Przegląd

Możesz określić, jak długo Webex dla sesji użytkownika sieci Web może pozostać bezczynny, zanim zostanie wylogowany. Dotyczy to Webex w sieci i poza nią dla użytkowników Internetu.

Możesz wybrać różne limity czasu bezczynności dla webex w sieci web lub poza nią dla użytkowników sieci Web. Użytkownicy eksicy sieci to użytkownicy, których uznaje się za nieudmiejętnych z siecią organizacji. W sieci użytkownicy to użytkownicy, którzy są uważani za połączonych z siecią organizacji.

Włącz limit czasu sesji bezczynności dla użytkowników wyłączonej sieci to jedyne kroki, które są wymagane, jeśli chcesz użyć jednego limitu czasu bezczynności sesji dla wszystkich użytkowników w organizacji.

Jeśli wprowadzisz prawidłowy współużytkowanie zasobów między źródłami (CORS), możesz określić różne limity czasu bezczynności sesji dla użytkowników w sieci i poza siecią.

Dostępne wartości, które można ustawić dla limitu czasu bezczynności, to:

  • 0 — Nie ma przerwy, a sesje pozostają otwarte, dopóki użytkownik się nie wyśminie.

  • 30 minut.

  • 1 godzina. Jest to wartość domyślna dla użytkowników sieci w sieci i poza nią.

  • 2 godziny.

  • 4 godziny.

  • 8 godzin.

  • 12 godzin.

Włącz limit czasu sesji bezczynności dla funkcji Off Network Webex dla użytkowników sieci Web

Jest to jedyne zadanie konieczne, jeśli chcesz, aby jeden limit czasu bezczynnej sesji został zastosowany do wszystkich użytkowników w organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Ustawień i przewiń do sekcji Limity czasu bezczynności.

2

Włącz przełącznik w obszarze Limit czasu bezczynności web klienta WebexTeams.

3

W obszarze Siećwyłączona wybierz czas, przez jaki webex poza siecią dla użytkowników sieci Web może pozostać bezczynny.

Włącz limit czasu sesji bezczynności dla sieci Webex w sieci dla użytkowników sieci Web

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Ustawień i przewiń do sekcji Limity czasu bezczynności.

2

Włącz przełącznik w obszarze Limit czasu bezczynności web klienta WebexTeams.

3

Wprowadź adres URL, który zezwala na żądania CORS z team.webex.com.

4

W obszarze W sieciwybierz czas, przez jaki użytkownicy sieci Webex mogą pozostać bezczynni.

Testowanie dla użytkowników w sieci

CORS to usługa, która umożliwia serwerowi INTERNETOWEMU dostarczanie zasobów do witryn internetowych poza domeną. Gdy użytkownicy logują się do teams.webex.com, ich przeglądarka jest powiadamiana o konieczności żądania CORS na podany adres URL. Jeśli to żądanie powiedzie się, pokazuje, że znajdują się one w Twojej sieci. Jeśli żądanie nie powiedzie się, teams.webex.com traktuje je tak, jakby były poza siecią.

W przypadku wybrania limitu czasu bezczynności sesji dla sieci Webex dla użytkowników sieci Web należy podać adres URL serwera sieci Web w sieci, który zezwala na żądania CORS z teams.webex.com. Ten serwer WWW nie może być dostępny z publicznego Internetu.


W adresach URL CORS rozróżniana jest wielkość liter.

Witryna CORS musi umożliwiać udostępnianie teams.webex.com. Oto przykład dopuszczalnych wpisów CORS w konfiguracji tego serwera:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
lub
access-control-allow-origin: *
Możesz użyć narzędzi takich jak listonosz, aby sprawdzić lub zweryfikować ustawienie access-control-allow-origin lub to polecenie curl:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Jeśli podany adres URL nie zezwala na dostęp CORS z teams.webex.com test łączności sieciowej zakończy się niepowodzeniem, a użytkownicy zostaną określone jako poza siecią, nawet jeśli są połączeni z siecią organizacji.


Konfigurowanie adresu URL CORS jest opcjonalne.

Jeśli włączysz limit czasu bezczynności dla użytkowników sieciowych i nie podasz adresu URL CORS lub adres URL CORS nie przejdzie testu łączności sieciowej, czas wybrany dla użytkowników eksieście sieci zostanie zastosowany do użytkowników sieci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania obsługi CORS do serwera, zobacz: https://enable-cors.org/server.html.