

I fönstret Formatera celler väljer du fliken Nummer sedan väljer du Anpassa från kategorilistan.

5

I rutan Typ skriver du in nummerformatet, t.ex. 000-000-0000 för ett telefonnummer.

6

Klicka på OK.

7

Välj fliken Fil, välj därefter Spara som och platsen där CSV-filen ska sparas. I fönstret Spara som klickar du sedan på Spara.

När importen är klar kan du visa importresultaten och hämta felloggen för import (om en sådan finns). I felloggen anges varje post som inte gick att uppdatera, tillsammans med orsaken till felet. Felloggen är i CSV-filformat och du kan öppna den i ett kalkylblad som Microsoft Excel.

1

Logga in på Control Hub , gå sedan till Tjänster .

2

Under Möten väljer du Webbplatser och sedan den webbplats som du vill skapa en mall för.

3

I avsnittet Licenses and Users väljer du Masshantera.

4

Gör något av följande:

 • Dra den uppdaterade CSV-fil till Importera avsnitt av Massändra användarattribut i CSV fönster.

 • Klicka på IImportera, bläddra till platsen för den uppdaterade CSV-filen, välj filen och klicka sedan på Öppna.

5

I Massändra användarattribut i CSV fönstret klickar du på Importera .

6

När importen är klar klickar du på Importera resultat .

7

Om det finns fel som har registrerats i Importera resultat fönstret klickar du på Hämta importfelloggen .

8

Använd ett kalkylprogram för att öppna filen.

 • En CSV-fil måste innehålla kolumnrubriker överst i filen. När du skapar en CSV-fil med hjälp av ett kalkylprogram, t.ex. Microsoft Excel, måste kolumnrubrikerna vara på den första raden. Kolumnrubriker måste anges exakt som under Fält för kodvärdesinformation.

 • En del information för spårningskoder är obligatorisk, vilket är angivet i Fält för kodvärdesinformation. Du måste dock inkludera alla kolumnrubriker, oavsett om informationen är valfri, och de måste formateras exakt som angivet.

 • Fälten för kodvärdesinformation i en CSV-fil är inte skiftlägeskänsliga. Därför kan du skriva värden antingen med versaler, gemener eller en kombination av båda. Värdena för spårningskoden visas på din webbplats så som de visas i CSV-filen.

 • Efter att du har angett kodvärdena sparar du kalkylbladet som en CSV-fil, vilken har filändelsen .csv.

 • När en CSV-fil laddas upp visar kontrollhubben en tabell med den information som du har angett i filen. Kontrollera informationen noga och verifiera att den är korrekt innan du bekräftar att du vill överföra filen.

 • Om du anger felaktiga kodvärden kan kontrollhubben inte lägga till dessa värden i listan. I så fall genererar kontrollhubben en lista där de värden som inte kunde läggas till har registrerats, liksom orsaken till varje fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

 • Om du korrigerar felen direkt i den fil som kontrollhubben skapar åt dig måste du ta bort den sista kolumnen, med rubriken Kommentarer, innan du laddar upp filen för att skapa de återstående kodvärdena.

Alternativt kan du redigera värdena individuellt i kontrollhubben på sidan Lista över spårningskoder. Du kan också kontakta din Webex-kontoadministratör för att få hjälp.

Fält för information om kod-värde

Använd detta option.

To.

Register

(Valfritt) Anger spårningskodvärdets databas-ID. Ett registervärde måste vara ett unikt nummer mellan 1–500, inklusive. För att undvika fel på grund av dubbla registernummer kan du lämna denna kolumn tom. Om registerkolumnen inte innehåller några värden kommer kontrollhubben att föra in kodvärdena i ordning på sidan Lista över spårningskoder.

Aktiv

(Valfritt) Anger statusen för spårningskodvärdet. Ett värde måste vara Yes (Ja) eller No (Nej). Om du lämnar detta värde tomt kommer statusen automatiskt att bli Yes.

Code

(Obligatoriskt) Anger spårningskodvärdet. Ett värde kan innehålla upp till 128 tecken och bestå av bokstäver, siffror och specialtecken.

I följande tabell visas en lista över de fält (kolumner) som innefattar CSV-filer för kontrollhubben som är specifika för Webex Meetings. För skrivskyddade fält anges specifikt i beskrivningen att det aktuella fältet är skrivskyddat.

Fält

Beskrivning

Aktiv

Skrivskyddad

(Obligatoriskt) Anger om ett användarkonto är aktivt eller inaktivt. För att kunna vara värd för Webex-möten, utbildningsmöten, supportsessioner eller event måste värdens konto vara aktivt. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Användarkontot är aktivt.
 • N: Användarkontot är inaktivt.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.


 
En användare med en annan status i Control Hub än Aktiv, har värdet N i det här fältet. Andra statuser kan inkludera Inaktiv, Ej verifierad, Verifierad eller Pågående .

AdditionalRecordingStorage

(Valfritt) Anger antalet megabyte (MB) extra lagringsutrymme som användaren ska tilldelas för lagring av filer för nätverksbaserad inspelning. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela extra lagringsutrymme till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

AP1Callback, AP2Callback

(Valfritt) Anger numret som användaren vill bli uppringd på. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

AP1Callin, AP2Callin

(Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

AP1Number och AP2Number

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en pager-användare som befinner sig i ett annat land. Ange siffror och understreck (_ ) endast; inkludera inte skiljetecken, t.ex. bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 1.

AP1Local, AP2Local

(Valfritt) Anger användarens pager-nummer. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

CellCallback

(Valfritt) Anger pager-numret som användaren vill bli uppringd på. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

CellCallin

(Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

CellNumber

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en mobiltelefonanvändare som befinner sig i ett annat land. Ange siffror och understreck (_ ) endast; inkludera inte skiljetecken, t.ex. bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 1.

Anpassa 1–10

(Valfritt) Om spårningskoder är aktiverade på din webbplats. Fält kan döpas om enligt önskemål för att spåra information. Som standard heter de första fyra fälten Grupp, Avdelning, Projekt och Övrigt. Den första spårningskoden används för fakturering.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

DefaultVideoDeviceIndex

(Valfritt) Anger registernumret (från 1 till 5) hos användarens standardvideoenhet.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

Avdelning
Visa
Avdelning

E-post

Skrivskyddad

Anger användarens e-postadress – Detta värde måste vara unikt för varje webbplats. En användare kan bara ha en e-postadress.

AktiveraDirektströmning

Växlar funktionen direktströmning på/av.

 • 0: Inaktivera direktströmning (standardinställning)
 • 1: Aktivera direktströmning

FirstName

Skrivskyddad

Anger förnamnet på den användare som kontot tillhör.

