Informacije o bezbednosti i performansama

Prekid napajanja

Mogućnost pristupa uslugama za hitne slučajeve na telefonu zavisi od napajanja telefona. Ako dođe do prekida napajanja, biranje brojeva za hitne slučajeve neće funkcionisati sve dok se napajanje ponovo ne uspostavi. U slučaju nestanka električne energije ili njenog prekida, možda ćete morati da uspostavite početne vrednosti opreme ili da je ponovo konfigurišete da biste mogli da pozivate brojeve za hitne slučajeve.

Regulatorni domeni

Zdravstvena okruženja

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i koristi nelicencirani frekvencijski opseg podložan smetnjama koje izazivaju drugi uređaji ili neka druga oprema.

Spoljni uređaji

Preporučujemo upotrebu spoljnih uređaja dobrog kvaliteta, koji su zaštićeni od neželjenih radio (RF) ili audio (AF) frekvencija. U spoljne uređaje spadaju slušalice, kablovi i priključci.

U zavisnosti od kvaliteta ovih uređaja i njihove udaljenosti od drugih uređaja, kao što su mobilni telefoni ili radio-aparati, može doći do izvesnih audio-šumova. U tim slučajevima preporučujemo da preduzmete neke od sledećih mera:

 • Udaljite spoljni uređaj od izvora RF ili AF signala.

 • Sprovedite kablove spoljnih uređaja dalje od izvora RF ili AF signala.

 • Za spoljne uređaje koristite oklopljene kablove, ili kablove sa boljim oklopljavanjem i konektorom.

 • Smanjite dužinu kabla spoljnog uređaja.

 • Upotrebite feritne ili slične uređaje na kablovima za spoljni uređaj.

Cisco ne može da garantuje performanse spoljnih uređaja, kablova i priključaka.


U zemljama Evropske unije koristite samo spoljne zvučnike, mikrofone i slušalice koji su potpuno kompatibilni sa EMC direktivom [89/336/EC].

Načini napajanja telefona

Napajanje za vaš telefon možete obezbediti na sledeća tri načina:

 • Upotrebite adapter za napajanje koji ste dobili uz telefon.

Ako niste sigurni da li vaša mreža podržava PoE, proverite to sa administratorom.

Ponašanje telefona prilikom zagušenja mrežnog saobraćaja

Bilo šta što umanjuje performanse mreže može da utiče na zvuk i vizuelni kvalitet na telefonu, a u nekim slučajevima i prekid poziva. U uzroke degradacije mrežnog saobraćaja mogu da spadaju, ali bez ograničenja, sledeće aktivnosti:

 • Administrativni zadaci, kao što je skeniranje internog porta ili sigurnosno skeniranje.

 • Napadi koji se dogode na vašoj mreži kao što je napad odbijanja servisa.

UL upozorenje

LAN/Ethernet kabl ili drugi kablovi priključeni na uređaj ne treba da budu produžen izvan zgrade.

Ako uređaj koristite sa spoljnim monitorom, monitor ne bi trebalo da prelazi 6,84kg ili rizikujete povredu.

Snaga klase 1

Proizvodi iz klase 1 moraju biti povezani na utičnicu za glavno napajanje sa zaštitnim uzemljenjem.

Oznaka proizvoda

Oznaka proizvoda se nalazi na donjem delu uređaja.

Izjave o usaglašenosti

Izjave o usaglašenosti za Evropsku uniju

CE označavanje

Sledeća CE oznaka nalazi se na opremi i pakovanju.

CE logo

Izjava o izloženosti RF zračenju za Evropsku uniju

Ovaj uređaj je procenjen i utvrđeno je da je u skladu sa EU EMF direktivom 2014/53/EU.

Izjave o usaglašenosti za SAD

Radio uređaj iz odeljka 15


Radio uređaj iz odeljka 15 funkcioniše bez smetnji sa drugim uređajima koji rade na ovoj frekvenciji. Bilo kakve promene ili izmene izvršene na proizvodu koje kompanija Cisco nije izričito odobrila, uključujući korišćenje antena koje ne pripadaju kompaniji Cisco, mogu da ponište pravo korisnika da koristi ovaj uređaj.

Izjave o usklađenosti za Kanadu

Ovaj uređaj je usaglašen sa RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Rad uređaja zavisi od dva sledeća uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakve smetnje, uključujući one koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja. Privatnost komunikacija možda neće biti zagarantovana kada koristite ovaj telefon.

Ovaj proizvod ispunjava primenljive tehničke specifikacije za Inovaciju, nauku i ekonomski dizajn u Kanadi.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications tehnike applicables d'Innovation, nauka et Développement économique Kanadu.

Kanadska izjava o izloženosti RF zračenju

OVAJ UREĐAJ ISPUNJAVA OGRANIČENJA DATA U RSS-102 R5, ZA IZLAGANJE RADIO TALASIMA

Vaš uređaj ima radio predajnik i prijemnik. On je dizajniran tako da ne prelazi opšta populativna (nekontrolisana) ograničenja za izlaganje radio talasima (radio frekvencijska elektromagnetna polja) kao što je navedeno u RSS-102 u Kodu za zaštitu zdravlja 6 u Kanadi i sadrži značajnu bezbednosnu granicu kreiranu za osiguranje bezbednosti ljudi, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

Kao takvi, sistemi su dizajnirani ta rad uz izbegavanje kontakta sa antenama krajnjih korisnika. Preporučuje se da postavite sistem na lokaciji na kojoj antene mogu da ostanu makar na minimalnoj udaljenosti od korisnika u skladu sa regulatornim smernicama koje su dizajnirane da smanje ukupno izlaganje za korisnika ili operatera.

