Viewing shared files from a space.

לפני שתתחיל

מנהל מערכת Microsoft שלך חייב להגדיר אפשרות זו לפני שתוכל להציג קבצים משותפים.

לחץ על הקובץ ברווח כדי לפתוח אותו.

לאחר הרשאת עריכה, תוכל לערוך את הקובץ ישירות מ-OneDrive או SharePoint Online. אנשים אחרים יכולים לערוך יחד את הקובץ ואתה יכול לראות את העדכונים שלהם. כאשר יש לך גישת קריאה בלבד, תוכל להציג את הקובץ המשותף.

לפני שתתחיל

מנהל מערכת Microsoft שלך חייב להגדיר אפשרות זו לפני שתוכל להציג קבצים משותפים.

כדי להציג קובץ, הקש על התצוגה המקדימה של הקובץ במרחב.

לפני שתתחיל

מנהל מערכת Microsoft שלך חייב להגדיר אפשרות זו לפני שתוכל להציג קבצים משותפים.

לחץבקובץ במרחב.

כאשר יש לך הרשאת עריכה, הקובץ נפתח לעריכה ב-OneDrive או SharePoint Online בחלון דפדפן חדש וכאשר יש לך הרשאת קריאה בלבד, תוכל להציג את הקובץ ב-OneDrive או SharePoint Online בחלון דפדפן חדש.