Като домакин или съ-домакин можете да заключвате и отключвате лични стаи за срещи, като изберете бутона за заключване. Когато събранието е заключено, можете да позволите на други участници, като докоснете списъка с участници и изберете "Пусни в устройството".

1

Когато провеждате обаждане във вашата Лична стая, докоснете Заключване на събранието или Още, ако бутонът не се вижда, след което изберете Заключване на събранието.

2

Личната ви стая вече е заключена. Можете да позволите на участниците, като докоснете списъка с участници в контролите на обажданията и избор Напусни. За да отключите личната си стая, докоснете Отключване на срещата.