1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר פרופיל תובנות של אנשים.

2

בחלון 'פרופיל תובנות של אנשים' שמופיע, עבור לכרטיסייה 'אדם' ולחץ על ערוך.


 

אם ברצונך להסתיר את המידע שאנשים מספקים תובנות, לחץ על הסתר.

3

מוסיפים את הפרטים כדי לערוך את הפרופיל ולוחצים על שמירה.


 

באפשרותך גם ליצור או לערוך את הפרופיל שלך מ -https://people.webex.com.