1

Iz prikaza klijenta u prozoru Izaberite https://admin.webex.comstavku Upravljanje i izaberite stavku Aplikacije.

2

Na kartici Opšte , pomerite se do Webex u aplikaciji App Hub i uključite ovo podešavanje na isključeno.

Ikona čvorišta aplikacije se uklanja iz aplikacije Webex aplikacije i aplikacija "Dodaj opcija menija" u meniju sa informacijama o prostoru je uklonjena.