Cisco sustavi i digitalna rijeka

Za pružanje usluga korisnicima diljem svijeta koristimo dva trgovca za fakturiranjeWebexračuni: Cisco Systems i Digital River. Ovaj članak sadrži primjere faktura kako biste lakše razumjeli svoje mjesečne troškove.

Preuzmite svoju nedavnu fakturu

Idi na: Upravljanje računom > Kartica za naplatu i kliknite pored željene fakture za preuzimanje.

Ova faktura je primjer pretplate s planom Meet + Call i nekim međunarodnim korištenjem poziva.WebexUpoznajte planove iWebexPlanovi poziva stavljeni su u stavku i naplaćuju se odvojeno.

  • 1: Upoznajte licence plana koje Cisco Webex ili Cisco Systems naplaćuju na karticu u evidenciji.

  • 2: Dozvole za plan poziva i međunarodni pozivi naplaćuju se na karticu u datoteci od strane BroadSoft Adaption LLC.

    Detalji usluge uključuju troškove za izlazne planove poziva 3, telefonske brojeve4 i korištenje međunarodnog poziva 5. Računi također uključuju primjenjive naknade i poreze, informacije o aktivnosti poziva i naknade za korištenje za međunarodne pozive (kada je primjenjivo). Nema dodatnih troškova za port telefonske brojeve.


     

    Stavke 1–4 su unaprijed plaćene usluge. Optužbe za međunarodni poziv naplaćuju se nakon korištenja.

Ova faktura primjer je pretplate na početni plan u mjesečnom ciklusu naplate. Riječ je o plaćenoj naknadi koja kupcu omogućuje korištenje premijeSastanciproizvoda za sljedeći mjesec.