HostPrivilege

Skrivskyddad

Anger typen av användarkonto. Fältet kan innehålla följande kontotyper:

 • HOST: Anger att användaren har ett värdkonto.
 • ADMN: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto.
 • ADMV: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto med endast visa-behörighet.
 • ATTND: Anger att användaren har ett deltagarkonto.

Om fältet lämnas tomt är standardkontotypen HOST.

InvalidEmailFormat

LabAdmin

(Valfritt) Gäller endast för Webex Training-sessioner – anger om användaren är administratör för Hands-on Lab.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

Språk

(Valfritt) Anger det standardspråk som är valt på användarens Inställningar-sida. Detta alternativ avgör vilket språk som visas för användaren på din servicewebbplats för möten. Beroende på vilka språk som din webbplats har stöd för kommer detta fält att ha ett av följande kortnamnsvärden. I följande lista visas kortnamnet bredvid respektive språk.

Om fältet lämnas tomt väljs webbplatsens standardspråk automatiskt.

Språk – ID

Engelska: en-us

Förenklad kinesiska: zh-cn

Traditionell kinesiska: zh-tw

Japanska: jp

Koreanska: ko

Franska: fr

Tyska: de

Italienska: it

Kastiliansk spanska: es-me

Latinamerikansk spanska: es-sp

Svenska: sw

Holländska: nl

Portugisiska: pt-br

Ryska: ru

LastName

Skrivskyddad

(Obligatoriskt) Anger efternamnet för användaren som kontot tillhör.

Visningsnamn

(Valfritt) Visar användarens namn i mötesdeltagarlistan.

Om fältet lämnas tomt visas Förnamn + Efternamn i listan över mötesdeltagare.

MeetingPrivilege

(Valfritt) Anger vilka typer av möten användaren kan vara värd för. Fältet kan innehålla en eller flera koder som anger de mötestyper som en användare kan vara värd för.


 
 • Om du behöver hitta en giltig kod för det här fältet går du till webbplatsadministration, där det finns en lista över registervärdena för alla sessionstyper. Om webbplatsen har mötestypen Access Anywhere ska du inte skriva in den koden i fältet.
 • Om några koder innehåller inledande nollor behöver du inte skriva dem. Om t.ex. mötestypens kod är 004 behöver du bara skriva siffran 4 i fältet.
 • Du kan ange flera mötestyper för användarkontona, om din organisation har tillämpliga licenser. Om du vill ange flera tjänstetyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag. Till exempel:

  15 120

 • Om du har några frågor om vilka mötestyper din organisation har köpt kontaktar du din Webex Meetings-kontoadministratör.

  Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

Annat
Lösenord

PCNAcc1AutoGenerate

PCNAcc3AutoGenerate

(Valfritt) Anger om du automatiskt genererar en åtkomstkod.

Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att åtkomstkoden har genererats automatiskt.
 • N: Anger att åtkomstkoden inte har genererats automatiskt.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1HostAccCode

PCNAcc3HostAccCode

Skrivskyddad

(Valfritt) Anger värdens åtkomstkod.

Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1ILNum

PCNAcc3ILNum

(Valfritt) Anger att PCN-konton stöder internationell inringning.

Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1TollCallInNum

PCNAcc3TollCallInNum

(Valfritt) Anger det avgiftsbelagda extranumret.

Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1TollFreeCallInNum

PCNAcc3TollFreeCallInNum

(Valfritt) Anger avgiftsfritt inringningsnummer.

Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PhoneCallback

(Valfritt) Anger numret som användaren vill bli uppringd på. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

PhoneCallin

(Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning. Ange endast siffror, och inga skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

Telefonnummer

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en användare som befinner sig i ett annat land. Ange siffror och understreck (_ ) endast; inkludera inte skiljetecken, t.ex. bindestreck eller punkter.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 1.

Pin

(Valfritt) Anger användarens personliga identifikationsnummer för PCN-ljud.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

Projekt

SchedulePermission

(Valfritt) Gäller endast för Webex Meetings webbplatser för utbildningsmöten och event. Anger vilka användare som kan schemalägga möten åt denna användare. Du kan endast ange de användare som har konton på samma Webex Meetings-tjänstesida som denna användare. Ange en användare genom att skriva användarens e-postadress exakt likadant som den visas i användarens konto.

Du kan ange flera e-postadress genom att separera dem med kommatecken och utan mellanslag. Till exempel: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Du kan lämna detta fält tomt.

SCOptions

(Valfritt) Endast tillgängligt för Webex supportwebbplatser. Du kan ange följande värde i detta fält:

AREC: Automatisk inspelning. Anger att Remote Support automatiskt spelar in supportsessioner som användare håller i.

Om du inte vill aktivera automatisk inspelning kan du lämna detta fält tomt.

STComputers

(Valfritt) Endast tillgängligt för Webex supportwebbplatser med Remote Access -alternativet. Gäller endast om du har angett automatisk inspelning (AREC) för användarens STOptions. Anger vilka datorer användaren kan nå med Remote Access. Datorerna måste redan vara definierade för Remote Access i administrering av webbplatsen. Skriv in datornamnet exakt som det visas i administrering av webbplatsen.


 

Du kan ange flera datorer för ett användarkonto. Om du vill ange flera datorer avgränsar du dem med kommatecken, utan mellanslag. Till exempel:

Dator 1,Dator 2

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

SupportCascading

(Valfritt) Anger om bandbreddsoptimering för hämtning är aktiverad för dina Event Center-användare. Bandbreddsoptimering gör det möjligt att omdirigera trafik till andra klienter på samma subnät.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet N.

SupportCMR

Skrivskyddad

(Valfritt) Anger om möten med aktiverade videoenheter finns tillgängliga för användaren. Det här alternativet är tillgängligt för Webex Meetings och Webex-webbseminarier (endast paneldeltagare).

 • 1: Anger att möten med aktiverade videoenheter finns tillgängliga för användaren.
 • 0: Anger att möten med aktiverade videoenheter inte finns tillgängliga för användaren.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

SupportPR

(Valfritt) Anger om personligt rum är tillgänglig för dina användare (endast Meeting Center).

 • 1: Anger att användaren kommer att få ett personligt rum.
 • 0: Anger att användaren inte kommer att få ett personligt rum.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

SupportHQV

(Valfritt) Anger om alternativet video med hög kvalitet finns tillgängligt för användaren (endast Meetings-, Events- och Training-webbplatser).

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet Y.

SupportHDV

(Valfritt) Anger om alternativet HD-video finns tillgängligt för användaren (endast Meetings-, Events- och Training-webbplatser).

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet Y.

TeleAcct1-PartACTeleAcct3-PartAC

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

 • 1: Anger att det finns en avgift.
 • 0: Anger att det är avgiftsfritt.

