1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за защита проверете Разрешаване на споделянето на ресурси с кръстосан произход (CORS).

3

В текстовото поле въведете списъка си с надеждни домейни; използвате запетая, за да отделите имената на домейни.