Можете да използвате кабелен микрофони Cisco IP Conference Phone 8832 и безжични микрофони. Не можете да използвате едновременно кабелен и безжичен микрофон.