TeleAcct1-SubAC

TeleAcct3-SubAC

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Toll-Area

TeleAcct3Toll-Area

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Toll-Cntry

TeleAcct3Toll-Cntry

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1TollFree-Area

TeleAcct3TollFree-Area

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1TollFree-Cntry

TeleAcct3TollFree-Cntry

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användare personliga konton för telefonkonferens via alternativet Webex Telephony API eller alternativet konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1TollFree-IsTollFree

TeleAcct3TollFree-IsTollFree

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1TollFree-Num

TeleAcct3TollFree-Num

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Toll-IsTollFree

TeleAcct3Toll-IsTollFree

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TelephonyPrivilege

(Valfritt) Anger typerna av telekonferenstjänster som användaren kan använda som sessionsvärd. Fältet kan innehålla ett eller flera av följande värden för ett konto, beroende på vilka tjänster för telefonkonferens som din organisations Webex Meetings-tjänst stöder:

 • CLIAU: Användarstöd CLI-autentisering för telekonferenser.
 • CLIN: Telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett telefonnummer för att delta i en telekonferens.
 • TOLL: Avgiftsfri telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett avgiftsfritt telefonnummer för att delta i en telekonferens.
 • CLBK: Telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagarna får ett telefonsamtal från Webex Meetings-tjänsten för att delta i en telefonkonferens. Deltagarna ringer först ett telefonnummer och lägger sedan på. Tjänsten ringer sedan deltagarnas telefonnummer.
 • INTL: Internationell telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner eller utbildningsmöten där deltagarna får ett internationellt telefonsamtal från Webex Meetings-tjänsten för att delta i en telefonkonferens.
 • VoIP: Internettelefon. Anger att användaren kan vara värd för sessioner som inkluderar konferenser med internettelefoni (VoIP).
 • ILCI: Internationella inringningsnummer. Anger att användaren kan vara värd för möten där deltagare i andra länder kan ringa ett lokalt telefonnummer för att delta i en telekonferens.
 • SELT: Telekonferensplatser. Anger att användaren kan välja plats för den telefonibrygga som ska användas till telekonferensen. Är bara tillgängligt om din Webex-tjänst är försedd med flera bryggplatser.

För att inaktivera alla telefonprivilegier för en användare skriver du in ett komma (,). Du kan inte ta bort telefonprivilegier för användare som har personliga rum aktiverade.


 

Du kan ange flera telekonferenstyper för användarkonton, om din organisation har köpt tillämpliga alternativ. Om du vill ange flera telekonferenstyper avgränsar du dem med kommatecken, utan mellanslag. Till exempel:

 • CLIN, CLBK, VoIP
 • Se startsidan för administrering av webbplatsen för att avgöra vilka telekonferenstjänster som din organisation har stöd för.

Tidszon

(Valfritt) Anger registernumret för tidszonen som användaren befinner sig i.

Om du lämnar fältet tomt använder Webex Meetings standardtidszonen för Webex-webbplatsen.

E-postmeddelande som inte är verifierat

UserID

Skrivskyddad

Visar ett identifikationsnummer som Webex Meetings-databasen för webbplatsadministration automatiskt genererar för kontot.

VideoDeviceName1-5

(Valfritt) Anger namnet på videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

VideoDeviceAddress1-5

(Valfritt) Anger adressen till videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

WebcastAdmin

(Valfritt) Tillstånd som anger om den aktuella användaren är Webcast-administratör eller -presentatör. Om vald är användaren administratör.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

WebcastBasic

(Valfritt) Tillåter Webex Events-användare att sända online-presentationer och ljud.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

WebcastVideo

(Valfritt) Tillåter Webex-användare att strömma video.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

Om du använder både webbplatsadministrationen och kontrollhubben för att hantera dina Webex-webbplatser kan du märka skillnader mellan CSV-filerna för varje verktyg. Följande tabell listar de Webex-specifika fält som finns tillgängliga i CSV-filer för webbplatsadministrationen och anger vilka som inte gäller för kontrollhubben.

Fält

Beskrivning

AccessAnywhere

(Valfritt) Gäller endast konton som du har angett PRO för i Mitt Webex-fältet. Anger om användaren kan installera och få åtkomst till fjärrdatorer med Access Anywhere. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att Mina datorer visas i användarens Mitt Webex-område och ger användaren möjlighet att installera fjärrdatorer på din webbplats.

 • N: Anger att Mina datorer inte visas i användarens Mitt Webex-område, vilket hindrar användaren från att ställa in fjärrdatorer på din webbplats.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

Aktiv

(Obligatoriskt) Anger om ett användarkonto är aktivt eller inaktivt. För att en användare ska vara värd för Webex-möten, utbildningsmöten, supportsessioner eller event måste användarens konto vara aktivt. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Användarkontot är aktivt.

 • N: Användarkontot är inaktivt.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

AdditionalComputers

(Valfritt) Gäller endast konton för vilka du har angett PRO i Mitt Webex-fältet och Y i AccessAnywhere-fältet. Anger det totala antalet extra datorer som du vill låta användaren installera för Access Anywhere på din webbplats. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela fler datorer till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.


 
 • Ditt mötesserviceavtal avgör det totala antalet extra datorer. Se hur många kvarvarande datorer som finns tillgängliga för tilldelning till användarkonton på sidan Lägg till användare eller Redigera användare i Webex webbplatsadministration.

Om du överskrider det totala antalet extra datorer på din webbplats kommer Webex webbplatsadministration kanske inte att kunna skapa eller uppdatera alla konton som du har tilldelat extra datorer. Detta beror på din webbplatskonfiguration.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

AdditionalRecordingStorage

(Valfritt) Anger antalet megabyte (MB) extra lagringsutrymme som användaren ska tilldelas för lagring av filer för nätverksbaserad inspelning. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela extra lagringsutrymme till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.

Om du lämnar fältet tomt används standardvärdet 0.

AdditionalStorage

(Valfritt) Gäller endast konton för vilka du har angett PRO i Mitt Webex-fältet och Y i Mina mappar-fältet. Anger antalet megabytes (MB) extra lagringsutrymme som du vill tilldela till användaren för lagring av filer på din webbplats. Skriv endast siffror i detta fält. Om du inte vill tilldela extra lagringsutrymme till ett användarkonto kan du lämna detta fält tomt.


 
 • Den totala storleken på det extra lagringsutrymmet avgörs av vilket mötesserviceavtal du har. För att avgöra hur mycket kvarvarande lagringsutrymme som finns tillgängligt för tilldelning till användarkonton går du till sidan Lägg till användare eller Redigera användare i Webex webbplatsadministration.

