1

Zaloguj się do witryny Webex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu witryny Webex i wybierz pozycję Moje raporty.

2

Wprowadź identyfikator zdarzenia i kliknij pozycję Eksportuj raport szczegółów .