iPhone ו-iPad

1

במסך ' הגדרות ', תחת ' שיחה ', הקש על ' אפשרויות חיוג '.

2

בחר באפשרות.

אפשרות תיאור
Voice over IP

בצע תמיד VoIP שיחות ברשתות נתונים ניידות או ברשתות Wi-Fiות.

סלולרי קולי

בצע תמיד DVO שיחות באמצעות הטלפון הנייד הקולי עבור המכשיר.

כאשר אתה משתמש ב-DVO, מערכת השיחות של החברה קוראת לך להפעיל את כל השיחות.

בחירה אוטומטית

הנח Cisco Jabber לבחור בVoIP או ברשת הקולית הניידת בהתבסס על חיבור הרשת.

כאשר אתה משתמש ב-DVO, מערכת השיחות של החברה קוראת לך להפעיל את כל השיחות.

3

אם תבחר ברשת Voice Mobile או בחירה אוטומטית , ודא שהמקטע מספר התקשרות להתקשרות DVO מאוכלס במספר הנכון להתקשרות חזרה (בדרך כלל מספר הטלפון הנייד שלך).

אנדרואיד

1

במסך ' הגדרות ', תחת ' שיחה ', הקש על ' אפשרויות חיוג '.

2

בחר באפשרות.

אפשרות תיאור
Voice over IP

בצע תמיד VoIP שיחות ברשתות נתונים ניידות או ברשתות Wi-Fiות.

סלולרי קולי

תמיד בצע שיחות DvO באמצעות רשת הקול הנייד עבור המכשיר.

כאשר אתה משתמש ב-DvO, מערכת השיחות של החברה מחזירה לך את האפשרות להפעיל את כל השיחות.

בחירה אוטומטית

הנח Cisco Jabber לבחור בVoIP או ברשת הקולית הניידת בהתבסס על חיבור הרשת.

כאשר אתה משתמש ב-DvO, מערכת השיחות של החברה מחזירה לך את האפשרות להפעיל את כל השיחות.

3

אם תבחר ברשת Voice Mobile או בחירה אוטומטית , ודא שהמקטע מספר התקשרות להתקשרות DVO מאוכלס במספר הנכון להתקשרות חזרה (בדרך כלל מספר הטלפון הנייד שלך). אם לא, עיין בנושא הבא.