Twoja słuchawka

Seria Cisco IP DECT 6800 składa się ze wielokomórkowej stacji bazowej Cisco IP DECT 210 oraz telefonu IP Cisco IP DECT 6825. System ten jest przeznaczony dla małych i średnich firm, oraz dla firm dużych rozmiarów.

Ryc. 1. Wielokomórkowa stacja bazowa Cisco IP DECT 210 i słuchawka telefonu Cisco IP DECT Phone 6825
stacja bazowa i słuchawka

Słuchawki komunikują się z stacją bazową przy użyciu protokołu DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) w celu zapewnienia wszystkich funkcji związanych z połączeniami. Słuchawka musi być w zasięgu stacji podstawowej, aby działała poprawnie.

W tym dokumencie termin telefon oznacza słuchawkę, a termin system oznacza słuchawkę wraz ze stacją bazową.


Słuchawka może nie obsługiwać wszystkich funkcji. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych funkcji, skontaktuj się z dostawcą usług.

Przyciski i sprzęt

Słuchawka ma wiele przycisków i funkcji, z których będziesz regularnie korzystać. Na poniższej ilustracji i w tabeli przedstawiono ważne przyciski i funkcje telefonu.

Ryc. 2. 6825 Przyciski i sprzęt słuchawki
Obraz telefonu z objaśnieniami. Numer 1 to świecący pasek u góry słuchawki. Numer 2 to duży przycisk na górze. Numer 3 to prawa strona słuchawki. Numer 4 to trzy przyciski poniżej ekranu, kółko nawigacyjne poniżej klawiszy programowych i cztery przyciski otaczające kółko nawigacyjne. Lewy górny przycisk to przycisk głośnika. Prawy górny przycisk to przycisk menu. Dolny lewy przycisk to przycisk Odbierz/Wyślij. Prawy dolny przycisk to przycisk Zasilanie/Rozłącz. Numer 5 wskazuje klawiaturę numeryczną. Numer 6 to lewa strona słuchawki.
Tabela 1. 6825 Przyciski i sprzęt słuchawki

Element

Nazwa lub grupa

Opis

1

Wskaźnik (LED)

Dioda wskaźnika — określa stan: Można skonfigurować zdarzenia, które powodują świecenie diody LED na czerwono, żółto lub zielono.

2

Przycisk alarmowy

Nagła sytuacja Podnosi alarm awaryjny, jeśli został skonfigurowany.

3

Gniazdo zestawu słuchawkowego

Port zestawu nagłownego z osłoną . Po zdjęciu osłony można podłączyć zestaw słuchawkowy lub słuchawki douszne (gniazdo audio 3,5 mm).

4

Klawisze programowe, przyciski sterujące słuchawki (głośnika, menu), kółko nawigacyjne, przyciski sterowania połączeniami (odbierania/wysyłania, zasilania/kończenia).

Klawisze programowe Aktywuj opcję wyświetlaną na ekranie.

Głośnik Włącz lub wyłącz tryb głośnika dla słuchawki.

Menu Dostęp do katalogów, ustawień, stanu i innych informacji.

Kółko nawigacyjne Pierścień nawigacyjny i przycisk Wybierz :

 • Pierścień nawigacyjny (zewnętrzny): Przechodzenie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

 • Przycisk Wybierz (środek klastra): Wybierz element menu.

Odbierz/Wyślij Odbierz dzwoniące połączenie lub po wybraniu numeru naciśnij, aby nawiązać połączenie.

Zasilanie/Koniec Włącz lub wyłącz słuchawkę albo zakończ nawiązane połączenie. W menu naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na poprzedni ekran.

5

Klawiatura

Umożliwia wybieranie numerów i wprowadzanie liter.

Jeden

 • Wprowadź 1 podczas wybierania numeru.

 • Dostęp do poczty głosowej Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie połączyć się z systemem poczty głosowej.

 • Wprowadzanie następujących specjalnych znaków tekstowych: . ! ? , - " @ + ; :

Gwiazdka

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby dodać symbol plus (+) na początku numeru telefonu.

Zero

 • Wprowadź 0 podczas wybierania numeru.

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować klawiaturę numeryczną.

 • Wprowadza spację.

Funt

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć dzwonek słuchawki. Słuchawka zacznie wibrować, jeśli ta funkcja została skonfigurowana.

 • Wprowadzanie następującego specjalnego znaku: #

Klawisze od 2 do 9 służą do wprowadzania liter i cyfr.


 

W przypadku niektórych języków mogą występować dodatkowe znaki.

6

Przyciski głośności i Wycisz

Objętość

 • Gdy słuchawka jest wolna, zmienia głośność dzwonka lub wyłącza go.

 • W trakcie połączenia służy do sterowania głośnością aktywnej słuchawki, zestawu słuchawkowego lub głośnika.

Wyciszenie Włącz lub wyłącz funkcję wyciszenia.