 • Om du överskrider den totala mängden extra lagringsutrymme på din webbplats kommer Webex webbplatsadministration kanske inte att kunna skapa eller uppdatera alla konton som du har tilldelat extra lagringsutrymme till. Detta beror på din webbplatskonfiguration.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

Address1

(Valfritt) Anger användarens postadress.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Address2

(Valfritt) Anger ytterligare information om användarens postadress vid behov.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

AP1Callback, AP2Callback

(Valfritt) Anger pager-numret som användaren vill bli uppringd på.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

AP1Callin, AP2Callin

(Valfritt) Anger pager-numret som användaren måste använda för inringning.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

AP1Number, AP2Number

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en pager-användare som befinner sig i ett annat land. Ange siffror och understreck (_ ) endast; inkludera inte skiljetecken, t.ex. bindestreck eller punkter.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 1.

AP1Local, AP2Local

(Valfritt) Anger användarens pager-nummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

CellCallback

(Valfritt) Anger anknytningen för användarens mobiltelefonnummer. Fältet får endast innehålla siffror.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

CellCallin

(Valfritt) Anger mobilnumret som användaren vill bli uppringd på.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

CellNumber

(Valfritt) Anger numret som du slår för att ringa en mobiltelefonanvändare som befinner sig i ett annat land. Ange siffror och understreck (_ ) endast; inkludera inte skiljetecken, t.ex. bindestreck eller punkter.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 1.

CellLocal

(Valfritt) Anger mobilnumret som användaren måste använda för inringning.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Ort

(Valfritt) Anger vilken stad användaren befinner sig i.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Country/Region

(Valfritt) Anger vilket land eller vilken region användaren befinner sig i.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Custom1-10

(Valfritt) Om spårningskoder är aktiverade på din webbplats. Fält kan döpas om enligt önskemål för att spåra information. Som standard heter de första fyra fälten Grupp, Avdelning, Projekt och Övrigt. Den första spårningskoden används för fakturering.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

DefaultTPSessionType

(Valfritt) Anger vilken mötestyp som är standard för TelePresence, som konfigurerad i användarens sida för Inställningar.

Om fältet lämnas tomt är värdet den sessionstyp har stöd för TelePresence med lägsta möjliga mötestyp-ID.

DefaultVideoDeviceIndex

(Valfritt) Anger registernumret (från 1 till 5) hos användarens standardvideoenhet.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

AvdelningNamnet på den avdelning som används för spårning.
VisningsnamnNär fältet lämnas tomt visas Förnamn + Efternamn i listan över mötesdeltagare.
AvdelningNamnet på den division som används för spårning.

EditorPrivilege

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

E-post

(Obligatoriskt) Anger användarens e-postadress. En användares e-postadress måste vara unik.

Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange en e-postadress.

AktiveraDirektströmning

Växlar funktionen direktströmning på/av.

EventDocument

(Tillval) För webbplatser i Företagsversion med Cisco Webex Events. Anger om användaren kan lagra inspelade händelser på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att sidan Inspelade händelser visas i användarens Mitt Webex-område, vilket ger användaren möjlighet att lagra inspelade händelser på din webbplats.

 • N: Anger att sidan Inspelade händelser inte visas i användarens Mitt Webex-område, vilket hindrar användaren från att lagra inspelade händelser på din webbplats.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

FirstName

(Obligatoriskt) Anger förnamnet på användaren som kontot tillhör.

Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange ett förnamn.

ForceChangePassword

(Valfritt) Anger att användaren måste ändra sitt lösenord nästa gång de loggar in. Standardvärdet för detta fält i den exporterade CSV-filen är N, oberoende av vilket värde som är lagrat i databasen. Om värdet i databasen är Y och du anger värdet Y i CSV-fil genererar Webex Webbplatsadministration ytterligare ett e-postmeddelande om lösenordsändring åt användaren. Detta sker även om de redan har ändrat sitt lösenord. För att förhindra att överflödiga e-postmeddelanden skickas till användare ska du endast ange Y-värdet för detta fält om något av följande är sant:

 • Om du vill tvinga en användare att ändra sitt lösenord.

 • Du lägger till en ny användare.


 

Detta fält är inte tillämpligt för CI-integrerade webbplatser eller för webbplatser som använder SSO. För dessa webbplatser ska du lämna fältet tomt eller ange N.

GeneralPriv

(Valfritt) Anger de allmänna privilegierna som användaren har på din Cisco Webex webbplats. Fältet kan innehålla följande värden:

BADM: Anger att användaren är faktureringsadministratör. Användaren kan få åtkomst till faktureringsrapporter från sin Mitt Webex-sida. Gäller endast Cisco Webex webbplatser som har alternativet Faktureringsadministratör.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

HostPrivilege

(Valfritt) Anger vilken kontotyp användaren har. Fältet kan innehålla följande kontotyper:

 • HOST: Anger att användaren har ett värdkonto. Användaren kan logga in på Webex-webbplatsen för att hålla i möten.

 • ADMN: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto. Användaren kan logga in på Webex-webbplatsen för att hålla i möten och kan även logga in på Webex webbplatsadministration.


   

  Viktigt! En webbbplatsadministratör kan hantera användarkonton, registrera begäranden och ange inställningar för din Webex-plats och dina tjänster. Därför rekommenderar Cisco att din organisation endast har ett eller två webbplatsadministratörskonton.

 • ADMV: Anger att användaren har ett webbplatsadministratörskonto med endast visa-behörighet. Användaren kan logga in på Webex-webbplatsen för att hålla i möten. De kan även använda Webex- Webbplatsadministration för att visa användarkonto , registreringsförfrågningar, Webex-plats och -inställningar samt mötesanvändningsrapporter. En webbplatsadministratör med enbart läsprivilegier kan dock inte ändra användarkontoinformation eller alternativ för Webex-webbplatsen.

 • ATTND: Anger att användaren har ett deltagarkonto. Användaren kan logga in på din Webex-plats. De kan visa en lista över möten som de har blivit inbjudna till och delta i möten som kräver ett konto på din webbplats. De kan även hantera en användarprofil. De kan dock inte vara värd för möten på din webbplats.

  Obs! Följande information i CSV-filen gäller deltagarkonton. Om du uppger någon annan information i CSV-filen ignorerar Webex webbplatsadministration detta.

 • Om användarkontot är aktivt eller inaktivt

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Lösenord

 • E-postadress

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet HOST.

InvalidEmailFormat

LabAdmin

(Valfritt) Gäller endast Webex Training. Anger Webex Training-behörighet som administratör för Hands-on Lab.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

Språk

(Valfritt) Anger det standardspråk som är valt på användarens Inställningar-sida. Detta alternativ avgör vilket språk som visas för användaren på din servicewebbplats för möten. Beroende på vilka språk som din webbplats har stöd för kommer detta fält att ha ett av följande kortnamnsvärden. I följande lista visas kortnamnet bredvid respektive språk.

Om fältet lämnas tomt väljs webbplatsens standardspråk automatiskt.

