1

לחץ על חדרים ובחר את חדר הצ המתמיד.

2

לחץ על מידע ובחר להשתיק את החדר הזה.

1

חדרי הקש ולבחור חדר צ'אט מתמיד.

2

הקש על מידע ולאחר מכן הקש על השתק את החדר.


 

כדי להשתיק את כל חדרי צ'אט מתמיד, עבור להגדרות > הודעות ולבטל הודעות בחדר צ'אט