Cisco Jabber בעיות בחיבור התקנים

Cisco Jabber בעיות בחיבור התקנים

ההתקן שלי איבד את החיבור לשרתים הCisco Jabber של החברה ולא ניתן להתחבר מחדש באופן אוטומטי.

בדוק אם נכנסת ליותר מיישום אחד Cisco Jabber באמצעות אותו מזהה התקן. באפשרותך לרשום מזהה התקן ליישום Cisco Jabber אחד בלבד בכל פעם. כדי לפתור בעיה זו, צא מהיישום האחר המשתמש במזהה התקן זה.

האם המאמר הועיל לך?