Språk – ID

Engelska: en-us

Förenklad kinesiska: zh-cn

Traditionell kinesiska: zh-tw

Japanska: jp

Koreanska: ko

Franska: fr

Tyska: de

Italienska: it

Kastiliansk spanska: es-me

Latinamerikansk spanska: es-sp

Svenska: sw

Holländska: nl

Portugisiska: pt-br

Ryska: ru

LastName

(Obligatoriskt) Anger efternamnet för användaren som kontot tillhör.

Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange ett efternamn.

MeetingAssist

(Valfritt) Anger om tjänsten för möteshjälp är tillgänglig för dina användare.

Om fältet lämnas tomt är värdet 0.

MeetingPrivilege

(Valfritt) Anger vilka typer av möten användaren kan vara värd för. Fältet kan innehålla en eller flera koder, med upp till tre siffror, som anger mötestyperna användaren kan vara värd för.

Obs!

 • Om du vill hämta en giltig kod för detta fält, se registervärdena under Register för de sessionstyper som visas på startsidan till din Webex webbplatsadministration. Om webbplatsen har mötestypen Access Anywhere ska du inte skriva in den koden i fältet.

 • Om några koder innehåller inledande nollor behöver du inte skriva dem. Om t.ex. mötestypens kod är 004 behöver du bara skriva siffran 4 i fältet.

 • Du kan ange flera mötestyper för användarkontona, om din organisation har tillämpliga licenser. Om du vill ange flera tjänstetyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.:

  15 120

 • Om du har frågor om de mötestyper som din organisation har köpt kan du kontakta din Webex-kontoansvarig.

  Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

MyContacts

(Valfritt) Om din webbplats har alternativet Mitt Webex anger du om användaren ska ha åtkomst till en adressbok från användarens Mitt Webex-område på din webbplats. Adressboken innehåller din företagsadressbok (om du har en sådan) och låter användaren ha en personlig kontaktlista. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att alternativet Mina kontakter är tillgängligt i användarens Mitt Webex-område och ger användaren åtkomst till en personlig adressbok.

 • N: Anger att alternativet Mina kontakter inte är tillgängligt i användarens Mitt Webex-område. Men användaren kan fortfarande komma åt sin personliga adressbok med alternativen på sidan Schemalägg ett möte.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

MyFolders

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt Webex anger du om användaren ska kunna lagra filer i en personlig mapp på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att knappen Mina mappar visas i användarens Mitt Webex-område, vilket ger användaren möjlighet att lagra filer på din webbplats.

 • N: Anger att knappen Mina mappar inte visas i användarens Mitt Webex-område, vilket hindrar användaren från att lagra filer på din webbplats.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

MyMeetings

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt Webex anges om användaren ska kunna använda Mitt Webex-området för att komma åt en lista med möten som denne har schemalagt. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att alternativet Mina möten är tillgängligt i användarens Mitt Webex-område, vilket ger användaren åtkomst till en lista över schemalagda möten.

 • N: Anger att alternativet Mina möten inte är tillgänglig i användarens Mitt Webex-område. Men användaren kan fortfarande komma åt en lista med schemalagda möten genom att välja länken Mina möten på navigeringsraden.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

MyPMR


 

Detta alternativ är inte längre tillgängligt. Använd SupportPR för att konfigurera dina användares inställningar för personliga rum.

MyProfile

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt Webex anges om användaren ska ha åtkomst till användarprofilen från Mitt Webex-området på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att alternativet Min profil är tillgänglig i användarens Mitt Webex-område, vilket gör att användaren kan komma åt och underhålla sin användarprofil.

 • N: Anger att alternativet Min profil inte är tillgängligt i användarens Mitt Webex-område. Dock kan användaren fortfarande komma åt sin användarprofil genom att välja länken Min profil på navigeringsraden.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

MyRecordings

(Valfritt) Gäller endast för konton på en Cisco Webex Training webbplats och för vilka du har angett PRO i Mitt Webex fältet. Anger om användaren kan publicera inspelade utbildningsmöten på din webbplats. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att alternativet Mina inspelningar eller Mina utbildningsinspelningar (i Enterprise-versionen) är tillgängligt i användarens Mitt Webex-område. I så fall kan användaren publicera inspelningar på din webbplats.

 • N: Anger att alternativet Mina inspelningar eller Mina utbildningsinspelningar (i Enterprise-versionen) inte är tillgängligt i användarens Mitt Webex-område. I så fall kan användaren inte publicera inspelningar på din webbplats.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

MyReports

(Valfritt) Gäller endast för konton på en Cisco Webex Training webbplats och för vilka du har angett PRO i Mitt Webex fältet. Anger om användaren kan skapa rapporter med information om utbildningsmöten som användaren varit värd för och datorer som användaren har fjärråtkomst till med Access Anywhere. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att knappen Mina rapporter visas i användarens Mitt Webex-område, vilket ger användaren möjlighet att skapa rapporter på din webbplats.

 • N: Anger att Mina rapporter inte visas i användarens Mitt Webex-område, vilket hindrar användaren från att skapa rapporter på din webbplats.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

MittWebex

(Valfritt) Om din webbplats inkluderar alternativet Mitt Webex anger du vilken typ av Mitt Webex-privilegier som tilldelats kontot. Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • STD: Anger att användarkontot får standardprivilegier för Mitt Webex.

 • PRO: Anger att användarkontot får Mitt Webex Pro-privilegier.

 • N: Om webbplatsen inte har alternativet Mitt Webex anger du detta värde för varje användarkonto.


 
 • Antalet konton som du kan ange PRO-värdet för beror på antalet tillgängliga Mitt Webex Pro-licenser för din webbplats. Information om hur många Mitt Webex Pro-licenser som är tillgängliga för tilldelning till användarkonton finns på sidan Lägg till användare eller Redigera användare i Webbplatsadministration.

 • Om du överskrider antalet licenser på din webbplats kan Webex webbplatsadministration inte skapa eller uppdatera alla konton där PRO är angivet. Om din webbplats till exempel har 10 Mitt Webex Pro-licenser och du anger PRO för 20 konton, importerar kontoinformation - Webbplatsadministration endast kontoinformation för de första 10 konton som du har angett PRO för.

 • Om webbplatsen innehåller alternativet Mitt Webex bör du kontrollera att du angivit antingen STD eller PRO för varje konto.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet PRO.

MyWorkspaces

(Valfritt) Anger användning av Mitt arbetsområde i Mitt Webex.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

OneClickSetup

(Valfritt) Anger om användaren kan använda Ett-klick.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

AnnatEtt gruppnamn som används som spårningskod.

Lösenord

(Obligatoriskt) Anger kontots lösenord. Lösenord:

 • Måste innehålla minst fyra tecken

 • Kan bestå av högst 32 tecken

 • Är skiftlägeskänsligt – användare måste ange sina lösenord exakt som du har angivit dem i detta fält.

