• Możesz edytować i usuwać aplikacje, które znajdują się już na liście.

  • Wszystkie aplikacje internetowe skonfigurowane w Centrum sterowania lub w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji sieci Web w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje sieci Web, ale nie można ich edytować ani usunąć z urządzenia.

  • Dodawanie aplikacji internetowych nie jest możliwe na urządzeniach DX70 i DX80.

  • Aplikacje internetowe nie są obsługiwane na urządzeniach w trybie towarzyszącym.

Aby dodać aplikację internetową z menu ustawień:

1

Dotknij ikony Lub przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu urządzenia, aby otworzyć panel sterowania. Następnie stuknij pozycję Ustawienia urządzenia.

2

Przewiń do pozycji Zarządzaj aplikacjami internetowymi i wybierz pozycję Zarządzaj nimi.

3

Dotknij opcji Dodaj Web App i na następnym ekranie wprowadź nazwę i adres URL. Jeśli chcesz, aby aplikacja była wyświetlana zarówno na elementach sterujących połączeniami, jak i na ekranie głównym, włącz ustawienie.


4

Dotknij znacznika wyboru w prawym rogu, aby zakończyć.

Udostępnianie aplikacji internetowej podczas połączenia

Kiedy jesteś w trakcie rozmowy, na ekranie głównym urządzenia przesuń palcem w górę, aby otworzyć przełącznik zadań, a następnie stuknij przycisk aplikacji internetowej, aby otworzyć aplikację. Dotknij opcji Udostępnij, aby udostępnić aplikację w trakcie połączenia.

Aplikacja internetowa jest automatycznie widoczna dla wszystkich uczestników rozmowy.