1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > התקשר להגדרות > , גלול אל מדיה של החברה בהמתנהולאחר מכן לחץ על מנהלהמדיה.

2

בחר את הקובץ שברצונך למחוק, לחץ על , ולאחר מכן בחר מחק.

3

(אופציונלי) עבור אל האשפה שלך ומחק את כל הקבצים. לחץ על מחק הכל.