 • Kan vara ”****”, vilket visar att webbplatsadministratören inte ska ändra lösenordet för ett befintligt konto.

 • Skapa ett nytt slumpmässigt lösenord för ett nytt konto. Om du i detta fall använder alternativet ”Kräv strikt lösenord ...” kommer det nya lösenordet inte att uppfylla lösenordskriterierna och användaren kommer uppmanas att ändra sitt lösenordet vid första inloggningstillfället.


   

  Om du under Webbplatsinställningar för allmän sida valde alternativet Kräv strikt lösenord för nya användarkonton ska du ange ett standardlösenord för alla konton som uppfyller de strikta lösenordskriterierna som du har angivit.

  Importerade lösenord i en CSV-fil kan ändras, om lämpligt lösenordskriterium är angivet i alternativen för webbplatssäkerhet.

  Om fältet lämnas tomt kommer ett temporärt lösenord att skapas automatiskt.

PCNAcc1AutoGenerate PCNAcc3AutoGenerate

(Valfritt) Anger om du automatiskt genererar en åtkomstkod.

Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att åtkomstkoden har genererats automatiskt.

 • N: Anger att åtkomstkoden inte har genererats automatiskt.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1ILNum PCNAcc3ILNum

(Valfritt) Anger att PCN-konton stöder internationell inringning.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1TollCallinNum PCNAcc3TollCallinNum

(Valfritt) Anger det avgiftsbelagda extranumret.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PCNAcc1AvgiftsfrittSamtalNum PCNAcc3AvgiftsfrittSamtalNum

(Valfritt) Anger avgiftsfritt inringningsnummer.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Tillgänglig. Om PNC inte är aktiverad förblir värdet tomt.

PhoneCallback

(Valfritt) Anger numret som användaren vill bli uppringd på.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

PhoneCallin

(Valfritt) Anger numret som användaren måste använda för inringning.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

Telefonnummer

(Valfritt) Anger användarens telefonnummer. Fältet får endast innehålla siffror. Det får inte innehålla skiljetecken som bindestreck eller punkter.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Pin

(Valfritt) Anger användarens personliga identifikationsnummer för PCN-ljud.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

ProjektAnger projektets namn.

ResetPassword

(Valfritt) Återställer användarens lösenord och väljer automatiskt alternativet ForceChangePassword. Du kan använda detta alternativ om du misstänker ett problem med en användares lösenord. Webex genererar ett tillfälligt lösenord för användaren och uppmanar användaren att ändra lösenordet första gången de loggar in.


 

Detta fält är inte tillämpligt för CI-integrerade webbplatser eller för webbplatser som använder SSO. För dessa webbplatser ska du lämna fältet tomt eller ange N.

SaCPrivilege

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

SaCProducts

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

SaCSJMEDesc

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

SaCSlsMgr

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

SchedulePermission

(Valfritt) Gäller endast Webex Meetings, Webex Training och Webex Events-webbplatser. Anger vilka användare som kan schemalägga möten åt denna användare. Du kan endast ange de användare som har konton på samma Cisco Webex webbplats som den här användaren. Ange en användare genom att skriva användarens e-postadress exakt likadant som den visas i användarens konto.

Du kan ange flera e-postadresser genom att separera dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

SCOptions

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser. Anger vilka Webex-supportalternativ användare kan använda. Du kan ange följande värde i detta fält:

AREC: Automatisk inspelning. Anger att Webex Support automatiskt registrerar supportsessioner som användaren genomför.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

SCSaveLoc

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för SCOptions för användaren. För en Webex-supportsession anger du var Webex-inspelare sparar inspelningsfiler. Som standard sparar Webex-inspelare alla inspelningsfiler på följande plats på supportrepresentantens dator:

C:\Mitt Recorded_ Sessioner

Du kan dock ange någon annan plats på antingen en supportrepresentants dator eller en annan dator i ditt nätverk, till exempel:

C:\Mötesinspelningar.

Om standardplatsen eller en plats som du anger inte finns, skapar Webex Support nödvändiga mappar.


 

Om du anger en plats på en dator i ditt nätverk måste du kontrollera att

 • Supportrepresentantens dator är mappad till lämplig nätverksenhet.

 • Supportrepresentantens nätverkskonto har åtkomst till platsen.

  Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

SCShareColor

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser. För en Webex-supportsession anger du färginställningen för ett delat program eller skrivbord som visas på en supportrepresentants eller kunds skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 • 256: 256 färger. Anger att ett delat program eller skrivbord visas med 256 färger i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program och skrivbord än alternativet med färg med hög intensitet (16B), men ger lägre bildkvalitet.

 • 16B: Färg med hög intensitet (16 bitar). Anger att ett delat program eller skrivbord visas med ett färgdjup på 16 bitar i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Det här alternativet kräver större bandbredd än alternativet med 256 färger, men det ger också en bättre bildkvalitet.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 16B.

SCShareView

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser. För en Webex-supportsession anger du hur ett delat program eller skrivbord visas på en representants och en kunds skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 • FSSF: Helskärm, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att helt få plats i helskärmsläget.

 • FS: Helskärm. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet expanderar inte för att fylla fönstret.

 • WSF: Fönster, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att passa helt i fönstret.

 • WIN: Fönster. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet kommer inte att justeras för att få plats helt i fönstret.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet FS.

SendWelcomeEmail

(Valfritt) Anger om din webbplats skickar automatiska välkomstmeddelande via e-post till användaren när du väl har skapat kontot.

Om webbplatsen har mallalternativet för e-postmeddelanden kan du redigera mallen för välkomstmeddelandet som Webex-webbplatsen skickar till användare.

Fältet kan innehålla ett av följande värden:

 • Y: Anger att användaren tar emot välkomstmeddelandet via e-post.

 • N: Anger att användaren inte tar emot välkomstmeddelandet via e-post.


   

  Det här alternativet är inaktiverat som standard för de flesta Cisco Webex webbplatser. Om alternativet är avstängt får det ingen effekt om du anger ett värde i detta fält. Kontakta din Webex-kontoansvariga för att aktivera det här alternativet.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

STAllDatorer

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger alla datorer för Remote Access. Datorerna måste redan vara definierade för Remote Access i Webex webbplatsadministration. Skriv in datornamnen exakt som de visas i Webex webbplatsadministration.

State/Province

(Valfritt) Anger vilken delstat eller region användaren befinner sig i.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

STComputers

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger vilka datorer användaren kan nå med Remote Access. Datorerna måste redan vara definierade för Remote Access i Webex webbplatsadministration. Skriv in datornamnen exakt som de visas i Webex webbplatsadministration.

