Włącz usługi UC Webex Cloud-Connected, takie jak Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI i Deployment Insights, aby zbierać informacje o wdrożeniu lokalnym, a także wyświetlać dane analityczne. Możesz włączyć lub wyłączyć te usługi w zależności od wymagań.

1

W widoku klienta w centrum sterowaniaprzejdź do pozycji Usługi > połączone UC. Na karcie Zarządzanie UC kliknij Pozycję Zasoby magazynowe

Zostanie wyświetlona lista grup klastrów z opisem, stanem, klastrami i węzłami.

2

Kliknij przycisk Szczegóły obok grupy klastra, do której należy węzeł.

Zostanie wyświetlona strona Spis z listą klastrów należących do wybranej grupy klastrów.
3

Kliknij przycisk Szczegóły obok klastra, do którego należy węzeł.

Zostanie wyświetlona nazwa węzła z wersją, produktem i stanem.
4

Kliknij ikonę wielokropka ... obok pozycji Historia zdarzeń i wybierz pozycję Zarządzanie usługami.

Zostanie wyświetlona strona Zarządzanie usługami z listą usług, takich jak Analiza, Zarządzanie certyfikatami, Metryki operacyjne, CtI bez obramowania i Szczegółowe informacje o wdrażaniu.
5

Użyj przycisku przełączania, aby włączyć wymaganą usługę, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją włączyć.