Join a meeting

שיטה

פרטים

הצטרף מרשימת הפגישות שלך

הצטרפו למפגש מהירוקים הצטרף לחצן שמופיע ברשימת הפגישות שלך 5 דקות לפני שעת התחלה המתוכננת של הפגישה .

ראה אפליקציית Webex| הצטרף לפגישה מרשימת הפגישות שלך

הצטרפו על ידי הזנת מספר פגישה

אם אתה יודע את מספר פגישה, הזן אותו באפליקציה כדי להצטרף לפגישה.

ראה אפליקציית Webex| הצטרף לפגישה עם מספר פגישה או כתובת וידאו

הצטרף לחדר האישי של מישהו

אם מישהו יבקש ממך להצטרף אליו חדר אישי אך אינך זוכר את הקישור, עדיין תוכל להצטרף אליו בקלות מכרטיס איש כרטיס איש קשר של אותו אדם .

אפליקציית Webex| הצטרף לפגישת חדר אישי

הצטרף מרשימת החללים שלך

הצטרפו למפגש מהירוקים הצטרף לחצן שמופיע בראש רשימת החללים שלך 5 דקות לפני שעת התחלה המתוכננת של הפגישה .

ראה אפליקציית Webex| הצטרף לפגישה מרשימת החללים שלך

הצטרף ממערכת וידאו

חייג את כתובת הסרטון, הקש על הצטרף לחצן, או להצטרף אוטומטית ממערכת הווידאו שלך.

ראה הצטרף לפגישה ממערכת וידאו

הצטרף מכפתור הפעולה

הצטרף לפגישה מכפתור הפעולה המופיע באפליקציית Webex עבור iPhone, iPad או Android.

ראה אפליקציית Webex| הצטרף לפגישה באמצעות כפתור הפעולה