Obs Du kan ange flera datorer för ett användarkonto. Om du vill ange flera datorer separerar du dem med kommatecken utan mellanslag – t.ex.:

Dator 1,Dator 2

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

STLocations

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger var Webex-inspelare sparar inspelningsfiler. Som standard sparar Webex-inspelare alla inspelningsfiler på följande plats på supportrepresentantens dator:

C:\My Recorded Sessions

Du kan dock ange en annan plats, antingen på en supportrepresentants dator eller en annan dator i ditt nätverk – t.ex.,

C:\RemoteAccess_ Inspelningar.

Om standardplatsen eller platsen som du har angett inte finns kommer Remote Access att skapa de nödvändiga mapparna.


 

Om du anger en plats på en dator i ditt nätverk måste du kontrollera att:

 • Supportrepresentantens dator är mappad till lämplig nätverksenhet.

 • Supportrepresentantens nätverkskonto har åtkomst till platsen.

  Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

STOptions

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser med alternativet Remote Access. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Anger vilka Remote Access-alternativ som användaren kan använda. Du kan ange följande värde i detta fält:

AREC: Automatisk inspelning. Anger att Remote Access automatiskt spelar in remote support-sessioner som användare håller i.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

STShareColor

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. Vid en Remote Support-session anges hur färginställningen för ett delat program eller skrivbord visas på supportrepresentantens eller kundens skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 • 256: 256 färger. Anger att ett delat program eller skrivbord visas med 256 färger i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program och skrivbord än alternativet med färg med hög intensitet (16B), men ger lägre bildkvalitet.

 • 16B: Färg med hög intensitet (16 bitar). Anger att ett delat program eller skrivbord visas med ett färgdjup på 16 bitar i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Det här alternativet kräver större bandbredd än alternativet med 256 färger, men det ger också en bättre bildkvalitet.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 16B.

STShareView

(Valfritt) Alternativet är endast tillgängligt för Cisco Webex Support-webbplatser. Gäller endast om du angivit automatisk inspelning (AREC) för STOptions för användaren. För en Webex-supportsession anger du hur ett delat program eller skrivbord visas på en representants och kunds skärm som standard. Du kan ange följande värden i detta fält:

 • FSSF: Helskärm, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att helt få plats i helskärmsläget.

 • FS: Helskärm. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras inte så att det passar helt i helskärmsläget.

 • WSF: Fönster, anpassa. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Storleken på programmet eller skrivbordet justeras för att passa helt i fönstret.

 • WIN: Fönster. Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet kommer inte att justeras för att få plats helt i fönstret.

  Om fältet lämnas tomt är standardvärdet FS.

SupportCascading

(Valfritt) Anger om optimering av bandbredd för hämtning är aktiverad för dina Webex Events-användare. Bandbreddsoptimering gör det möjligt att omdirigera trafik till andra klienter på samma subnät.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet N.

SupportCET

Stöds inte längre. Lämna detta fält tomt och ignorera det i exportfilen.

SupportCMR

(Valfritt) Anger om videoenhet möten ska vara tillgängliga för dina användare. Det här alternativet är tillgängligt för Webex Meetings och Webex Events (endast paneldeltagare).

 • 1: Anger att möten med aktiverade videoenheter finns tillgängliga för användaren.

 • 0: Anger att möten med aktiverade videoenheter inte finns tillgängliga för användaren.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

SupportHQV

(Valfritt) Anger om högkvalitativ video är tillgänglig för dina användare (Webex Meetings, Webex Events och Webex Training).

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet Y.

SupportPR

(Valfritt) Anger om personligt rum är tillgängligt för dina användare (endast Webex Meetings ).

 • 1: Anger att användaren kommer att få ett personligt rum.

 • 0: Anger att användaren inte kommer att få ett personligt rum.

Om fältet lämnas tomt är standardvärdet 0.

TCPrivilege

(Tillval) Endast tillgängligt för Cisco Webex Training webbplatser. Anger vilka privilegier användaren har för Webex Training. Fältet kan innehålla följande värden:

HOLA: Anger att användaren kan använda alternativet Praktisk labbsession för utbildningsmöten.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

TeleAcct1–TeleAct3

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användare personliga konton för telefonkonferens via alternativet Webex Telephony API eller alternativet konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

 • 1: Anger att det finns en avgift.

 • 0: Anger att det är avgiftsfritt.

TeleAcct1-SubAC TeleAcct3-SubAC

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Avgiftsområde TeleAcct3Toll-Area

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Avgift-Cntry TeleAcct3Toll-Cntry

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Avgiftsfritt-område TeleAcct3Avgiftsfritt område

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Avgiftsfritt-Kntry TeleAcct3Avgiftsfri-Cntry

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användare personliga konton för telefonkonferens via alternativet Webex Telephony API eller alternativet konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Avgiftsfritt-ÄrAvgiftsfritt TeleAcct3Avgiftsfritt-ÄrAvgiftsfritt

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAct1Avgiftsfritt-Num TeleAcct3Avgiftsfritt-Num

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleAcct1Avgiftsfritt TeleAcct3Avgiftsfritt

(Valfritt) Dessa fält innehåller endast data om din webbplats ger användarna personliga konton för telefonkonferens genom alternativet Webex Meetings Telephony API eller konton för telefonkonferens.


 

Lägg inte till eller redigera data i dessa fält. Om du exporterar användarkontodata fylls dessa fält i automatiskt med telekonferensnummer från användarens personliga telekonferenskonton. Telefonileverantörerna ger dessa nummer till användare när användaren lägger till ett personligt konto för telefonkonferens via Min Profil-sidan.

Om fältet lämnas tomt bibehålls all information.

TeleconLocation

(Tillval) Reserverad för Cisco Webex -partner av telekonferenstjänsteleverantörer.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

TelephonyPrivilege

(Valfritt) Anger typerna av telekonferenstjänster som användaren kan använda som sessionsvärd. Det här fältet kan innehålla ett eller flera av följande värden för ett konto, beroende på vilka telekonferenstjänster som stöds av din Webex-plats:

 • CLIN: Telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett telefonnummer för att delta i en telekonferens.

 • TOLL: Avgiftsfri telekonferens med inringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagare kan ringa ett avgiftsfritt telefonnummer för att delta i en telekonferens.

 • CLBK: Telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner där deltagarna får ett telefonsamtal från Webex-webbplatsen för att delta i en telekonferens. Deltagarna ringer först ett telefonnummer och lägger sedan på. Tjänsten ringer sedan deltagarnas telefonnummer.

 • INTL: Internationell telekonferens med återuppringning. Anger att användaren kan vara värd för sessioner eller utbildningsmöten där deltagarna får ett internationellt telefonsamtal från Webex-webbplatsen för att delta i en telekonferens.

