1

לחץ על שלך תמונת פרופיל ולאחר מכן לחץ הגדרות > כללי .

2

מתחת זמינות ומצב , בטל את הסימון של הצג זמינות וסטטוסים תיבת סימון ולאחר מכן לחץ על שמור .

1

לחץ על שלך תמונת פרופיל ולאחר מכן לחץ העדפות > כללי .

2

מתחת זמינות ומצב , בטל את הסימון של הצג זמינות וסטטוסים תיבת סימון ולאחר מכן לחץ על שמור .

1

הקש על שלך תמונת פרופיל , ולאחר מכן בחר הגדרות > כללי .

2

כבה את שתף את הסטטוס שלך להחליף.

1

לחץ על שלך תמונת פרופיל ולאחר מכן לחץ הגדרות > כללי .

2

מתחת סטטוס , בטל את הסימון של הצג סטטוסים תיבת סימון ולאחר מכן לחץ על שמור .