Med Webex Assistant för enheter kan du använda enheterna Board, Desk och Room-serien handsfree. Använd bara din röst för att initiera uppgifter utan att behöva leta efter en pekkontroll.

Om du vill använda Webex Assistant för enheter måste enhetsadministratören aktivera det för organisationen. Mer information om konfiguration och krav finns i Aktivera Webex Assistant för enheter.Webex Assistant för enheter finns på följande språk:

  • Svenska

  • Franska

  • Spanska

  • Tyska

  • Japanska

  • Italienska

  • Portugisiska (PT)

  • Portugisiska (BR)

Det Webex Assistant språket beror på vilket språk som har valts på enheten. Om din enhet är inställd på ett annat språk än vad som anges ovan svarar Webex Asssitant för enheter på engelska.

Du kan börja använda Webex Assistant genom att säga väckningsordet ”OK Webex …” och ditt kommando. Om du vill stänga ned Webex Assistant, säg ”stäng”.


Webex Assistant svarar inte när enhetens ljud är avstängt. Om du vill fortsätta använda den stänger du av ljudet på enheten från pekkontrollen eller den integrerade pekskärmen.

Det här kan du göra med Webex Assistant för enheter

Bokning och rumsinformation

Starta ett möte

Möteskontroller

Mer

Kontrollera rumsnamn

Proaktiv anslutning: Få uppmaningar att delta i schemalagda möten

Starta och stoppa delning av trådbunden skärm

Ta reda på vad Webex Assistant kan göra

Visa rumskalendern för den dagen

Ringa genom namn

Starta eller stoppa mötesinspelning

Skicka feedback till Cisco

Kontrollera när rummet är tillgängligt den dagen

Ring genom nummer

Volym: Justera volymen, ange standardnivå, stänga av mikrofonen

Kontrollera tid

Boka mötesrummet

Delta i schemalagda möten

Slå på eller av egen bild

Kontrollera datum

Förlänga bokningen av ett mötesrum

Delta i ditt personliga rum

Slå på eller av talardetektion

Slå på eller av läget Stör ej

Delta i en annan persons personliga rum

Avsluta samtal eller möte

Besvara eller avvisa inkommande samtal

Nedan finns några exempel på hur du kan använda Webex Assistant. Alla Webex Assistants röstkommandon fungerar liknande exemplen i den här artikeln.

1

För att kontrollera vad Webex Assistant för enheter kan hjälpa dig med, fråga "OK Webex, vad kan du göra?".

Bläddra igenom objekten genom att svepa pekkontrollen eller den integrerade pekskärmen på enheten.

2

När du hittar en uppgift som du vill använda ska du starta röstkommandot med "OK Webex...".

Om du vill stänga Hjälp-menyn säger du "Dismiss".

1

Använd väckningsordet ”OK Webex” för att starta ett kommando. Om du vill ringa någon genom deras namn, säg ”OK Webex, ring Barbara”.


 

Du kan också ringa med hjälp av ett nummer eller genom att stava ett namn. Säg "OK Webex, ring B-A-R-B-A-R-A".

Du kan endast ringa till lokala telefonnummer. Anknytning och andra interna nummer stöds inte.

2

Webex Assistant för Enheter visas alternativ från katalogen. Du kan antingen bläddra igenom förslagen, genom att säga ”visa mer”, eller välja ett alternativ och säga ”alternativ 1”.

3

När du har valt ett alternativ startar Webex Assistant för Enheter ett samtal till den personen.


Du kan bara delta i personliga rum med personer i din organisation.

1

Säg "OK Webex, join Barbara's Personal Room".

2

Webex Assistant för Enheter ger dig alternativ baserat på namnet du använde. Leta reda på det du vill delta i och säg "Option 1".

Webex Assistant för enheter ansluts till det personliga rummet.

3

Du kommer att bli tillfrågad om du är värd ja eller nej, du kan säga "nej" eller använda pekkontrollen eller på den integrerade pekskärmen på din enhet för att välja lämpligt alternativ.

Om du vill ansluta till mötet i ditt personliga rum (PMR) måste du antingen vara ansluten till enheten med Webex-appen eller använda en enhet som är registrerad på dig.

1

Säg "OK Webex, join my Personal Room".

2

Webex Assistant uppmanar dig att bekräfta att du vill delta i det här rummet. Säg "Yes".

Webex Assistant ansluter till ditt Personliga Rum.

3

Du kommer att bli tillfrågad om du är värd ja eller nej, du kan säga "ja" eller använda pekkontrollen eller på den integrerade pekskärmen på din enhet för att välja lämpligt alternativ. Ange PIN-koden på pekkontrollen eller på den integrerade pekskärmen. Mötet startar.

