Dodeli broj telefona korisniku

1

Iz prikaza kupca u programu pogledajte stavku Pozivanje > lokacije.https://admin.webex.com

2

Izaberite korisnika kod kojih želite da dodelite broj i kliknite na " Pozivanje".

3

U odeljku " Brojevi ", u okviru " Brojevi direktorijuma" kliknite nada biste dodali sekundarni broj.

4

Odaberite broj telefona sa padajuće liste. Takođe imate mogućnost dodele lokala.

Ako je broj već dodeljen korisniku, bilo koji dodatni broj dodat korisniku se dodaje kao sekundarni broj. Korisniku možete dodati 1 primarni broj i do 10 sekundarnih brojeva.

5

(Opcionalno) Uključite obrazac karakterističnog zvonjenja i odaberite obrazac zvona za ovaj broj.

Prepoznatljiv obrazac zvona pomaže pri identifikovanju poziva koji dolaze sa određenih brojeva telefona.
6

Kliknite na Sačuvaj.

Brojevi direktorijuma se prikazuju kao kompletna lista u odeljku "Brojevi". Ako kliknete na broj, moći ćete da prikažete i izmenite specifikacije tog broja i da ih izbrišete.
Broj se više neće prenositi ovom korisniku.

Dodeli broj telefona radnom prostoru

Pre nego što počnete

Uverite se da radnim prostorima imate dodeljenu profesionalnu licencu. Da biste saznali više o funkcijama koje su dostupne sa licencama za radne prostore, pogledajte članak Funkcije dostupne po tipu licence za ovu Webex Calling.
1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.compristupite opciji "Upravljanje > radnim prostorima".

2

Odaberite radni prostor i kliknite na "Pozivanje ".

3

U odeljku " Brojevi ", u okviru " Brojevi direktorijuma" kliknite nada biste dodali sekundarni broj.

Primarni broj se dodeljuje prilikom kreiranja radnih prostora.

4

Kliknite na "Dodaj brojeve " da biste dodali sekundarne brojeve.

5

Izaberite broj telefona lokal ili oba.


 

Sekundarni broj je broj telefona obavezan, a lokal opcionalan.


 

Ako ste administrator lokacije, pojavljuju se samo broj telefona i lokal koji se odnosi na dodeljene lokacije.

6

(Opcionalno) Uključite karakterističnu obrazac zvona i odaberite obrazac zvona sa padajuće liste.

Prepoznatljiv obrazac zvona pomaže pri identifikovanju poziva koji dolaze sa određenih brojeva telefona.
7

Kliknite na Sačuvaj.