 • VoIP: internettelefon. Anger att användaren kan vara värd för sessioner som inkluderar en konferens med internettelefoni (VoIP).

 • ILCI: Internationella inringningsnummer. Anger att användaren kan vara värd för möten där deltagare i andra länder kan ringa ett lokalt telefonnummer för att delta i en telekonferens.

 • SELT: Telekonferensplatser. Anger att användaren kan välja plats för den telefonibrygga som ska användas till telekonferensen. Endast tillgängligt om din Webex-plats har flera bryggplatser.

På startsidan för Webex webbplatsadministration kan du se vilka telekonferenstjänster som din organisation har stöd för.

För att inaktivera alla telefonprivilegier för en användare ska du ange ett komma (”,” utan citattecknen). Du kan inte ta bort telefonprivilegier för användare som har personliga rum aktiverade.


 

Du kan ange flera telekonferenstyper för användarkonton, om din organisation har köpt tillämpliga alternativ. För att ange flera telekonferenstyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – t.ex.:

CLIN, CLBK, VoIP

Tidszon

(Valfritt) Anger registernumret för tidszonen som användaren befinner sig i. Om du inte anger en tidszon för användaren kommer webbplatsadministrationen att använda tidszonen som är angiven för din mötesservicewebbplats. En lista över tidszoner och deras registernummer finns i Tidszoner i den här artikeln.

Om fältet lämnas tomt väljs webbplatsens tidszon som standard.

E-postmeddelande som inte är verifierat

UserID

Skrivskyddad

Visar ett identifikationsnummer som Webex Meetings-databasen för webbplatsadministration automatiskt genererar för kontot.

Username

(Obligatoriskt) Anger den identifierare som användaren som kontot tillhör använder för att logga in på Webex-tjänster. Användarnamn:

 • Måste vara unika

 • Kan bestå av högst 64 tecken


   

  Cisco Webex rekommenderar att du inte skapar användarnamn som innehåller mellanslag eller skiljetecken, förutom understreck, bindestreck och punkter.

  Om fältet lämnas tomt blir du ombedd att ange ett användarnamn.

VideoDeviceAddress1-5

(Valfritt) Anger adressen till videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

VideoDeviceName1-5

(Valfritt) Anger namnet på videoenheten som användaren vill bli uppringd på.

Om du lämnar fältet tomt förblir värdet blankt.

WebcastAdmin

(Valfritt) Anger om den aktuella användaren är Webcast-administratör eller -presentatör. Om vald är användaren administratör.

Om kryssrutan lämnas omarkerad förblir värdet tomt.

WebcastBasic

(Valfritt) Låter Cisco Webex Events användare sända onlinepresentationer och ljud.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

WebcastVideo

(Valfritt) Låter Cisco Webex Events användare strömma video.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Zip/Postal

(Valfritt) Anger postnumret för användarens postadress.

Om fältet lämnas tomt förblir värdet tomt.

Tidszoner visas i ett lättläst format. Menyobjekten visas olika beroende på om tidszonerna har sommartid eller ej. Menyformatet för tidszonerna använder detta format:

Plats (<Time zone="" name=""> <DST label=""> ”Tid”, <GMT offset="">)

Ett exempel på hur ett tidszonsformat visas är:

San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

Tabell 1. Index för tidszon

Register

GMT

Namn

Plats

Standard

DST

0

-12 tim

Datumgräns

Marshallöarna

1

-11

Samoa

Samoa

2

-10

Hawaii

Honolulu

Standard

Sommartid

3

-9

Alaska

Anchorage

Standard

Sommartid

4

-8

Pacific

San Francisco

Standard

Sommartid

5

-7

Mountain

Arizona

6

-7

Mountain

Denver

Standard

Sommartid

7

-6

Central

Chicago

Standard

Sommartid

8

-6

Mexico Central

Mexico City

Standard

Sommartid

9

-6

Central

Saskatchewan

10

-5

S. American Pacific

Bogota

11

-5

Eastern

New York

Standard

Sommartid

12

-5

Eastern

Indiana

Standard

Sommartid

13

-4

Atlantic

Halifax

Standard

Sommartid

14

-4

S. American Western

Caracas

15

-3,5

Newfoundland

Newfoundland

Standard

Sommartid

16

-3

S. American Eastern

Brasilien

Standard

Sommartid

17

-3

S. American Eastern

Buenos Aires

18

–2

Mid-Atlantic

Mid-Atlantic

Standard

Sommartid

19

-1

Azorerna

Azorerna

Sommar

20

0

Greenwich

Casablanca

21

0

Greenwichtid

London

Sommar

22

1

Centraleuropeisk

Amsterdam

Sommar

23

1

Centraleuropeisk

Paris

Sommar

25

1

Centraleuropeisk

Berlin

Sommar

26

2

Östeuropa

Aten

Sommar

28

2

Egypten

Kairo

Standard

Sommartid

29

2

Sydafrika

Pretoria

30

2

Östeuropa

Helsingfors

Sommar

31

2

Israel

Tel Aviv

Standard

Sommartid

32

3

Saudiarabien

Riyadh

33

3

Ryssland

Moskva

Standard

Sommartid

34

3

Nairobi

Nairobi

35

3,5

Iran

Teheran

36

4

Arabien

Abu Dhabi

37

4

Baku

Baku

Standard

Sommartid

38

4,5

Afghanistan

Kabul

39

5

Västasien

Ekaterinburg

40

5

Västasien

Islamabad

41

5,5

Indien

Bombay

42

5,5

Colombo

Colombo

43

6

Centralasien

Almaty

44

7

Bangkok

Bangkok

45

8

Kina

Peking

46

8

Västaustralien

Perth

Standard

Sommartid

47

8

Singapore

Singapore

48

8

Taipei

Taipei

49

9

Japan

Tokyo

50

9

Korea

Seoul

51

9

Jakutsk

Jakutsk

52

9,5

Centrala Australien

Adelaide

Standard

Sommartid

53

9,5

Centrala Australien

Darwin

54

10

Östra Australien

Brisbane

55

10

Östra Australien

Sydney

Standard

Sommartid

56

10

West Pacific

Guam

57

10

Tasmanien

Hobart

Standard

Sommartid

58

10

Vladivostok

Vladivostok

Standard

Sommartid

59

11

Central Pacific

Salomonöarna

60

12

Nya Zeeland

Wellington

Standard

Sommartid

61

12

Fiji

Fiji

130

1

Centraleuropeisk

Stockholm

Sommar

131

-8

Mexico Pacific

Tijuana

Standard

Sommartid

132

-7

Mexico Mountain

Chihuahua

Standard

Sommartid

133

-4,5

S. America Western

Caracas

Standard

Sommartid

134

8

Malaysia

Kuala Lumpur

Standard

Sommartid