När du går in i rummet där ditt möte är schemalagt frågar proaktiv anslutning 30 sekunder före mötet om du vill delta. Du behöver bara säga är "Ja" så ansluts enheten till mötet.

Proaktiv koppling använder data som enheterna redan samlar in. Enheten känner av att det finns personer i rummet och ett möte är redo att starta. Enheten läser av personers närvaro, anslutna enheter och att det finns ett möte schemalagt.

Du kan ansluta till ett möte med proaktiv anslutning när du schemalägger mötet i ett rum med en Webex Assistant aktiverad enhet. I mötesinbjudans plats lägger du till både rummet och @webex,@webex: mitt rum eller @meet:mittrum för ett möte i ett personligt rum. Om du vill schemalägga ett Webex möte lägger du till rummet och @meet, @webex:space eller @meet:space i platsfältet. Mer information finns i artikeln schemalägg ett WebEx-möte från din kalender. Hybridkalendern måste vara aktiverad på enheten.

Om du vill använda proaktiv anslutning måste mötesrummet läggas till i inbjudan på samma sätt som du aktiverar One Button to Push-möten. Läs här om hur du schemalägger ett Webex meeting i din kalender.

1

Om rummet är bokad för ett möte frågar Webex Assistant om du vill delta i mötet.

Uppmaningen att delta i möten är tillgänglig 30 sekunder innan mötet har planerats starta. Den försvinner 5 minuter efter planerad starttid.

2

Om du vill delta i mötet säger du "Ja" eller "Delta" varpå enheten ansluter till mötet. Om du inte vill delta säger du "Ignorera".

När Webex Assistant för enheter har aktiverats i organisationen kan du aktivera eller inaktivera proaktiv anslutning på en enskild enhet.

När en enhet har schemalagts för ett möte får du en uppmaning från Webex-assistenten att ansluta till mötet 30 sekunder innan mötet börjar. Uppmaningen visas i 5 minuter efter mötets schemalagda start.

När Webex Assistant för enheter har aktiverats i organisationen är Proaktiv anslutning som standard på alla enheter som stöds.

Gå till Inställningar på din enhet. Under Avancerade inställningar ska du knacka på Webex-assistenten. Aktivera eller inaktivera sedan proaktiv koppling.

Board-, Desk- och Room-serien: Öppna menyn Inställningar genom att trycka på enhetsnamnet på pekkontrollen eller den integrerade pekskärmen. Välj sedan Inställningar.

Board Pro och Desk Mini: För att öppna inställningsmenyn, svep från höger sida av skärmen och tryck på Enhetsinställningar.

Med bokning i rummet kan du förlänga din bokning eller boka ett rum för ett spontant möte. Om rummet är ledigt så bokar Webex Assistant rummet åt dig.

Med Webex Assistant kan du boka ett mötesrum eller förlänga en bokning, från 5 minuter upp till 2 timmar, om mötesrummet är ledigt. Bokningen börjar från när du begär den. Du kan inte schemalägga bokningar i framtiden.

När du bokar eller förlänger ett möte visas bokningen i mötesrummets kalender. Bokningen visas som om rummets schemaläggare har organiserat bokningen snarare än personen själv.

Om du vill kontrollera när mötesrummet är bokat under dagen säger du OK Webex, show today's meetings (OK Webex, visa dagens möten).

Boka ett möte

För att boka ett möte, säg till exempel "OK Webex, boka detta rum i 30 minuter" eller "OK Webex, boka detta rum fram till 10.40". Webex Assistant bekräftar bokningen om mötesrummet är ledigt.

Förlänga ett möte

Du kan förlänga bokningen av mötesrummets när som helst under mötets gång. 5 minuter innan mötesbokningen uphör visas ett meddelande på skärmen om att förlänga bokningen om rummet är ledigt.

Om du vill förlänga bokningen säger du till exempel OK Webex, extend the meeting for 15 minutes (OK Webex, förläng mötet i 15 minuter) eller OK Webex, extend the meeting until 2.30 (OK Webex, förläng mötet till 14:30). Webex Assistant bekräftar bokningen om mötesrummet är ledigt.

När Webex Assistant för enheter har aktiverats i organisationen kan du slå på eller stänga av Webex Assistant på en enskild enhet. När Webex Assistant är aktiverat kan du använda röstkommandon för att styra enheten.

När Webex Assistant för enheter är aktiverat i organisationen är det som standard på alla enheter som stöds.

Gå till Inställningar på din enhet. Under Avancerade funktioner trycker du på Webex Assistant . Slå sedan på eller av Webex Assistant.

Board and Desk Series: Öppna menyn Inställningar genom att svepa från skärmens högra sida och trycka på Enhetsinställningar.

Rumsserie: Öppna menyn Inställningar genom att trycka på På pekkontrollen. Tryck sedan på Enhetsinställningar.