Активирайте услугите на Webex Cloud-Connected UC , като например Google Анализ, Управление на сертификати, Оперативни показатели, CTI без граници и Аналитични данни за разполагане, за да съберете информация за разполагането ви в помещенията и също така да прегледате данните от анализ. Можете да активирате или деактивирате тези услуги в зависимост от вашето изискване.

1

От изгледа на клиента в контролния центъротидете на Услуги > Свързан UC. В картата за управление на UC щракнете върху Запаси

Появява се списъкът на клъстерните групи с описанието, състоянието, клъстерите и възлите.

2

Щракнете върху Подробни данни до клъстерната група, към която принадлежи възелът.

Появява се страницата "Запаси" със списъка на клъстерите, принадлежащи към избраната група клъстери.
3

Щракнете върху Подробни данни до клъстера, към който принадлежи възелът.

Появява се името на възела с версията, продукта и състоянието.
4

Кликнете върху иконата ellipsis ... до История на събитията и изберете Управление науслугата.

Страницата "Управление на услуги" се появява със списъка с услуги, като Например Google Анализ, Управление на сертификати, Оперативни показатели, CTI без граници и Аналитични данни за разполагане.
5

Използвайте бутона за превключване, за да разрешите услугата, която изисквате, и следвайте инструкциите на екрана, за да я разрешите.