1

Влезте във вашияСайт на Webex.

2

Изберете Планиране на събрание или Планиране на webinar.

3

До Шаблони за събрания или Шаблониза webinar изберете шаблон от падащото меню.

4

Направете всички промени, които са ви необходими в темата "Събрание" или тема"Webinar", "Дата и час", "Участниците"или под Разширени опции.

5

Ако планирате събрание, изберете Старт, за да започнете събранието си веднага или Планиране , за да насрочите събранието си за по-късно.

Ако насрочватеwebinar, изберете График.