1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, ולאחר מכן בחר הגדרות > וידאו.

2

בחר בתיבת הסימון הפעל האצת חומרה .

אם המערכת שלך לא תומכת בתכונה זו, לא תראה את תיבת הסימון הזו.