Następujące konfiguracje można włączyć w lokalnym interfejsie internetowym urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz opcję Ustawienia na karcie Ustawienia i wybierz konfigurację

  • Configuration > WebEngine > Mode : Wybierz Włączone , aby włączyć aparat internetowy.

  • Configuration > WebEngine > Features> LocalWebAppManagement : Wybierz dozwolone , jeśli chcesz, aby użytkownik dodawał, edytował i usuwał aplikacje internetowe z menu ustawień na urządzeniu. Po ustawieniu na Niedozwolone lista aplikacji internetowych jest dostępna w menu ustawień, ale nie można ich dodawać, edytować ani usuwać. Po ustawieniu opcji Wyłączone aplikacje internetowe nie wyświetlane w menu ustawień urządzenia.


Aplikacje internetowe skonfigurowane w Centrum sterowania lub w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji sieci Web w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje sieci Web, ale nie można ich edytować ani usunąć z urządzenia.