Ova je značajka dostupna samo na MP4 snimkama usmjerenim na video.

1

Prijavite se na Korisničko središte .

2

Odaberite Snimke s navigacijske ploče.

3

Odaberite snimku koju želite, a zatim kliknite PreuzmiPreuzmi u Prijepis ploča.