Uverite se da je osoba sa kojom razgovarate povezana sa TelePresence uređajem.

Kameru možete kontrolisati daljinski samo ako daleki uređaj nema omogućeno praćenje kamere. Tu kamera prati aktivni zvučnik.

Nemate daljinski pristup nijednoj unapred postavljenoj kameri.

1

Izaberite kontrolu krajnje krajnje kamere da biste prikaželi kontrolnu tablu. Kameru možete nagnuti na gore ili nadole, pomerati nalevo ili nadesno, pa čak i uvećati ili umanjiti.

2

Kada završite sa kontrolom kamere, ponovo izaberite kontrolu krajnje krajnje kamere da biste sakrili kontrolnu tablu i nastavili sa pozivom.