Uređaj je testiran i zaključeno je da je u skladu sa primenljivim propisima, u okviru postupka radio sertifikacije.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Izjava za snažne radare u Kanadi

Korisnici takođe treba da imaju u vidu da se radari visoke snage vode kao primarni korisnici (prioritetni korisnici) za frekvencije 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz i da ovi radari mogu da izazovu smetnje i/ili oštećenja na LE-LAN uređajima.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Izjave o usaglašenosti za Novi Zeland

Opšte upozorenje za sistem PTC (Permit to Connect)

Odobrenje sistema Telepermit za bilo koju stavku krajnje opreme ukazuje samo na to da je Spark NZ prihvatio to da stavka ispunjava minimalne uslove za povezivanje na mrežu tog sistema. Ne ukazuje na to da je Spark NZ odobrio proizvod, niti da pruža bilo kakvu vrstu garancije. Pre svega, ne pruža nikakve garancije da će bilo koja stavka funkcionisati ispravno u svakom pogledu sa drugom stavkom opreme sa Telepermit dozvolom drugog proizvođača ili modela, niti podrazumeva da je bilo koji proizvod usaglašen sa svim Spark NZ mrežnim uslugama.

Korišćenje IP mreža sa sistemom PSTN

Internet protokol (IP) po svojoj prirodi uvodi kašnjenje u govorne signale jer se svaki paket podataka formuliše i upućuje dalje. Spark NZ Access Standards preporučuju da dobavljači, dizajneri i instalateri koji koriste ovu tehnologiju za pozive za i sa PSTN pogledaju ITU E zahteve za model za dizajniranje njihovih mreža. Prvenstveni cilj je da se maksimalno smanje kašnjenje, deformacija i druga pogoršanja u toku prenosa, posebno za one pozive koji uključuju bežične i međunarodne mreže, a koji već trpe veliko kašnjenje.

Korišćenje glasovne kompresije preko sistema PSTN

Do velikih kašnjenja prilikom pozivanja mobilnih i međunarodnih mreža ponekad može doći zbog korišćenja tehnologije glasovne kompresije. Spark NZ Access Standards odobriće samo G711 govornu tehnologiju za upotrebu na PSTN. G711 je „trenutna tehnika šifrovanja govora“, dok se G729 tehnologija i sve njene varijante smatraju „skoro trenutne“ pošto uvode dodatno kašnjenje u govorni signal.

Otkazivanje eha

Otkazivači eha obično su potrebni za Spark NZ PSTN zbog geografskih kašnjenja koja su prihvatljiva kada se CPE povratni gubitak zadrži u okviru Telepermit ograničenja. Međutim, one privatne mreže koje koriste VoIP (Voice-over-IP) tehnologiju moraju da obezbede otkazivanja eha za sve glasovne pozive. Usled kombinovanog efekta kašnjenja audio/VoIP konverzije i kašnjenja IP usmeravanja, vreme otkazivanja eha mora biti 64 ms.

Izjava o usaglašenosti za Argentinu

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Informacije za usklađenosti za Brazil

Informacije za usklađenost za Japan

VCCI usklađenost za opremu klase B

Informacije o usaglašenosti za Meksiko

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

 1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Izjave organizacije FCC o usaglašenosti

Federalna komisija za komunikacije zahteva izjave o usaglašenosti za sledeće izjave.

Izjava organizacije FCC odeljci 15.19

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 iz FCC pravilnika. Rad mora da se obavlja u skladu sa sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj neće izazivati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjene operacije.

Izjava organizacije FCC odeljci 15.21

Bilo kakve promene ili izmene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište pravo korisnika da koristi ovu opremu.

Izjava organizacije FCC o izlaganju RF zračenju

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju organizacije FCC koja su određena za nekontrolisanu sredinu. Krajnji korisnici moraju da se pridržavaju posebnih uputstava za rukovanje kako bi ispunili saglasnost o RF izlaganju. Ovaj predajnik mora da se nalazi na udaljenosti od najmanje 20 cm od korisnika i ne sme da bude postavljen blizu bilo koje druge antene ili predajnika ili da radi u kombinaciji sa njima.

Izjava organizacije FCC o prijemnicima i digitalnim uređajima klase B

Ovaj uređaj je ispitan i potvrđena je njegova usaglašenost sa specifikacijama za digitalne uređaje klase B, u skladu sa odredbama odeljka 15 pravila organizacije FCC. Ova ograničenja su utvrđena kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji kod stambene instalacije. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju. Ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje za radio komunikaciju. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji kod određene instalacije.

Ukoliko ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da otkloni smetnje primenom neke od sledećih mera:

 • Preusmerite prijemnu antenu ili je premestite;

 • Povećajte rastojanje između opreme ili uređaja;

 • Priključite opremu na strujnu utičnicu na koju nije priključen prijemnik;

 • Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Pregled bezbednosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske funkcije i podleže zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnim državnim zakonima koji uređuju uvoz, izvoz, prenos i korišćenje. Isporuka Cisco kriptografskih proizvoda ne implicira da treća strana vrši uvoz, izvoz, distribuiranje ili korišćenje šifrovanja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici su odgovorni za poštovanje zakona Sjedinjenih Američkih Država i zakona lokalnih zemalja. Korišćenjem ovog proizvoda obavezujete se na poštovanje primenljivih zakona i propisa. Ako niste u stanju da poštujete zakone Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Dodatne informacije u vezi sa američkim izvoznim propisima možete pronaći na https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.